ל' סיון ה'תשס"ז

למדו לשונם דבר שקר- הר' אליעזר מלמד משקר בריש גלי באשר לדעת גדולי הדור אודות השירות הלאומי-חלק א'למדו לשונם דבר שקר- הר' אליעזר מלמד משקר בריש גלי באשר לדעת גדולי הדור אודות השירות הלאומי-חלק א'

במאמר הראשון שפתח את סדרת המאמרים  בנושא "השירות הלאומי" הובאו דברים אמיתיים ונכונים שאמר הר' אליעזר מלמד לאחרונה אודות האמת העצובה שהשירות הלאומי לא תורם למדינה כי אם מהוה נטל עליה והדבר היחיד שהוא תורם לו הוא חשבונות הבנק של המפד"ל ושל העמותות השונות המגייסות והמפעילות את הבנות. (וכבר ביארתי בספר "דת הציונות" כי עצם החינוך לכך שצריך לתרום למדינה הוא עוות נוראי שדי בו כדי לאסור את השרות הלאומי הן מצד תפקידה של בת בישראל והן מצד מהותה של המדינה העומדת בניגוד מוחלט לתורתנו הקדושה וכופרת קבל עם ועולם באלקי ישראל, תורת ישראל ויעודו של עם ישראל. והדברים לא באו כי אם לומר כי גם לדעתם הכוזבת של רבני הצה"ד לפיה המדינה הציונית היא ערך שצריך לתרום בעבורו,  אין שום תרומה והבנות מופקרות אך ורק בעבור בצע כסף של השולחים אותן.בגליון האחרון של "בשבע" התברר כי הר' אליעזר מלמד (כנראה בהשראתה של פרשת השבוע "שלח לך") נקט בשיטת המרגלים שקודם אמרו שהארץ זבת חלב ודבש ורק אח"כ הוציאו דיבתה מהסיבה שמסביר רש"י (פרק יג' פס' כז') עפ"י המדרש רבה ש"כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו אין מתקיים בסופו".


אחרי שחשף את האמת הכואבת באשר להפקרתן של הבנות בעבור בצע כסף למרות שאין למדינה כל צורך בהן ולמרות שהן גורמות הפסד למדינה הוא משקר לגבי הנתון  היסודי ביותר אודות השירות הלאומי והוא: דעת גדולי הדור.


הר' אליעזר מלמד מציג שאלה שהופנתה אליו וז"ל: "יישר כוח על הדברים האמיצים של הרב, אבל מדוע כבודו אינו כותב באופן מפורש כי אסור ללכת לשירות לאומי? הלא ידוע כי גדולי הדור אמרו שזה איסור גמור?"
תשובה: כי אין בזה איסור אלא להפך - כל בת שעושה מעשה של חסד מקיימת בזה מצווה. הדיון היה כיצד ניתן לעזור יותר לפרט ולכלל. ומה שבזמנו יצאו גדולי הרבנים, ובראשם הרבנים הראשיים, כנגד גיוס בנות ואף במסגרת שירות לאומי, זה היה כנגד קביעת חובה של שירות לאומי, ומפני החשש שמא לאחר שהדבר ייקבע כחובה ישתלטו על המסגרת גורמים חילוניים שיגרמו לקלקול הבנות, אבל על מסגרת התנדבותית לא דיברו.


הבה ונראה כיצד התיחסו גדולי ישראל לשירות הלאומי בהתנדבות והאם אפשר לומר ש"על מסגרת התנדבותית לא דברו" כדברי הר' אליעזר מלמד.


ובכן כך כותב מרן ה"קהילות יעקב" מיד ששמע על היוזמה של שירות לאומי בהתנדבות אחרי שמביא את הפסק של הרצ"פ פרנק ומרן הגרא"ז מלצר והגאב"ד מטשעבין ומרן רבי זליג ראובן בענגיס  שבו נאמר "יהרג ועל יעבור" על חובת שירות לאומי אזרחי:


"ולאשר כהיום שנת תשל"ב עת צרה היא ליעקב כי בעוונותינו הרבים מתכננים שוב להפעיל וללחוץ על גיוס בנות בצורת התנדבות לשרות לאומי, ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת  ישראל ושמירת הדת שכל זה הוא ב"יהרג ואל יעבור" ראיתי הכרח לחזור ולפרסם פסק דין הנ"ל מאדירי התורה ז"ל שנתפרסם בשנות תשי"ב-תשי"ג"


למכתב זה מצטרפת גם מועצת גדולי התורה של אגו"י (הרבנים הגאונים: מרן הגרא"מ מן שך, מרן הגר"ח שמואלביץ', מרן הרה"ג רבי יחזקאל אברמסקי, האדמו"ר מגור הג"ר ישראל אלתר והאדמו"ר מויז'ניץ הג"ר חיים מאיר הגר) וז"ל: "ואנחנו החתומים מטה מודיעים דעת תורה כי האיסור הנ"ל (היינו פסק הגאונים משנת התשי"ב שפסקו יהרג ואל יעבור אודות שירות לאומי אזרחי) שריר וקיים בכל תקפו גם עתה ואיסור חמור הוא לבת ישראל לילך להתנדבות לשרות לאומי בכל מסגרת שהיא ואנו פונים לכל בנות ישראל ולהוריהם שלא להיגרר אחרי פיתויים כי הענין הזה הוא מהאיסורים שאנו חייבים למסור נפשנו עליו".


גם גדולי ישראל מקרב יהדות ספרד מפרסמים איסור עליו חתומים 70 רבנים מגדולי חכמי הספרדים באותו הזמן (ביניהם מרן ה"בבא סאלי" רבי ישראל אבוחצירה, הגרב"צ אבא שאול ,רבי מרדכי שרעבי, רבי עובדיה יוסף, רבי שלום לופס, רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף) וז"ל: "גזירה זו שבאה במסווה של התנדבות לשירות לאומי קשה ומסוכנת לישראל שבעתיים מגזירת העברה על הדת בפרהסיא באשר מוסווית היא במעטה של התנדבות. על כן אנו חוזרים ומכריזים ומזכירים במשנה תוקף את פסק הדין של גדולי הדור שפסקו בשעתו ש"גיוס בנות לשירות לאומי" הינו כגיוס לצבא ואסור באיסור מוחלט"


בנו של הגר"ע יוסף הרב יצחק יוסף שליט"א מסכם זאת בספר הלכות שהוציא לבנות ישראל (אוצר דינים לאשה ולבת) בשנת התשמ"ט (17 שנים אחרי שהשירות הלאומי הפך להתנדבותי) וז"ל (סי' לז' אות ל' עמ' שפד'): "אסור באיסור מוחלט לבנות להתגייס לשירות צבאי, ואף לשירות לאומי, וכל כבודה בת מלך פנימה להיות תחת השגחת הוריה. וכבר הורו כן כל גדולי הדור, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך"


ונסיים בדבריו של מי שהצה"ד מנסה כלפי חוץ להציגו כמורה ומכוון דרכה הר' מרדכי אליהו שכותב בתשובה לשאלה שהופנתה אליו ע"י הרב אביגדור נבנצל וז"ל: "אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשרות לאומי אפילו מה שנקרא בהתנדבות" (עיטורי כהנים, גליון 104, עמ' 30, תשרי התשנ"ד)


אבל לר' אליעזר מלמד אין שום בעיה לשקר במצח נחושה את בנות ישראל להחטיאן ולהפקירן. ברוב חוצפתו הוא אינו מתבייש כלל להוציא שקר מובהק מפיו ולומר שעל שירות לאומי בהתנדבות גדולי הדור כלל לא דברו בה בשעה שכולם אסרו זאת באיסור חמור ביותר.


וזה אדם שמכהן פאר כרב הישוב הר ברכה וכראש ישיבת ההסדר שבישוב!!


ובכל זאת בדבר אחד יכול הר' אליעזר מלמד להתנחם. הוא לא היחיד שעומד בראש ישיבה ומכהן כרב ישוב ומשקר בפרהסיה את הצבור ההולך אחריו תוך שהוא מכניס את עצמו לרשימה הארוכה של מחטיאי הרבים שקמו על עם ישראל לדורותיו. על עוד חבר לשקר ה"היתר" ללכת לשירות לאומי של הר' אליעזר מלמד במאמר הבא בסדרה בקרוב בעז"ה... עד אז נבקש את בנות ישראל היקרות שמסיימות בימים אלה את האולפנה אחרי שהוסתו והודחו ללכת לשירות לאומי תוך העלמת דברי גדולי ישראל מידיעתן (אם הרבנים הגדולים משקרים אז המורות באולפנות מנין ידעו את האמת??) לחוס על נפשן, על קדושתן וטהרתן, יהדותן ועדינותן, לחשוב היטב על עתידן ועל יעודן כבנותיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, לעשות את הדבר הנכון ביותר שהוא עצת גדולי וזקני ישראל אשר כל בת ישראל חשובה בעבורן כבתם היחידה, ולקיים את מצות התורה: "מדבר שקר תרחק" על כל כלליה ופרטיה...


*נשמח לשלוח (ללא תשלום) לכל המעונינות חוברת מקורות מפורטת מדבריהם של גדולי ישראל באשר לשירות הלאומי. כמו כן ניתן לשאות שאלות בנושא זה בטל': 057-3129952. בחדשים הקרובים תינתן עדיפות ראשונה גם בפורום לשאלות בנושא שירות לאומי.
למאמר זה התפרסמו 5 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  אתה מזכיר ללא הרף   י' תמוז
את התנגדות הרבנות הראשית לדורותיה לשירות לאומי ובכל המקומות שהובאו דברי גדולי ישראל בנושא לא ראיתי את התנגדות הרבנות הראשית(אמנם ראיתי את הרצ"פ פרנק, הגר"ע יוסף והגר"מ מרדכי אליהו,אך זה עדיין לא הרבנות הראשית לדורותיה וזה גם לא הובא בשם הרבנות הראשית). בתור התחלה, אודה לך אם תברר את דעת מרן הגר"א שפירא ותואיל להציגה פה. תודה מראש.
אריאל  
2.  אסור לכתוב   י"ד תמוז
אסור לכתוב בצורה לא יפה על רבנים. ראיתי במאמר שכתוב על חלק רבנים "הרב" וחלק "ר'" ובכלל באתר. אני בטוח שזה לא בא להוריד מגדולתם חלילה, אז אם כן יש לתקן את זה.

ועוד דבר, כדי ללבן עניינים יש לשאול את הרבנים, ובודאי יש להם תשובות.


 
3.  חסד לאומיים חטאת   ז' אב
אותם "רבנים" שמפיצים את דת הציונות שבנוי_ה
טלאי על גבי טלאי של שקרים עושים כמצות
האדונים המפרנסים שלהם המפדל, שעושה הון על גבן של בנות ישראל שמודחות לעבודה זרה
"ציונות דתית" משחר נעוריהן.

המפדל יושבים על הברז של הממד וההסדר
ורבני עיר ומושבים - אואי לו לאותו "רב"
שיסרב להם .
מה שקורה בפועל בשירות הלאומי
רק מי שיש לו לב אבן - כמו רבני הצ"דל
יכול להמליץ עליו .


מאן דהוא  
4.  למה?   י"ד כסלו
למה אתם לא רושמים עליו פרטים (איפה גר, בן כמה הוא...) לדעתי צריך לשנות.
יעל  מראש העין
5.  אני מצטרפת לדברים אלה   ג' אייר
אני עשיתי שירות לאומי, מתוך ניסיון אני ממליצה לכל בת יראת שמיים לא ללכת לשירות לאומי. מעבר לניצול של הבנות שירות לאומי במסגרות ההתנדבות, אין כל תרומה לארץ ישראל. יש רק קילקול מאוד גדול של הבנות שנמצאות מחוץ לביתן, מחוץ למסגרת דתית. הם נמצאות במסגרות חילוניות, המשפיעות עליהן לרעה.