י"א אדר א' ה'תשס"ה

התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית"- סדרת מאמרים- פרק ד'.התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית"- סדרת מאמרים- פרק ד'.

במסגרת התיחסותנו לחוברת "המדינה היהודית" של הר' יעקב משה ברגמן (מישיבת "מרכז הרב") מוגש לפניכם הפרק הרביעי בסדרת המאמרים והפעם: האם מותר לייחס ערך דתי לדגל המדינה?


פרק ד


הדגל


(פי"א - האם מותר לייחס ערך דתי לדגל המדינה...)


(מז) כדוגמא לבירור נושא מביאים אנו פרק זה, ואולי לא תהא זו יותר מאשר "בדיחה מוצלחת".


ישנו פסק הלכה של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בענין היתר המכירה, שאף שעקרונית אין היתר לדעתו, מ"מ מי שיעשה כן ע"פ הוראה אין "לפני עור" לקנות ממנו את תוצרתו, ע"ש, והערת החוברת אחרי התוארים: "תשובה מיוחדת וחשובה נמצאת בנושא זה באגרות משה. תשובה זו למרבה הצער אינה מפורסמת בצבור כיום" (עמ' 132-133). אין בירור שדברי התשובה לא מוסכמים על הפוסקים האחרים, רק הסכמה נלהבת, שהגרמ"פ לא צריך לה, כידוע.


אבל כאן יש תשובה של הרב "שיש לעקור ענין הדגל" והפעם בלי כותרת שזו תשובה "מיוחדת וחשובה" רק כותבים על התשובה, בלשונם: "האמנם, כך פשוטים ומוכרחים הדברים?" הם יחלקו על הרב פיינשטיין, ברצונם עקרו שור, וברצונם - יתלו דגל.


מצא את ההבדלים...


זוהי כנראה שיטת לימוד של ביהמ"ד ד"אתחלתא דגאולה".


(מח) אמת, שאיננו נפגעים מיחסו הביקורתי לפוסקי הדור, כי באותה שיטה מבאר מחבר החוברת שאיננו "מקבל" את פסקי הרבנים הראשיים ברבנות הראשית, וז"ל: "ברור שגם הציבור הדתי לאומי לא יוכל להשלים עם פסיקה של רב ראשי, לא נוכל לקבל את פסקיו בענין יום העצמאות או ויתור על שטחי א"י" (עמ' 138) הגם, שהרב צבי יהודה קוק נשאל, וז"ל: "מי נחשב לגדול הדור בזמננו, שיתאים להגדרתו של הרב, "מברר וקובע הלכות הליכות התורה לדור ולדורות?!!


ותשובתו: "הרבנות הראשית נקבעה ונבחרה" ועל זה באים בחוברת ומשחקים בתנאי שהרבנים יגידו מה שהם רוצים לשמוע... ולכן לא נפגענו כשעשו כך לתשובותיו של הגר"מ פיינשטיין, ודי למבין.


(מט) רצינו לברר, כיון שהחוברת הוכיחה חשיבותם של דגלי ישראל במדבר, ואף הרמב"ן פי' כן את הפסוק "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" ש"עשו להם דגל" (רמב"ן שמות יד,ה) (עמ' 90) א"כ מדוע לא עשו להם בנ"י דגל בבית ראשון, כיון שיצאו עמו ממצרים? ובזמן "בית שני" וכשעלו מבבל? ואם אנו מחליטים לחקות את הדגל של המדבר, מדוע לא נעשה גם קרבן פסח? או אולי נבנה את ביהמ"ק לבד?


אלא שמובן לבעל החוברת כי יש צווי שבנ"י שומעים ומקיימים, וכשמרע"ה בראשם... ויש עם שלא מקבל הוראות מגבוה, וממציא "סימבולים" ומחליט "אלה אלקיך" על העגל, ועל הדגל?!


(נ) וכל א' ממציא סיבות לצורת הדגל, ואנו סוברים למשל שכולו צריך להיות בצבע תכלת כטליתו של קרח, ובמרכזו "מנורה" שהיא סמל המדינה, ויותר קדושה מאשר מגן דוד בלבד, ותעיד על כך המנורה שבבית הכנסת... ומיהו אשר מלאו ליבו לשנות את הסמל?


ספק לנו אם מחבר הקטע בחוברת על ה"דגל" חשבו על מה שכתבו, או שנתנו למחשב להדפיס כרצונו...


(נא) על עצם רעיון הדגל כדאי עוד לחשוב מעט:


הנה במד"ר בחוקותי (פרשה ל"ו אות ב) "מה הגפן הזאת אין נוטעים אותה ערבוביא, אלא שורות שורות, כך ישראל הם דגלים דגלים, הדא הוא דכתיב "איש על דגלו באותות לבית אבותם..." עי"ש.


והנה, כל הדיוט מבין שמהות הדגל היא לייחד ולהבדיל את נושאיו משאר הקבוצות, העמים או האומות האחרות, להפריש ולקדש קבוצה זו מחברותיה. כך בכל שבט ושבט בישראל, לייחדו לתפקידיו ולתכונותיו, ואת כל העם משאר העמים.


ולפי"ז יבין כל אשר נשמה באפו, כי כאשר נושאי הדגל שוכחים את עיקר ההבדלה בינם לאחרים, ואדרבא, מתערבים בגוים בדברים הרבה, ומחקים אותם, ורק בחיצוניות וחמריות רוצים מדינה לעצמם. ובשלטון ובצבא מתיחדים, אבל אין תכליתם להבדל מן הגויים בפנימיותם.


ואינם מתרחקים מהגויים להתקרב לאביהם שבשמים, א"כ אין זו מטרת הדגל שלהם, ונמצא שמשתמשים בנזם זהב של עם ישראל, והוא מסמלי האהבה שלנו עם הקב"ה (דגלו עלי "אהבה") ומניחים אותו באף... כאשר רוב האומה לא מתכוונים כלל להיות מיוחדים לה' ולתורתו, ואולי אדרבה, ח"ו להתנכל ולהפריע את החרדים שבאומה מלמלא חובותם לתורה ולמצוות.


אף אם יבוא נביא ויבטיח את חזרתם בתשובה, ויגלה הניצוצות הפנימיים שבהם, עדיין לא יהין  מישהו מלקוד ולסגוד לדגל אשר כזה, שיצרוהו כאלה, שמרימים אותו אלה אשר מרימים יד בה' ובתורתו, ודוקא מתוך הבנת המהות של הדגל האמיתי של עם ישראל יבוא היחס הנכון, או יותר נכון חוסר היחס לדגל המדומה והמסכן, שהוא חיקוי מסוכן. ורחמנות על מי שלא מרגיש זאת. ודי למבין.
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר