י"א חשון ה'תשס"ט

על פרשת הגיור המזויף שנוהל ע"י הר' חיים דרוקמן-חלק ב'



על פרשת הגיור המזויף שנוהל ע"י הר' חיים דרוקמן-חלק ב'

ועכשיו לעובדות הנחשפות בפסק הרכב ביה"ד הרבני העליון [של הרבנות החילונית הראשית] בראשותו של הר' אברהם שרמן ע"י חברו של הר' דרוקמן הר' ישראל רוזן מייסדו של "מנהל הגיור", מנהלו במשך כחמש שנים, ואב"ד לגיור במסגרתו.


בא' באדר ב' תש"ס 9.3.00 שולח הרב ישראל רוזן ראש מנהל הגיור באותם ימים, לכבודהרבנים הראשיים הגר"א שפירא )שליט"א( ]זצ"ל[ והגר"מ אליהו שליט"א מכתב תחת הכותרת:


הנדון: מעשי בי"ד המכילים לכאורה זיוף ובו נאמר:


"הריני נאלץ בכאב לב ובעיני דומעות לשטוח לפניכם מסכת הנראית לי כ"זיוף" ממושך במעשי בי"ד לגיור. הריני מתחנן ומפציר ממעלתכם להורות לי את אשר עלי לעשות, הן מבחינה הלכתית והן ציבורית בהתאם לשאלותי כדלהלן


1. רב פלוני נוהג לחתום על מעשה בי"ד לגיור שכלל לא ישב בהם והמתגיירים כלל לא ראוהו בתאריך הנקוב. בתעודה נאמר "במותב


תלתא יתיבנא ובא/ה לפנינו המבקש/ת ... וקיבל/ה בפנינו עול תורה ומצוות" ולא היו הדברים מעולם בפני רב פלוני זה.


אכן, היה מישהו אחר במקומו וטעמו ונימוקו עמו של אותו רב פלוני שהוא יחתום ולא מי שנכח בפועל )כפי שהבהרתי בע"פ(.


לפני 5 ימים התחוור לי הענין בודאות, מפני שהגיעו למינהל הגיור )לאישורי ולהנפקת תעודות  המרה מעשי בי"ד מתאריך ל 'חשון תש"ס שאותו רב פלוני חתום עליהם, וביום זה הרינו מעידים  "עמנו הייתם"


בירושלים כל אותו היום, ולא בביה"ד!


החלטנו לבדוק מידגמית ובמהירות, ואתמול טלפנו למתגיירים שתיקיהם הגיעו לאחרונה למינהל הגיור, ובתוך כשעה גילינו עוד  12


"מעשי בי"ד" מתאריכים ז' טבת, כ' שבט וט 'אד"א ש"ז שהמתגיירים לא פגשו את רב פלוני שחתם "במותב תלתא... ובא לפנינו".


ידוע לנו, לפי בירור שערכנו בעבר בשל חשד בנידון, כי קבוצת מתגיירים [כ-20] בתאריכים ז' וי"ב באלול תשנ"ט, וכן ד' בתשרי תש"ס אף הם לא ראו את הרב פלוני בדינם.


לפי עדות הגרים ומלוויהם אכן היו שלשה רבנים בביה"ד ובקבלת המצוות, אך לא הרב פלוני.


שוחחתי עם הרב הנ"ל, שטחתי לפניו מסכת טענותי ובקשתי תגובה, ו"נעניתי" בשתיקה.


סברתי היא כי הרב פלוני איננו בודק בעת חתימתו האם מדובר בתיקים שהוא נכח בהם, ולמיטב ידיעתי רב אלמוני, שעניני ביה"ד לגיור נושקים על פיו והוא מעונין בחתימת הרב פלוני, הוא שמעביר את "מעשי בי"ד" לחתימה, ומסתמא עליו קא סמיך.


אני מוטרד ביותר מ"גילוי" זה, ואחלה פניכם כי תורוני מה לעשות. אני חש שעלי לפעול מיידית, גם בתוקף תפקידי הרשמי כראש מינהל הגיור, מן ההיבט הציבורי- ממלכתי.


1. מה לעשות עם כל מעשי בי"ד הידועים לי כ"זיוף" אשר טרם נמסרו למתגיירים? האם לדרוש החלפתם בחתימת השמות הנכונים?


 


2. מה לעשות עם כל "מעשי בי"ד הידועים לי כ"זיוף" ואשר כבר נמסרו למתגיירים? האם לדרוש החלפתם בחתימת השמות הנכונים? )היבט חמור של חילול ה! (


3. מה לעשות בעוד 120-150 מעשי בי"ד שאותו רב פלוני חתום עליהם במהלך מחצית השנה האחרונה? האם לברר נוכחותו עם המתגיירים במישרין או בעקיפין? חשוב לציין כי אותו רב פלוני מוכר בציבור, ומתגיירים יגלו בעתיד את ה"זיוף" וכדי בזיון וקצף!


4. האם אותם פלוני ואלמוני, יכולים להמשיך ולשבת בדין גירות?


5. ונפשי בשאלתי, למי עלי לדווח או להגיש תלונה אם בכלל?


6. ושמא, שמא, אני מגזים בכל הענין וגם אם העובדות נכונות אין כאן "הכצעקתה"?


                                         (המשך בחלק ג' של המאמר)




למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר