כ' שבט ה'תשס"ז

תשובה לשאלה באשר לסגנון בו נאמרים הדברים בספר "דת הציונות" ובאתר...תשובה לשאלה באשר לסגנון בו נאמרים הדברים בספר "דת הציונות" ובאתר...

אחת השאלות הנפוצות שהגיעו אלינו הן ע"י קוראי הספר "דת הציונות" ועוד יותר ע"י מבקרי האתר היא: מדוע הדברים נאמרים לעתים בתוספת ציניות או לגלוג על השקפת העולם הציונית-דתית וכן על רבנים המייצגים השקפת עולם זו ולמה לא להציג את הדברים בצורה עדינה יותר ללא האשמות כאלה או אחרות (שגם אם הן נכונות קשה לשומע ובפרט למי שהורגל ביחס של כבוד והערכה כלפי הנאשמים לקבלן).


בעבר התיחסנו לטענה החוזרת על עצמה כנגדנו באשר לביזוי ת"ח אך הדברים התיחסו רק לעצם ההיתר והחיוב לומר את הדברים ולא הסבירו מה עומד מאחרי סגנון הבעת הדברים.


מובא במדרש תנחומא (פר' תרומה): מעשה בטורנוסרופוס ששאל את רבי עקיבא אמאי הקב"ה שונא אותנו? [המקור לשאלתו היה הפס' (מלאכי א' ב'-ג'): "ואהב את יעקב ואת עשו  שנאתי"] אמר לו רבי עקיבא: למחר אני משיבך. בא במחר. אמר לו: מה חלמת? אמר לו: חולם הייתי והיו לי שני כלבים אחד שמו רופוס ואחד שמו רופינאס [שם אשתו של טורנוסרופוס]. כעס טורנוסרופוס ואמר לו: לא היית יודע מה להוציא שם כלביך אלא בשמי ובשם אשתי, תדע לך שאתה חייב הריגה למלכות. אמר לו רבי עקיבא: ומה בינך לביניהן? אתה אוכל והן אוכלין אתה פרה ורבה והן פרין ורבין, אתה מת והן מתין, על שקריתי שמם בשמך אתה כועס, הקב"ה שהוא מוריד גשמין ומשיב רוחות וטללין ומגדל צמחין ואילנות, ואתה נוטל את העץ ועושה לה עבודה זרה וקורא אותן בשמו של הקב"ה, לא כל שכן ישנא אתכם. הווי ואת עשו שנאתי".


 והקשה מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ("מראש אמנה" פר' תולדות עמ' קכו') וז"ל: "ולכאורה יש לתמוה- מה היה צורך לרבי עקיבא לסיפור החלום אודות הכלבים? ומדוע לא יכול היה לשאול אותו בפשטות: כיצד ממיר אתה את כבוד הקב"ה בעבודה לעץ ואבן? ותרץ וז"ל: וביאור הענין הוא, שהאדם המחזיק בדעה או בהשקפת עולם מסויימת הוא אינו מוכן לשמוע טענות נגדה ואפילו דברים פשוטים ומובנים ביותר. הדרך היחידה שבה ניתן לפתוח אותו לשמיעת הדברים היא בהמחשה. ולפיכך היה צריך רבי עקיבא להמחיש לטורנוסרופוס כיצד הוא כועס על שמכנים את שמו ושם אשתו על כלבים, ומתוך כך להראות לו כמה כעס יש על מי שמכנה את שמו של מלך מלכי המלכים על חתיכת עץ".


במשך עשרות שנים מונהג הצבור הדתי לאומי אחר דרך שאין סותרת ממנה את יסודות היהדות הפשוטים ביותר. מורי הדרך לא מסתפקים בהצגת הדרך כדעתם האישית אלא בעזרת גילוי פנים שלא כהלכה תולים עצמם באילנות גדולים בחז"ל ובראשונים כשהבסיס היחיד עליו בנויה כל שיטתם היא גלוי פנים בתורה שלא כהלכה וזיוף או הסתרת דבריהם של גדולי הדורות האחרונים שהכירו דרכם הקלוקלת והזהירו מפניה עוד בתחילתה.


גילוי פנים זה מלווה את הצבור הדת"ל החל ממעונות היום של "אמונה" דרך בני עקיבא, הישיבות התיכוניות, האולפנות, האוניברסיטה ה"דתית", המדרשיות ה"תורניות" ולא פוסח גם על הישיבות הגבוהות, עד שנוצר מצב שרבים חושבים כי הנה עוד דרך תורנית שיש לה מקום בתוך עולמה של תורה, באופן שגם אם שומעים דברים פשוטים הממוטטים עד עפר את הבנין הדמיוני שבנו לעצמם במשך השנים נכנסים הדברים מאוזן אחת ויוצאים מן האוזן השניה, יען כי יש להם על מי לסמוך וגם שיטתם הקלוקלת "תורה היא" יען כי "רבנים" מגבים אותה ו"היכלי תורה" עוסקים בה בוקר וערב ואם לא מאשימים הם את כל גדולי הדורות האחרונים ב"טעותם" אזי לכל היותר מפטירים: "אלו ואלו דברי אלקים חיים"...


כנגד מצב זה כמו כמו שאמר מרן הגרא"מ שך לא די בהסברים בעלמא, לא די במסר שכלי של סברא בלבד ויש צורך בהמחשה. במקומות רבים בדברי רבותינו מוזכר העוון החמור של הליצנות אשר באה לבטל חשיבותם של ערכים ושל בני אדם אך אעפ"י כן למדונו חז"ל: "כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריא" והסיבה שהתירו ליצנות זו היא מפני שכשהאדם דבוק בעבודה זרה לא השכל מדביקו אליה כי אם שרירות לבו כי מבחינה שכלית "הכל יודעים שעבודה זרה אין בה ממש" אלא שרירות הלב, ואל שרירות הלב הזו יכולה לחדור רק הליצנות. וכשם שאצל האדם הבריא ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות כך אצל הדבוק באליליות זו או אחרת בדעה כוזבת או בשקר מתמשך של שנים ליצנות אחת יכולה לדחות מאה שקרים וכולי האי ואולי...


לא בשמחה יתרה ואפילו לא בשמחה מועטת אנחנו אומרים את הדברים הקשים הנאמרים כאן באתר או בספר "דת הציונות". מלאכה לא קלה היא לחשוף אדם לאבסורד שבדרך אותה אימץ לעצמו בשנות נעוריו ועליה שאף לבנות את בנינו הרוחני. עוד יותר קשה אם כבר הספיק להקים משפחה ולחנך על ברכי דרך כוזבת זו גם דור או שניים של צאצאים. ארגון "אזמרך בלאמים" הוקם ע"י אנשים שחוו על בשרם את ההיכרות הקשה עם האמת שהוסתרה מהם ע"י רבותיהם ולא תאות הניצוח או רמיסת כבודם של אנשים כאלה או אחרים הם המניע לדברינו אלא כאב אמיתי על עשרות אלפי אחים המונהגים אחרי השקר ומודרכים למסור עליו את נפשותיהם.


יו"ר ארגון "אזמרך בלאמים" הר' אברהם חזן עוסק כבר שמונה שנים ובהצלחה רבה בקירוב רחוקים. הוא נמנה על מקימי המרכז הרוחני הגדול ביותר כיום בארץ לקירוב רחוקים "פסגות" בפתח תקוה, ומופנים אליו כיום כל הפונים לארגוני הקירוב האחרים אשר הרקע החינוכי או החברתי שלהם הוא הציבור הדתי לאומי. הוא מכתת רגליו ברחבי הארץ ממדרשה למדרשה ולא חוסך כל מאמץ בנסיון להציל עוד נפש מהגרוע מכל- הימשכות אחר דיעות כוזבות!! בנוסף משיב לעשרות שאלות המגיעות מידי שבוע. מאז הוקם ארגון אזמרך בלאמים הרצה אברהם חזן בעשרות מדרשיות "שלהבת" של הארגון הנודע "לב לאחים" כשברוב המקרים הוצאות הנסיעות עולות על ההכנסה. רק השבוע התקשרה רכזת אחת המדרשות בצפון ובקשה להזמין את הרב' חזן להרצאה בצפון. כששמעה מה עלות הנסיעות אמרה כי האפשרות היחידה שתקבל אישור להרצאה היא רק אם הרב ירצה באותו ערב במדרשה אחרת באיזור ואז יתחלקו שתי המדרשות בהוצאות הנסיעות. הרב חזן הסביר לרכזת כי אי אפשר לשלב שתי הרצאות בערב אחד מפאת קוצר הזמן, והרכזת הודיעה בצער רב כי לא תוכל לקבל אישור לסכום הנסיעה הגבוה. הר' אמר מיד כי בשום אופן אינו מוכן שזה ייעכב את ההרצאה וכי את הסכום הנותר של הוצאות הנסיעה ידאג הוא להשלים...


כנגד מסירות הנפש של ארגון אזמרך בלאמים מגיבים מנהיגי הצה"ד בהשמצות וחירופים. אין לנו טענות נגדם באשר לכך. אנו מבינים את הקושי שלהם לעמוד מול חשיפתם כמחטיאי הרבים וכמשקרים בזדון לב צבור יקר במשך עשרות בשנים ללא כל נקיפות מצפון עקב התוצאות ההרסניות של חינוכם השקרי לצאן מרעיתם...


בעיתון הצופה כתבו עלי שאני "אדם מסוכן"... הר' אליעזר מלמד כתב לפני שבועיים ב"בשבע" כי אני רשע ושקרן, שונא את הרב קוק, וטוען ש"לא היה כלל גדול בתורה", טענות שכל מי שיקרא ולו מעט את "דת הציונות" בפרק העוסק בראי"ה קוק יווכח בשקריותן, ובמטרה הברורה העומדת מאחריהן: להמשיך לשקר את הציבור הדתי לאומי ובלבד שלא יפגם ולו במקצת הכבוד המדומה שקנו להם בשקר ובמרמה ע"י העמדת דורות של תלמידים כיוצא בהם שכל תורתם על יסוד הזיוף כי גם למדינה הקמה נגד כל הקדוש לעם ישראל והכופרת ברשות היחיד וברשות הרבים ביסודות היהדות הבסיסיים ביותר מתוך מלחמה בפרהסיא נגדם "מדינה יהודית" ייקרא, ועוד רוצים שנעריכם ונזהר בכבודם, יען כי יודעים הם היטב כי הזהירות בכבודם תסייע להם להמשיך ולהנחיל את השקר והזיוף של תורתם לעוד דור של צעירים, להפקיר עוד בנות ל"שירות הלאומי", לפטם עוד מוחות של תינוקות של בית רבן בשירת ביאליק ונעמי שמר כדי שעד הגיוס לצה"ל לא ישאר מיהדותם כי אם "ארץ ישראל לעם ישראל" בלי שיודעים מאומה מהי ארץ ישראל ומהו עם ישראל, אך כבר אמר מרן הגרי"ח זוננפלד מקברניטי המאבק  של היהדות החרדית בארה"ק על מאמר חז"ל בגמ' במסכת סוטה ש"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" (סוטה מט:) : "וכי מה רצו חכמינו ז"ל להשמיענו באימרה "בעיקבות משיחא חוצפא יסגא" הלא דיה לצרה בשעתה?... אלא להורות לנו את דרכי הלחימה והתגובה. ונגד אלה שיחציפו להרים יד בתורת משה ולהשליט את המינות בחיי העם- יש להשיב באותו מטבע – באומץ ואפילו בחוצפה אם יש צורך בכך; בעזות דקדושה נגד המעיזים והמהרסים בכרם ה' ". (חכמת חיים, פר' קרח עמ' רפו')  


 איננו חפצים לצער איש בדברים הקשים אותם אנו חושפים ואנו עושים זאת רק כי חובתנו לעשות זאת, וב"ה ההצלחה של ארגון אזמרך בלאמים ושל הספר "דת הציונות" למרות כל המנסים להפריע ולעכב מעידים על כך שהדברים על פי רוב הביאו לקירוב אחב"י לאביהם שבשמים וסייעו ומסייעים להמיר השקר באמת הנצחית של תוה"ק והקב"ה ברחמיו יתן בנו כח להמשיך ולקדש שמו ברבים אד יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה במהרה בימינו אמן.


באהבה ובדאגה מתוך אהבה לאחינו ואחיותינו בית ישראל בכלל ובני הציבור הדת"ל בפרט, יואל אלחנן.
למאמר זה התפרסמו 2 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  לא ראיתי שהרב מלמד הזכיר את שמך ברביבים   ו' כסלו
באיזה הקשר זה היה?
חזקי שטיין  
2.  בחור מזרחני'ק 'שרוף'...   כ"ח אדר
מי ששאל מדוע לזלזל כנראה לא מכיר את דברי חז"ל 'כל ליצנות אסורה חוץ מליצנותא
דע"ז (בשיתוף...)' הדברים אמורים
על מחטיאי הרבים כגון שלמה אבינר,אליעזר
מלמד ורבם שכבר מת עבר ובטל מהעולם...
כלשונו של אחד מרבותיהם (בעלון 'קוממיות'
כי תשא תשס"ז) ' הנוער כבר לאמכיר אותו'!!
אלי נתיב  מירושלים