מאת: העניך
י"ט חשון  ה'תשפ"ג  14:39 

ספר ובחרת בחיים....


מבאר את חובת ההשתתפות בבחירות ושיטת גדו"י בזה. ועונה לכל שאלות ואיסורים של רביה"ק מסאטמאר זי"ע. מה דעתך על זה?
י"ט חשון  ה'תשפ"ג  01:14 

מבאר את חובת ההשתתפות בבחירות...


עפ"י מקורות הלכתיים מובהקים כמו עיתון המודיע ומתיימר להשיב על דברי קדשו של מרן ה"ויואל משה" עם גזירי עיתונים של "המבשר"... מעלה גרה של "חובת הבחירה" וכבר במשפט הראשון של פרק א' משקר ובודה מלבו עובדה שלא היתה ולא נבראה וז"ל:

"בשלהי שנת תש"ח לאחר שבהחלטת האומות המאוחדות עזבו האנגלים את אחיזתם בשליטה על ארץ ישראל ויושבי הארץ היהודים והערבים קבלו עצמאות שלטונית מדינית והכריזו על בחירות לאסיפה המכוננת במדינה...

ספר לנו העניך היקר- ממי קבלו היהודים עצמאות שלטונית מדינית? וממי קבלו הערבים עצמאות שלטונית מדינית? הכותב לא יודע את העובדות בכלל (ואם היה קורא ואפילו בשטחיות את ה'ויואל משה' היה יודע שהוא בודה מלבו עובדה שלא היתה ולא נבראה) ומשום מה מעלים מהקוראים את העובדה הפשוטה של פסק הדין של הבד"צ בירושלים בראשותו של מרן הגרז"ר בענגיס זצוק"ל שאסר את ההשתתפות בבחירות ובכנסת המינים ואת העובדה הפשוטה שאגו"י נכנסה לממשלה הזמנית בתש"ח (עוד לפני שהתקיימו בחירות) בלי שמועצת גדולי התורה דנה בכך ואישרה להם להצטרף...
הלזה ייקרא בירור הלכה?? אבל הכותב הכסיל לא צריך בכלל לברר הלכה כי בכסילותו הוא טוען ש"רוב דברי האוסרים הם בדרך אגדה ודרוש ואין למידין מדברי אגדה וכן אין משיבין על הדרוש" (אלא למדין רק מעיתוני 'המודיע' ו'המבשר'....) 
מאת: דניאל
י"ט חשון  ה'תשפ"ג  03:13 

המבשר


מתוך המבשר "במשך השנים האחרונות הנושא התחלף לוויכוח החוצה למעשה את כל העולם בין פרוגרסיביים [מתקדמים] לשמרנים שהם בדרך כלל יותר קרובים יותר אל הדת. אולם במדינת ישראל זו שאלה קריטית הנוגעת ללוז הקיום של האומה. עם שבמשך אלפיים שנה התקיים בארצות פזוריו רק מכח האמונה והתורה, ניסה ליצור לעצמו מסגרת חדשה
לאומית ללא תורה ומצוות רח"ל, משהוקמה המדינה החל המאבק על אופייה של המדינה,האם תהיה לה צורה ולו חיצונית מינימלית של יהדות קצת שבת בפרהסיא, קצת ידע יהודי, מינימום של כבוד לתורה ולשומריה ולומדיה, או שמא כרצון המיליטנטיים החילוניים תהיה זו מדינה מתקדמת חסרת זהות לאומית, ללא שבת, ללא תורה, ללא מורשת יהודית....ואז הופיע 'ביבי' שלמרות שבאופן אישי אינו נמנה על שומרי המצוות לדאבוננו, אולם האוריינטציה המדינית שלו משתמשת בשפת מונחים יהודיים, דבר שריכז סביבו את מחנה הימין, שברובו גם מייצג את מחנה השמרנות האנטי ליברלית. בכך שביבי אימץ לעצמו את ראשות המחנה הזה הוא נכנס לטווח האש של התקשורת והמשפטנים, הם החליטו לא להניח לו עד שייכנע ויסתלק מהזירה. מבחינתם אדם עם יכולות שכאלו אמור להשתייך למחנה שלהם, לדידם עצם הדבר שנתניהו מנהיג את המחנה השמרני מהווה בגידה במחנה האינטלקטואלי....רק לחשוב על כך שלמעלה משליש מחברי הכנסת חובשי כיפה, ה"שטיבלך" בכנסת לתפילת מנחה ומעריב יצטרכו להתרחב, עוד רבות ידובר על הנצחון המפואר הזה של נתניהו, אבל מבחינתנו זה נצחון של צד היהדות שגבר על הישראליות הפרוגרסיבית" עכ"ל.
דיבורים של מזרוחניקים ממש. 
גועל נפש ממש!.


מאת: חומר למחשבה
כ"ז חשון  ה'תשפ"ג  12:43 

עדיין המום ממה שקראתי..


נצחון האפיקורוס נתניהו שבעצמו איננו מאמין בתורה וחינך כמה מיליוני ילדים יהודים ללכת באותו הדרך באמצעות מערכת החינוך לשמד וכפירה בראשה הוא עומד, זהו לא פחות ולא יותר מאשר נצחון צד היהדות אליבא דשיטת עורכי עיתון זבל "חרדי" זה שהם קראו לו "המבשר" (מבשר הציונות של תנועת "חירות"). הצלחתו של נתניהו מוגדרת אצלם  כנצחון מפואר וביבי משתמש בשפת מונחים יהודיים...


אכן, יהדות במלוא תפארתה !!


מאת: דניאל
י"ט חשון  ה'תשפ"ג  02:30 

בין הטוב ובין הרע


כאחד שקרא את החוברת הזולה ובחרת בחיים אני יכול להגיד לך שמתחילה ועד סוף אין שורה אחת בלי סילוף,הרבה מהסילופים שלהם מועתקים מספרי הציונות הדתית ומהקונטרס פוקח עורים שיצאו נגדו כל גדולי ישראל שהוא מבזה ת"ח ומעליל שקרים כאילו ויואל משה לא נכתב ע"י רבי יואל זיע"א.
לדוגמא קצת מהסילופים.
א.חתכו מהמהר"ם שיק באורח חיים סימן שט כאילו כותב שמותר להיות בקונגרס הרפורמי בשביל הצלת הדת וכל המעיין שם רואה שזה שקר גמור כי המהר"ם שיק כותב שבהתחלה אחרי שהתכנסו כל גדולי הדור והחליטו פה אחד שאפשר להיכנס לקונגרס בשביל הצלת הדת ואין בזה איסור ישיבה בדין עם רשע (ויש בזה הבדל בין התחברות לבין ישיבה ועיין באורך בקונטרס מלביש ערומים שמסביר זה ומגלה השקר של הפוקח עורים) ,אך כל זה בתנאי שהרפורמים יסכימו שכל חוקי הקונגרס יהיו ע"פ השו"ע אך אחרי שלא הסכימו לכך יצאו תלמידי החתם סופר מהקונגרס ושהרפורמים רצו לעשות בחירות לקהילות יצאו לאסור הבחירות גדולי ישראל משום הודאה במינות (עיין מחנה חיים ח"ב סימן ה) ,ואדרבה מכאן רואים מה שאמרו חז"ל בכל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידם וכל שכן לכנסת המינים הציונית שלא כפרו בשו"ע אלא בהקב"ה וכל התורה כולה.
ב.לענין השבועת אמונים כתבו שהוא לשון שמשתמע לתרי אפי (שו"ע יו"ד סימן קנז) אך הוא שקר שמלבד מה שהאמירה "נאמן למדינת ישראל" שהמדינה הציונית היא מרידה בהקב"ה ותורתו והוא מצהיר שהוא נאמן למרידה בה' רח"ל ואין בזה שום פירוש לטוב רק לרע ,גם והוא העיקר שכל הענין של לשון שמשתמע לתרי אפי הוא מותר רק אם הגוי חושב שהיהודי גוי ובכך היהודי לא צריך למסור נפשו כי לא אומר כפירה ממש ואין בזה חילול ה' שיחשוב הגוי שהיהודי מודה למינות ,אך אם יודע שהוא יהודי אז אסור לעשות שום דיבור או מעשה שהגוי יחשוב מזה שהיהודי מודה למינות וכך כתוב במפורש בנימוקי יוסף ובדרכי משה שהם מקור לענין זה (ועיין בקובץ אמונה ודעת שהרחיבו בזה בעמוד 33 ובקונטרס להציל וכן בקונטרס שקר אין לו רגלים).
ג.גם סילפו את הויואל משה בכמה מקומות ואחרי שסילפו מקשים עליו כאילו לא ידע דברים פשוטים ,לדוגמא בענין מה שכתב הויוא"מ בסימן פז שלפי חוקי הכנסת כדי לחוקק חוקים צריך שיהיה מספר חברי הכנסת 120 ואם מתפטר אחד מהחכי"ם אי אפשר לחוקק חוקים עד שיהיה 120 חכי"ם ולכן לכל ח"כ יש שותפות לא רק בעצם הנהגת המדינה אלא גם בכל חוק שמחוקקים אף אם לא נמצא בכנסת המינים באותה שעה, והם סילפו דבריו כאילו כונתו שצריך שכל ה120 חכי"ם יהיו בכנסת המינים בשעה שנחקקים החוקים ואז כותבים שזה לא היה ולא נברא ,עסקני אגודת ישראל הם חבורת שקרנים ממש אפשר להביא להם תואר שיא גינס למומחות השקר הם ממשיכי דרכם של כנען ה' יצילנו מהם (עיין גם בתשובה של הרב מנשה פילאף שליט"א ובספרו פרשת הכסף).

ואני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות ואני יביא בהמשך אי"ה אך זה מספיק כדי להבין מי הם אותם אלה שהוציאו את הקונטרס הזה ולא הבאתי דוגמאות שאפשר לטעות בהם (וכל אדם יכול לטעות) אלא דוגמאות שרואים מזה שהם שיקרו בזדון ממש.
 וכל מבקש אמת ירחק מהקונטרס הזה כמו מאש!

מאת: דניאל
כ"ב חשון  ה'תשפ"ג  00:15 

תיקון טעות


הקונטרסים שהבאתי לא נשלחו טוב אני שם אותם מחדש בתקוה שזה יעבוד טוב עכשיו.
מאת: דניאל
י"ט חשון  ה'תשפ"ג  02:38 

המשך- בין הטוב ובין הרע


אגב גם בספר בעיות הזמן (של הרב ראובן גרוזובסקי ויש לציין שלא ראה את הספר ויואל משה כי נפטר עוד בתשי"ח) שכותב צד להתיר את הבחירות (אף שלמעשה לא התיר) כתב שלמעשה זה אסור משום התחברות לרשעים אך כותב כמה תנאים שאם יקימו אותם "אולי אפשר" שאין זה יהיה בגדר התחברות לדוגמא שהחכי"ם יהיו "אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע וחכמים שיהיו יודעים אשר לפניהם אשר יוכלו לדבר את אויבים בשער" ,וכן שצריך שיהיה ההתחברות כאילו כפאו שד שלא להנות מזה (כסף וכבוד וכד') כעין עבירה לשמה כיעל ואסתר ,וכן עתון האגודה צריך לדבר ולצאת נגדם במלחמה גלויה וצריך כל פעם שמתאספים יראי ה' את פחיתות המינות ורעתם ואיסור התחברות עמהם ולהוסיף חומרות בזה",וכל התנאים האלו ועוד לא יתקימו כלל ועוד בתחילת המדינה המודיע חגג את יום העצמאות וכן כיבדו בגלוי את ראשי הכופרים ועד היום בכל עיתוני האגודה מתיחסים אל המדינה לא כאל מרידה בהקב"ה אלא כאל "מדינת ישראל" וכל הזמן קוראים לה "ישראל" רח"ל. וחוץ מהחילול ה' זה גם הסתה למינות רח"ל,וכן מכבדים הרבה כבוד וכסף מהציונים והחכי"ם ידוע לכולם שהם מקולקלים בדעות כוזבות וכן משתפים פעולה ועוזרים לשמד שעושים הציונים ומה יותר צריך מהודאת בעל דין ששוה יותר ממאה עדים שדרעי אומר שהוא פעל להקים נח"ל חרדי וגפני אומר שתומך בגיוס חרדים לצבא ופרוש ואייכלר ועוד משנים ומכניסים לחינוך החרדי לימודי ליב"ה שאסרו כל גדולי ישראל באיסור חמור ועיין בזה בארוכה בספר דמעות של מלאכים (טל' - 0794946800).
וכל זה רק לענין התחברות לרשעים שלדעתו אולי אפשר להתיר לצורך הצלת הדת בתנאים מסוימים אך בויואל משה מבואר שיש כאן איסורים של יהרג ואל יעבור ולכן אף לצורך הצלה אסור ואנו לא מסתכלים אם כדאי או לא אלא אם אסור או מותר ואם הגוים אומרים תביאו לנו יהודי אחד ונהרגהו ואם לאו נהרוג כולכם אסור ואם תגיד זאת היום יחשבו שאתה משוגע שהרי בכל מקרה יהרגו כולם ואעפ"כ אסור כמו"כ לענינינו וכמו שכתב בויואל משה סימן קיח שאפילו "כל נביאים שבעולם אין בכחם להתיר זה אפילו בשביל להחזיר כל ישראל בתשובה".
ורציתי להעיר שגם לעצם ההתחברות כבר מבואר בויואל משה(סימן קטז ועיין גם בקונטרס מלכות תיהפך למינות של רבי עמרם בלוי זי"ע) שרבותינו אחזו שאסור להתחבר לכת מסיתים ומדיחים כמו הציונים אפילו כדי לתקן הדת כי התורה גילתה לנו שע"י התחברות למסיתים ומדיחים בודאי ימשך אחריהם בדיעותיהם ומעשיהם הרעים וגם התורה גילתה לנו שא"א לתקן הדת ע"י התחברות למסיתים ומדיחים כי רק ע"י התבדלות מהם יהיה הצלה.
אך אין כאן המקום להאריך בראיות על זה ואי"ה אולי נכתוב על כך פעם אחרת.
וכן כתב שם בבעיות הזמן שאסור להתקוטט ולבזות את הנטורי קרתא (מה שהיום כן מתקוטטים אבל נעשוב את זה בצד כרגע) מכמה טעמים וכתב באחד הטעמים "השלישית שבעיקר הדבר צדקו הנטורי קרתא שצריך לצאת במלחמה גלויה בדברים שהם ביהרג ואל יעבור (היינו גזירות שמד) ואף בית הדין הסובר שלפי המצב דהאידנא הדרך של לדורון יותר טובה לתכלית הלא מבין כל אחד שהמצב יוכל להשתנות לרעה חלילה מה שעלול מאד להתרחש על פי הסברה הישרה ואז מוכרחים כולנו ע"פ הדין להיות כנטורי קרתא ועוד יותר מהם" עכ"ל.
מאת: משתמט מצ.ה.ל
כ' חשון  ה'תשפ"ג  14:39 

ובחרת להיות אהבל.


אהבל בערבית, מלשון הבל, שטות ורעות רוח.

לכן, מי שטוען שהאיסור להשתתף בבחירות מבוסס בעיקר על דברי אגדה ודרוש הוא אהבל. עבירות הכי נוראות בהן שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, עוון חילול ה' המוני שנגרם בעצם הכניסה לבית המינות, שבועת האמונים, קבלת כספים מידיי מינים ואפיקורסים וכל יתר העבירות המסתעפות מהשתתפות בבחירות הטמאות לכנסת המינים ורשויות מקומיות (שכל אחת ואחת מהן בייהרג ואל יעבור), כמו חגיגת יום העצמאות בריכוזים חרדיים. כל אלה הם סה"כ דברי אגדות ומדרשים שאין צריך להשיב עליהם !! דברים קטנים !!
מאת: משתמט מצ.ה.ל
כ' חשון  ה'תשפ"ג  17:12 

משום מה, הר' ריינס ממייסדי המזרחי...


לא חשב שהשבועות הן דברי אגדה, אלא כתב בלשון די ברורה שמדובר בהלכה מחייבת ואסור להקים שלטון עצמאי והבהיר שאין בדעת המזרחי לעבור על השבועות החמורות.

מעניין מה היה אומר היום הר' ריינס אילו קרא את ספרי האגודה וש"ס וראה מה כותבים מתירי הבחירות ומה אומרים לבלרים, עיתונאים ואנשים רגילים מהמגזר ה"חרדי"..

הלא בוודאי היה מזועזע וצווח על מצבו של הציבור החרדי ואומר שאין לו שום חלק ונחלה איתכם. כמותו היה צווח הר' קלישר, בלי שום ספק. 

רק להראות לאן הגעתם, עד כדי כך שאפילו מייסדי המזרחי לא היו מתחברים עימכם.

 


מאת: לא פשוט להיות פשוט
כ"ג חשון  ה'תשפ"ג  18:37 

גם הספר "חפץ חיים"


לא נכתב ברובו על בסיס שולחן ערוך וטור.
אז גם עליו יגידו שלא פוסקים מדברי אגדה?
מאיפה הביאו את הכלל שאסור לחדש הלכות שלא מופיעות בטור שולחן?
הכלל הוא שלא פוסקים ממדרש כשיש סתירה מהש"ס, אך במקרה דידן יש התאמה מלאה לגמרא אלא שלא נזכר בספרי הלכה.
מי שחולק, שיביא מקור אמיתי עם מסורת של חז"ל כמו שמביא רבינו ה"ויואל משה".
ואם לאו, אין לו אלא הוראת שעה.
מאת: דניאל
כ"ג חשון  ה'תשפ"ג  22:52 

השבועות הם דברים פשוטים


בשדי חמד בכללי הפוסקים סי' יג כתב "מרן בשו"ע אורחיה הוא להשמיט איזה דברים 
תחת שלש א) לפי שהוא רחוק המציאות ב) לפי שהוא פשוט ג) לפי שנלמד מדין אחר שכתב  בשו"ע " עכ"ל.
וה3 שבועות היו לא מצויים ובאמת מעולם לא עברו על השבועות סתם כי גם בבני אפרים ובן כוזיבא ועוד היו איזה משיחי שקר כי תפקיד המשיח הוא להוציא ישראל מהגלות ובגלל שהיה משיח שקר לכן נקרא דחיקת הקץ כי הקץ הוא הסוף הוא סוף הגלות שהוא הגאולה והוא רוצה למהר את הקץ לפני שהגיע זמנו וכמ"ש הרמב"ם באגרת תימן שידע שלמה המלך שעם ישראל תרצה לצאת מהגלות לפני שיגיע הזמן ולכן השביע אותנו שלא נעשה זאת ,אך לא עברו על השבועות סתם רק הציונים הם התחילו לעבור על השבועות סתם .
וגם היו פשוטים כי כל יהודי האמין שהקב"ה גזר עלינו הגלות ורק המשיח אחרי שנחזור בתשובה יוציא אותנו מגלות לגאולה ואם יש צרות מהגוים דרך ההצלה היא להיכנע להם כדרך שעשה יעקב עם עשיו וכל בכל דורות הגלות.
ועיין עוד כאן בענין ה3 שבועות באורך .