מאת: פלוני
י"ח אדר ב'  ה'תשפ"ד  14:05 

המלכת מלך


כתבת בדת הציונות שהמלכת מלך היא רק על פי נביא וסנהדרין אבל הרמב"ם שם כתב שזה רק לכתחילה, וגם הרמב"ן על פסוק שום תשים עליך מלך כתב שאם אין נביא אפשר להמליך מלך.
כ' אדר ב'  ה'תשפ"ד  06:25 

לגבי דברי הרמב"ם...


הרמב"ם לא כתב שהוא רק לכתחילה אלא כתב "בתחילה" דהיינו כשממנים מלך חדש שלא קיבל המלכות ירושה מאביו. והרמב"ן אכן הביא שייתכן הקמת מלך גם בזמן שאין נביא, אבל סנהדרין לעולם צריך והרמב"ם כתב מפורשות בסוף הקדמתו לספר המצוות כי כל מה שקשור במלך אינו נוהג אחר החורבן. ופשוט שגם לאו ד"לא תוכל לתת עליך איש נכרי" הוא לעיכובא וגם בשאר מינויים של הנהגה שאינם מלכות אין זכות בחירה כלל לנשים, לרשעים או למומרים ובטח לא לכופרים כך שלא רק שאינם יכולים להתמנות בעצמם אלא אינם יכולים כלל לחוות דעה בענייני ציבור כלשהם ובבחירת פרנסי ציבור.
מאת: פלוני
כ"א אדר ב'  ה'תשפ"ד  10:38 

רמב"ן?


אפשר מקור לכך שצריך סנהדרין? גם לדעת הרמב"ן?
כ"א אדר ב'  ה'תשפ"ד  06:45 

אם הרמב"ם היה כותב שצריך סנהדרין...


למינוי מלך מסברא שלו היה מקום לבקשתך לקבל מקור כי גם הרמב"ן סובר כך, אבל הדין שצריך בית דין של שבעים ואחד הוא מפורש בחז"ל בתוספתא למסכת סנהדרין פרק ג' שם כתוב במפורש: אין מעמידין לא מלך ולא כהן גדול אלא בבית דין של שבעים ואחד, ואדרבה אם אתה מכיר מקור אחר בחז"ל שעל פיו הרמב"ן סובר אחרת אתה מוזמן להציגו.