מאת: דניאל
ל' כסלו  ה'תשפ"ב  22:41 

התיחסות לספר "אם הבנים שמחה"


ראיתי במאמר שלך הנקרא "התיחסות לספר "אם הבנים שמחה" של הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד" שהבאת את הגמרא בסנהדרין קב: "א"ר יוחנן: מפני מה זכה עמרי למלכות- מפני שהוסיף כרך אחת על ארץ ישראל" שעל זה כתב הר' טייכטל "על כרחך אף דנבנה בעבירות גדולות כאלו קיים בזה מצות עשה דישוב ארץ ישראל...הא לך ראיה ברורה  גם על הנעשה בזמננו שבוני הארץ המה בעוונותינו הרבים עוזבי התורה רחמנא ליצלן אבל בטח שאינם גרועים מעמרי שהכתוב העיד עליו שהרע בעיני ה' מכל אשר לפניו והלך בדרך של ירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל ואעפ"י כן בבנינו שבנה א"י קיים את המצוה כתיקונה וגם היחוד נעשה למעלה על ידו כמו כן נראה ברור, דספירת המלכות למעלה בעולמות העליונים נתקנה ונתגדלה ע"י מעשה הבנין של אלו בוני הארץ דזמנינו יהיו מה שיהיו אף הפושעים היותר גדולים מ"מ מעשיהם רצויים לפני הבורא כל עולם והתיקונים והיחודים נעשו על ידיהם".
ולעניות דעתי לא ענית על דבריו תשובה "גמורה".
והנה ב"מסכת של דורינו"(כפי שהגדיר הבבא סאלי בעדות חתנו רבי דוד יהודיוף)למרן רבי יואל מסאטמאר במאמר שני סימנים נא,נב כתב תשובה פשוטה. שבתנא דבי אליהו רבא פרק ט כתב שבשומרון אחאב(בנו של עמרי)הושיב רל"ב בני מלכים שנעשו "יראי ה' לאמיתן" ועל זה כותב רבינו שדווקא מפני זה שעשה מעשה טוב החזירו לו מידה כנגד מידה והיה קיום לממלכתו של עמרי(ואין מחלוקת בין הגמרא למדרש עיין שם בפירוש זיקוקין דנורא)אך אם היה מושיב שם עובדי ע"ז בודאי אין מזה שום נחת רוח לבורא ית' והקמת עיר בארץ ישראל שכל כולה נגד התורה(כמעשי הציונים)אינה כלל מתקנת "תיקונים ויחודים בעולמות העליונים" אלא ההפך הגמור.
וכן ראיתי כיוצא בזה שם בפירוש תוספות בן יחיאל לרבי עקיבא יוסף שליזנגר שכתב על קושיה זו "וצריך לומר כיון שנמצאו בה עובדיה אשר היה מכלכל מאה נביאי ה' ושבעת אלפים מבני ישראל אשר לא כרעו לבעל וישב בה אלישע הנביא על כן הכריע בזה כעין ירושלים וקשר רשעים אינו מן המנין".
וזה תשובה "גמורה" לדעתי הקטנה.