מאת: פלוני
ו' אייר  ה'תשפ"א  12:02 

הרמב"ם נישואים


"דרך בעלי דעה – שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אשה"
מה אתה אומר על זה?
ז' אייר  ה'תשפ"א  03:32 

אני אומר על זה...


שתורה"ק ובכלל זה דברי רבנו הרמב"ם הם לא אוסף של מימרות שכל אחת מהם עומדת בפני עצמה ומנותקת לגמרי ממה שנאמר לפניה או לאחריה וכדי להבינם צריך ללמדם ממי שהקיפו בלימודם את המערכת כולה ויגעו בדברי הרמב"ם ובשאר דברי רבותינו יומם ולילה במסירות נפש רוב ככל ימי חייהם. ושהתקיים בהם דברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ט וז"ל: "דברי תורה נמשלו כמים שנאמר הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים אינם מתכנסין במקום מדרון אלא נזחלין מעליו ומתקבצים במקום אשבורן כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה:

הרי לך שכשהרמב"ם מדבר על 'יקבע לו מלאכה המפרנסת אותו' באופן הנעלה ביותר הוא מדבר על המינימום ההכרחי שלא יבטלו מלימוד התורה ובאופן זה יבין כי גם קנית בית דירה הינה באופן שהדירה היא טפל ולימוד התורה הוא עיקר ובהתאם לזה ישא אשה שתבין אף היא את סדר העדיפויות הנכון לבית נאמן בישראל.

ואגב, בדברים הנוגעים למנהגו של עולם ולדרך ארץ כל בר דעת מבין שלא כל העיתים שווים ולא תמיד אפשר לקיים את הדברים בצורה האידיאלית שלהם ולדוגמא: הגמ' בקידושין ריש פ"ב אומרת שאדם לא יקדש את בתו כשהיא קטנה וכתבו שם התוס' וז"ל: 
ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם". כלומר, עיקר הדבר הוא שישיא את בתו והיכא דאפשר טוב שתהיה גדולה ולא קטנה בנישואיה והיכא שיש חשש שאם ימתין לה שתגדל יקשה עליו להשיאה לית לן בה וכנ"ל לדברי הרמב"ם שהבאת, שאם באופן או במציאות שאפשרות לרכישת דירה עלולה לקחת שנים רבות ועל ידי זה יתעכב מלישא אשה לית לן בה.