מאת: לא פשוט להיות פשוט
י' אייר  ה'תשפ"ב  07:34 

איך מתקדמים?


יש פתרון זמני ליהודי פשוט שרוצה לחיות בשלום עם הסביבה ועדיין להחזיק במידת האמת?
וגם להמשיך לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב. 
כשאנחנו מגלים שהמושג "אחינו הטועים" הורחב גם לרוב הציבור החרדי במידה מסוימת אז קשה לא להתמלא בהרגשת חוסר אונים שיכולה להביא לייאוש ח"ו.
מה גם שקצת מפחיד להגיד לאנשים את כל האמת הכתובה ב"ויואל משה" כי יש רגישות גדולה מאד במיוחד בנושא הבחירות וחש חשש להפסיק כ"מורד" ו "סרבן".
אשמח לקבל כיוון לפתרון מעשי
כ"ב אייר  ה'תשפ"ב  00:27 

לפני הפתרון המעשי...


חשוב קודם כל לשמוח עד בלי די בזה שלמרות הכל אפשר עדיין גם בעולם הטובע בשקר לטעום קצת ממידת האמת בזכות תורתם של רבוה"ק לאורך כל הדורות בכלל ובזכות תורתו של רבה"ק בעל ה"ויואל משה" שלא בכדי הגדירו מרן הבבא סאלי זיע"א כ"המסכת של דורנו".
כשחז"ל אפיינו את תקופת עקבתא דמשיחא הם תיארו גם מציאות של "אויבי איש אנשי ביתו" דהיינו שהשקר לא יהיה רק נחלת החוצות באופן שניתן יהיה לברוח ממנו לכל הפחות לתוך הבית אלא שגם הבית היינו הסביבה הקרובה ביותר לאדם תהיה טבועה בשקר באופן שגם החרדים לדבר ה' יימשכו אל השקר והדמיון במקום להביט על המציאות דרך תורת אמת של רבוה"ק.
כמובן שאין מקום לחוסר אונים אלא לכאב שתכליתו להביא לתחנונים לקב"ה שיגאלנו מהרנ ויוציאנו מאפילה לאורה מחד גיסא ולהודאה אדירה לקב"ה על כך שזיכה אותנו להכיר תורת אמת שהיא ורק היא יכולה להשאיר אותנו מורמים מעל גלי השקר השוטפים את העולם בשטף קצף מכל הכיוונים.

האמת הצרופה הניבטת מכל שורה ב"ויואל משה" לא נועדה עבור אלה שמושגי היסוד שלהם נתהפכו למינות ושלרוב הסוגיות הנידונות בויואל משה הם בכלל לא ניגשים בכח הדעת אלא ברגש שנבנה אצלם מתוך תעמולת יושבי קרנות של רדיו ועיתונים ותעמולת מהמפלגות למיניהן ואין שום טעם לנסות לדבר בדעת אל מי שכל דעתו שבויה אצל רגשותיו וחושיו אל מאידך גיסא ודאי שאין להתפעל מהגדרותיהם הנלוזות הנובעות אף הן מרגשותיהם ומדמיונותיהם ואדרבה זכות היא להיקרא על ידם "מורד" "סרבן" ושאר ביטויי גנות (גם נח ושאר מוכיחי ישראל לדורותיהם זכו לשלל כינויי גנאי וודאי שזהלא הביא אותם לידי יאוש או חוסר אונים).

אכן, לא לכל אדם יש את כוחות הנפש לעמוד לבדו מול גלי השקר השוצפים וגועשים בדורנו וכבר כתב הרמב"ם (ריש פרק ו' מהלכות דעות) שהאדם נברא באופן שהוא מושפע מהחברה הסובבת אותו ועל זה העצה היא עצתו של הנביא מלאכי "אז נדברו איש אל רעהו", למצוא ולו חבר אחד ששותף לרצון ולמעלה של החזקה במידת האמת ויחד איתו לחזק ולהתחזק בהחזקה במידה זו, לקבוע עמו חברוא ב"ויואל משה" או בשאר ספרים של גדולי ישראל שלא שמו יד לפה והביעו דעתם בגלוי נגד השקר ונושאי דגלו (גם אלה המתכסים באיצטלא דרבנן) ולבקש רחמי ה' על ההולכים בדרך השקר ולצמצם עד כמה שניתן את ההימצאות בחברתם, ולזכור שגם אברהם אבינו היה יחיד מול כל גלי השקר בדורו ולא רק שלא התייאש אלא שפעל ללא ליאות וללא הפוגה לקדש שם שמים ולזעוק את האמת בלא מורא ופחד ובה בשעה שכל אנשי השקר של דורו עברו מן העולם עם שקריהם, האמת שהיתה אצל אדם אחד המשיכה עשות פירות עד להקמת שישים ריבוא של מבקשי אמת שקיבלו תורת אמת ואם אדם מחזק אפילו רק את עצמו במידת האמת הרי זה דבר גדול מאד וחשוב יותר מהכל כי דעת חסרת מה קנית וראה ב"דברי יואל" על התורה מה שהקשה מדוע הלך יעקב לבדו להיאבק עם ששרו של עשו ולא לקח איתו את בניו שבכח קדושתם וצדקותם יכלו לסייעו במאבק ותירץ שיעקב רצה להניח יסוד לכך שבסוף הגלות יוכל כל יהודי לעמוד ולהילחם בשקר גם אם הוא לבד מול כל העולם.

חזק ואמץ! אל תערוץ ואל תחת מפני המלעיגים והטועים ושמח שמחה עד אין קץ שזיכה אותך הקב"ה להתקרב לאמת ולהחזיק במידת האמתשאחד המחזיק בה חזק יותר מאלף המחזיקים בשקר וסוף האמת להגלות במלוא הדרה עד שגם כל הטועים יודו בה ויאמרו "אך שקר נחלו אבותינו" מפיצי השקרים ומשרתיהם לדורותם.
מאת: לא פשוט להיות פשוט
כ"ה אייר  ה'תשפ"ב  08:10 

תודה רבה על דברי החיזוק


זה מאד עוזר לראות שאנחנו לא לבד במערכה
יה"ר שבאמת נצליח להחזיק ולשמוח במידת האמת 
שדוחפת אותנו לברר מה באמת רצון ה'  
צריך הרבה כוחות כדי להתגבר על הפיתוי של "חיים שקטים" בצל החברה הסובבת וכדי לא להתעלם מהאמת שאומרת שמשהו כאן לא בסדר ויש דרך אחרת.
ובע"ה נהיה באמת "עובדי ה'" והוא יוציא אותנו מאפלה לאורה בב"א.

מאת: שלום
כ"ט אייר  ה'תשפ"ב  09:43 

עצה


אפשר לקבל עצה יש לי חבר שאני מאוד רוצה לנסות לגרום לו לדעת האמת של רבי יואל מסאטמר ושאר צדיקים נגד הציונות.אבל איני יודע איך אוכל לדבר איתו ,פשוט איך להתחיל הוא לא יודע כלום כלום מכל ה"השקפה",מה שנקרא לומד "השקפה" מהרחוב(והיום אפילו ההשקפה של הבתי מדרש זה השקפה של רחוב).
מה אתה מציע איזה ספר או קונטרס להביא לו כדי שילמד בזה ובאמת הוא יקבל דברי אמת ולא ינסה להוכיח אחרת ברוב דברי הבל.
ג' תמוז  ה'תשפ"ב  23:21 

הקונטרס המומלץ כהתחלה...


הוא לדעתי קונטרס "עקבתא דמשיחא" של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד, ולפי תגובתו למה שכתוב בקונטרס הזה ניתן יהיה לראות כיצד להמשיך איתו.
מאת: פלוני
ד' תמוז  ה'תשפ"ב  17:15 

איפה אפשר להשיג זה?י"ב תמוז  ה'תשפ"ב  20:58 

בכל חנות של ספרי קודש...


נדפס גם בקובץ מאמרים ואגרות וגם בסוף ספר "בית השואבה" לרבי שמעון שוואב זצ"ל.