מאת: דוד
ד' אדר א'  ה'תשפ"ב  23:41 

אמונה


1.מבואר בראב"ד לגבי הגשמת הבורא שמי שטועה מחמת עיונו אינו נקרא מין ,א"כ למה החרדים אומרים שהציונים דתיים שטעו מחמת עיונם הם כופרים ומינים?(לדוגמא ידוע מה שאמר החזון איש ש"כל מי שאומר הלל ביום העצמאות הוא כופר",וכן בויואל משה קורא כל הזמן לציונים דתיים מינים אפיקורסים ושאר שמות וכן מבואר בעוד הרבה ספרים נגד הציונות).
2.ידוע  שבספר העיקרים שמי שאינו מאמין במשיח אינו כופר אלא חוטא כמו דעת הלל בגמרא ,שמעתי שיעור שלך שאתה אומר ש"נפסק הלכה בעם ישראל כדעת הרמב"ם",רצוני לשאול מי פסק כך?וגם אם נמצא פוסק אחד או שניים הרי סוף סוף דעת בעל העיקרים אינו כך ולמה שלא נחשוש לשיטתו?ועוד נדינהו להריגה(כמו שכותב הרמב"ם ש"מצוה לאבדו")בשם כך?

שאלותי הם אמנם קשות וארוכות אך מאוד יש לי ספק בהם אשמח לתשובה אמיתית לכך.
ד' ניסן  ה'תשפ"ב  23:17 

תשובה לשאלותיך...


לגבי שאלתך הראשונה: האפיקורסות שבדעות הציונות הדתית היא לא רק בדברים המצריכים עיון שאפשר לטעות בהם מחמת העיון אלא גם לגבי דברים פשוטים ומפורשים בתכלית וגם אם תאמר שהם בגדר טעו מחמת עיונם וכפי שכתב הראב"ד שציינת לגבי הגשמת הבורא סוףכל סוף הרי טועים הם, ובזמננו שממילא לא ניתן לקיים באפיקורסים את  הדין של להורגם ולאבדם הנפק"מ היחידה היא לשמור מהם ודיעותיהם מרחק ולענין זה לא נפק"מ אם הם טועים או מזידים בכפירתם וכמו שאמר מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל שגם אפיקורס בשוגג הוא אפיקורס וראה מה שהבאנו בזה בחלק ב' של דת הציונות ממרן האגרות משה זצ"ל. וראה במשנה ברורה בביאור הלכה בתחילת סי' א' שכתב שם וז"ל:
ובכלל אפיקורסות הוא כל מחשבות זרות שהם היפך דעת התורה
לגבי שאלתך השניה: בכל ספרי רבותינו האחרונים העוסקים בעיקרי האמונה ובשאלות הלכתיות הנוגעות להם תוכל לראות שמביאים להלכה את דברי הרמב"ם אם כי אין זה משנה כי גם את שלושת העיקרים שציין בעל העיקרים מכחישה הציונות הדתית ולשיטתה גם מי שכופר באלקים ובתורה מן השמים ובשכר ועונש הוא יהודי לכל דבר ואף יכול להנהיג את כלל ישראל ואם יחליף בשלטונו על א"י את שלטון הסולטן הטורקי או את הנציב הבריטי הרי זה 'גאולה' ו'עצמאות' לעם ישראל כך שגם את ג' העיקרים שמנה בעל העיקרים הם מכחישים כך שלענין האפיקורסות של הצה"ד אין שום נפק"מ אם לחשוש יותר לשיטת הרמב"ם או לשיטת בעל העיקרים.