ג' שבט ה'תש"ע

ד' בשבט- יום הילולת מרן ה''בבא סאלי'' זצוק''לד' בשבט- יום הילולת  מרן ה''בבא סאלי'' זצוק''ל

השבוע יצוין יום פטירתו של מרן ה"בבא סאלי" דמות מופתית שחברו בה יחדיו קדושה וטהרה שאין לתארם, יחד עם גדלות מופלגת בתורה ודאגת אב לבנו כלפי כל יהודי בכלל וכלפי מצבו של כלל ישראל בפרט.


לרוב בני דורנו מוכר היה רבנו ה"בבא סאלי" כ"פועל ישועות"- איש צדיק וקדוש, שתפילותיו ובקשותיו נשמעות בשמים ממעל בבחינת "ותגזר אומר ויקם לך"- צדיק גוזר והקב"ה מקיים. כל איש צר ומצוק ומר נפש, ניגש היה אל רבינו, ומתברך מפיו הקדוש, ונושע. שמו של מרן ה"בבא סאלי" כפועל ישועות התפרסם ברבים, ומקצוות תבל באו לבית רבנו להתברך ולהיושע על ידו.


אך למרות פרסומו הרב של מרן ה"בבא סאלי" זצוק"ל לא הוערכה אישיותו של רבנו כראוי. דברים רבים באישיותו של רבינו נעלמו מעיני הבריות, ובפרט שהוא השתדל להסתיר את מעשיו ופעולותיו, בבחינת מגלה טפח ומכסה טפחיים..


אך ללא פרסום מיותר וללא פטפוטי מלים מיותרות פעל ללא חת על ביצורה וחיזוקה של חומת היהדות. עמד ולחםבדעות ובאמונות כוזבות מחד גיסא, ומאידך גיסא נלחם במנהיגים אשר כפו את דעותיהם הנלוזות על אנשים תמימים וישרים, בכל האמצעים אשר בידיהם. אם זה במניעת לחם חוקם, ואם זה בשטיפת מוח בהחדרת דעותיהם המשובשות במוחות התמימים, כאילו פטפוטי דבריהם הם דעת תורה וכו'. כנגדם עמד מרן ה"בבא סאלי" והשמיע דעתו דעת עליון, ואמר את דבריו ללא מורא ופחד מנציגי מפלגות ומנהיגים, שניסו להטיל את חיתתם על הרבנים ועל דעת קהל.


כשרבי עמרם בלוי זצוק"ל נאסר על מלחמתו למען שמירת השבת- היה זה מרן ה"בבא סאלי" שפעל לשיחרורו המידי.


גזירת ניתוחי מתים- מרן ה"בבא סאלי" הראשון לחתום על קריאה להתכנסות לתפילה לביטול רוע הגזירה.


בחירות לכנסת המינים- עמד מרן ה"בבא סאלי" לימין בד"ץ העדה החרדית הספרדית באה"ק בראשותו של מרן הגר"י מוצפי זצוק"ל ומרן הגר"צ חוציין זצוק"ל ואסר את ההשתתפות בהן.


עצרת נגד מסע השמד שנערך לילדי מרוקו ע"י הסוכנות היהודית ו"עלית הנוער"  - מרן הבבא סאלי הראשון לשגר מכתב לחיזוק העצרת שבו כתב בין השאר: " אוי לנו שכך עלתה בימינו בדור אחרית הימים. לב מי לא יתפלץ בראות כל אלה שוחטי ילדים-ילדינו היקרים והחביבים האמונים עלי תולע ומושרשים בתורת חיים מדור דורים. ואקרא בקול גדול לאחב"י בכל מושבותם בארץ מארוקו ובצרפת, הורים ומורים נאמנים, שישמרו מכל משמר ונצורים כעל בבת עיניהם אשר יביטו לנוכח ומישרים, על האוצר והפיקדון שהופקד בידם לנצחים, עמלנו אלה הבנים, לבל יהיו להפקר ולבז לעשות בהם כשאיפת מהרסים ומחריבים. ולהחזיק אותם בבית הורים כבשנים קדומים, ולשים עליהם עין פקוחה לזכות אותם לחיי נצח עולמים. ועל כל פנים יהיו נזהרים בכל הדרכים שחס וחלילה לא יהיו ניצודים ברשתות אשר פרשו להם ציידים נפשות תמימים וזכים, סוכנים אלה ושליחים משליחים שונים בשם הסוכנות ועלית הנוער האורבים לנפשות הילדים, להמיתם מיתת עולם ולהכרית אותם מעץ החיים. סורו מעל אהלי האנשים הרעים האלה, הבריחו מהם את ילדיכם בניכם ובנותיכם, כי בזאת אתם נלכדים ח"ו".


ה"מפד"ל" מנסה לפתות בנות לשירות לאומי ב"התנדבות"-מרן הבבא סאלי מתייצב בראש רשימת עשרות רבנים באיסור מוחלט כשהוא מציין כי מדובר ב"ייהרג ואל יעבור"
אחרי מי הלכים בדור יתום כשלנו ובחשכת הגלות המתחזקת?? מספר חתנו של מרן הבבא סאלי הר' יאודיוף זצ"ל בספרו "הסבא קדישא" (חלק ב') וז"ל: "כאשר רבינו ה"בבא סאלי" זצ"ל עלה ארצה בפעם האחרונה, ביקש מחתנו, שיקנה לו את ספרו של האדמו"ר מסאטמאר "ויואל משה", וכאשר קבלו, פנה מכל לימודיו, הסתגר בחדרו וקרא בו בעיון נמרץ מרישא לסיפא. וכאשר סיים את קריאתו, יצא מחדרו ואמר לחתנו: "אין לנו גדול בדור בזָכּוּת העיון ובסברא ומשיב תשובה ניצחת, כר' יואל יצ"ו, הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל אותם שגיבבו דברים על גבי דברים, ולא השאיר זוית ופינה, שלא ענה עליה תשובה ניצחת, ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה, סעודת סיום הספר "ויואל משה", כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורנו, בדור המעורפל הזה, דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלות, ור' יואל הוא "עמודא דנהורא" ולאורו נלך עד ביאת משיחנו". בכל הסעודה היה רבינו חוזר ומשנן בעל פה על דברי הספר, מתפעל מחריפותו של ר' יואל, ומבקיאותו הרבה בכל דברי רבותינו ובמדרשיהם, ומודה לקב"ה ששתל בדורנו צדיק, גאון וקדוש, המדריך עדת יראים בדרכי ה' יתברך האמיתיים ללא כל פשרות".


(המאמר נערך על פי ספרו של חתנו הרה"ח דוד יאודיוף "הסבא קדישא"-חלק ב'.).
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר