ח' תשרי ה'תשע"ח

יסוד חשוב בענין הוידוי ביום הכיפורים מהגאון הגדול רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ליסוד חשוב בענין הוידוי ביום הכיפורים מהגאון הגדול רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל

החסיד ר' ישראל ז' כתב שאין חידוש גדול כל כך בענין התשובה שהרי החרטה הכרחית היא לכל אדם אפילו אלמלא חידשה התורה ענין התשובה וכי מי שאבד ממונו בעניו רע בפשיעתו לא יתחרט ועל אחת כו"כ יתחרט החוטא שגרם פורענות לעצמו גם עזיבת החטא הכרחית היא לכל אדם מצד עצמה אף אלמלא חידשה התורה ענין התשובה וכי מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום ויהא ריחו נודף יותר נמצא שכל עיקר החידוש שבתשובה אינו אלא וידוי דברים ומ"מ אין הדברים פשוטים כל כך כי משמעות הרמב"ם בפ"ב מהלכות תשובה הלכה ב' היא שמהות הוידוי הוא שיוציא בשפתיו מחשבת התשובה שבלבו החרטה והקבלה (ומצינו דוגמת זו בתפילה שעיקרה עבודה שבלב ומ"מ צריך לחתכה בשפתיו כדילפינן רפ"ה דברכות ל"א ע"א מקראי דחנה רק שפתיה נעות וכמ"ש בנפה"ח אחר שער ג' בפרק ה' ואכמ"ל ועי' בחובת הלבבות שער חשבון הנפש פ"ג הדרך הט' וע' חדושי הגר"ח הלוי הל' תפילה פ"ד) [וכן מצינו אף בעבירות כגון פיגול שעיקרו במחשבה אבל צריך להוציא מחשבתו בשפתיו וכן במגדף כמ"ש רש"י בכריתות ג' ע"ב ד"ה וישנו ותוס' סנהדרין ס"ה ע"א ד"ה הואיל, וכן שליחות יד בפקדון לבית שמאי בבבא מציעא דף מ"ג ע"ב ואכמ"ל בכ"ז], נמצא שכל המתודה בלא מחשבת תשובה כאילו לא התודה כלל כי וידוי דברים אינו חלק מחלקי התשובה כמו חרטה וקבלה אלא חיזוק מחשבת החרטה והקבלה ע"י דיבור פה. וצריך ליזהר בהא דקיי"ל צריך לפרוט החטא, ויש כמה חטאים מצויים שלא נזכרו בנוסח על חטא הנהוג ביטול תורה, זרע לבטלה חילול שבת ויו"ט וחוה"מ, תפילה שלא בכוונה ועוד.

ודבר חמור ביותר הוא קטנות אמנה ובכלל זה מי שנתפעל מנצחונות בני פריצי עמנו וממראית כלי המלחמה שלהם עד שעלה בדעתו כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וצריך להתודות על כך, וחמור מזה המעלה בדעתו ח"ו הרהורי מינות שהמדינה היא אתחלתא דגאולה רחמנא ליצלן מהאי דעתא, כי יש בזה כפירה בביאת המשיח ובסגולת ישראל מכל העמים ובכל עיקרי התורה וצריך תשובה גדולה וענף אחד מסתעף מן הכפירה בביאת המשיח ורבים נכשלים בו בעוונותינו הרבים דהיינו לשמוח אצל הכותל המערבי, ואפילו שמחה של מצוה, כגון בר מצוה וכדומה, כי הכותל המערבי היה מיוחד מעולם לאבילות ציון וירושלים ולתפילה מיוחדת אצל שער השמים וכל חסידי עולם יושבי עיה"ק מעולם לא עשו כגון ההמצאות החדשות הללו, ברכת כהנים ברוב עם או הנחת תפילין ראשונה לבר מצוה וכדומה והוא מעשה היצר הרע, כיון שלא עלה בידי השטן להחטיא את יראי ה' בכפירה ממש רח"ל, המציא מצוות חדשות כאלה, כי עי"ז מסיחין את דעתם מחורבן בהמ"ק ואינם מצפים לביאת המשיח במהרה בימינו. וכלל גדול אמר בעל חתם סופר ז"ל החדש אסור מן התורה בכל מקום. (לקריאת הדרשה הנפלאה במלואה לחץ כאן). 

יהי רצון שנזכה להתודות ולשוב בתשובה כראוי ונזכה כולנו בעז"ה לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת ולגאולה שלמה ואמיתית בב"א.
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר