י"ז חשון ה'תשס"ט

בענין יחס מרן החזו"א לר' קוק-חלק ב'בענין יחס מרן החזו"א לר' קוק-חלק ב'

כהמשך לדברים שכבר הבאנו במאמר הקודם בנושא יחס מרן החזו"א לר' קוק אנו מביאים כאן דברים ששמענו באופן אישי משני תלמידי מרן החזו"א עמהם שוחחנו בתקופה האחרונה הגאון רבי אהרן ישעיה רוטר ועוד אחד מזקני גדולי ראשי הישיבות בדורנו [וכאן המקום להודות לידידנו הר' ר. ג. שליט"א על ארגון הפגישה עם הגרא"י רוטר שליט"א ולהר' ברוורמן שליט"א על ארגון הפגישה עם ראש הישיבה שליט"א וכן לרבנים הגאונים שליט"א שהקדישו לנו מזמנם היקר].וכך ספר לנו הגרא"י רוטר: כשנפטר הר' קוק שהה מרן החזו"א בצפת עם הג"ר יעקב הלפרין מייסדה של שכונת זכרון מאיר בבני ברק. ואז הגיע לשם עיתון "חדשות הארץ" ובו הידיעה על פטירת הר' קוק.


שאל הר' הלפרין את הר' קוק "מה נעשה עם הר' קוק בעולם האמת?"  והשיבו מרן החזו"א: "מראים לו מה שהוא קלקל".


אח"כ הקריא לו הר' הלפרין מן העיתון [והעיר הגרא"י רוטר כי מרן החזו"א מעולם לא לקח עיתון לידו אלא היו מקריאים לו] כי הר' קוק נפטר כשפניו לקיר.


למחרת הגיע שוב עיתון חדשות הארץ ובו "תיקון טעות" המציין כי מה שנכתב אתמול שהר' קוק נפטר כשפניו לקיר היה טעות ופטירתו היתה כשפניו לקהל. כשהקריא זאת הר' הלפרין בפני מרן החזו"א הגיב מרן החזו"א ואמר: "הידיעה מאתמול היא הנכונה! אלא ששמו לב אח"כ לכך שהגמרא אומרת [כתובות קג:] שאם נפטר ופניו אל הכותל סימן רע הוא לנפטר ולכן שינו זאת בעיתון למחרת.


וספר  לי [היינו להגרא"י רוטר] הג"ר פייבל שטיינברג זצ"ל [מהמקורבים ביותר למרן החזו"א ושמשו מאז שירד מהאניה. את הדברים שמע ממרן החזו"א בליל כל נדרי כשהתלווה אליו בעת יציאתו לשאוף אויר [בשל בריאותו של מרן החזו"א] שאמר לו החזו"א: "עכשיו אני אדבר לשון הרע על הר' קוק" והחל לשפוך עליו אש וגפרית. [ועיי' בספר "ארחות רבנו בעל הקהילות יעקב" להגר"א הורביץ תלמיד מרן ה"קהילות יעקב" [רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל] חלק ה' עמ' קעא-קעב מה שהביא עובדה זו ג"כ וכתב שם וז"ל: ספר לי הרה"ג רבי פייבל שטיינברג זצ"ל, מנאמני ביתו של מרן החזו"א זצוק"ל, בליל יוה"כ חזר עם מרן זצוק"ל מבית הכנסת, ושח מרן לרבי פייבל שהרב הראשי של הרבנות הראשית ז"ל [הר' קוק], פרסם מאמר טרף בעתון "היסוד" (מהציונים) (ובאותה שנה נפטר אותו הרב). עוד ספר לי ר"פ, שמרן זצוק"ל אמר לו שבחו"ל לא ידעו מהשקפותיו ומדרכי הרב הנ"ל "ומחשבותיו" שאינן בסדר, שם חשבו שהשקפתו יותר טובה. והוסיף מרן זצוק"ל בשבחו בעת שלמד בוולאז'ין למד הרבה טור ובית יוסף אמנם כאן בארץ רואים שסטה עם מחשבותיו לכיוון לא נכון ואמר מרן לר' לייב שוחט ז"ל מנחלת גנים שאסור לו לסחור עם הביכאלעך של הרב הנ"ל (כונתו כנראה לחוברת המחשבה שלו). וספר לי ר"פ זצ"ל, שזוכר בעת שהרב הנ"ל בא להנחת אבן הפנה לישיבת בית יוסף בב"ב, ובעת שקם לדרוש קם גם מרן זצוק"ל ועמד כל זמן שעמד, ויש תמונה מזה.


עוד אמר לי הרה"ג רפ"ש זצ"ל, שמרן זצוק"ל גם התנגד לזה שאחד הרבנים המפורסמים זצ"ל תלמידו של הרב הנ"ל זצ"ל [הר' יעקב משה חרל"פ] יהיה רב ראשי ומאחורי הקלעים עבד כנגדו והשתדל לבחירתו של הרב הרצוג זצ"ל וגם אצל רבן של כל בני הגולה מרן הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל פעל בכיוון זה. ונימוקו, שמחשבותיו של התלמיד לא בסדר, וכמו דרכו של רבו הנ"ל, ומזה יש לפחד. משא"כ הרב הרצוג". ע"כ מספר "ארחות רבינו"].


בנוסף ספר לנו אחד מגדולי זקני ראשי הישיבות בדורנו כי שאל את תלמידו של מרן החזו"א, הגאון רבי משה דויטש זצ"ל מה שמע מהחזו"א אודות הר' קוק והשיבו שהחזו"א התבטא בלשון זו: "הכבוד שחלקו לו השמאלנים העבירו על דעתו ועל דעת קונו".


עוד הוסיף כי ראה חוברת תורנית ובה מאמרים שהביאו לחזו"א כשהגיע לארץ ושם פרסם הר' קוק מאמר בנושא "אהלות" ועל מאמר זה רשם מרן החזו"א הערות שמשמעותן היו [וז"ל ראש הישיבה]: "הוא עושה ממנו צחוק בלימוד וכותב שם שהר' קוק אינו יודע כלל אהלות" [ואמר לנו את הדברים כראיה נוספת לכך שמרן החזו"א לא כינה את הר' קוק "מרן" כי ראה בו אחד מגדולי הדור אלא מטעם אחר כי כשמדברים על "גדול הדור" מי שלא יודע אהלות בסדר טהרות זה כמו מי שלא יודע פרק אלו מציאות ב"בבא מציעא"].


לאורך השנים הציגו תלמידי הר' קוק [ראה למשל מאמרו של הרמ"צ נריה "ראיה וחזון" בספרו "בשדה הראי"ה"] וכותבי קורות חייו השונים תמונה שקרית של הערכה מופלגת של מרן החזו"א לר' קוק התלושה לגמרי מן המציאות ומיחסו השלילי של מרן החזו"א לר' קוק. לצערנו חדרו חלק מהסיפורים בענין זה גם לספרות החרדית ונתקבלו אצל רבים כעובדות מוחלטות. שאלנו את הגאון רבי אהרן ישעיה רוטר לאור הדברים שספר לנו: מדוע אם כן בספר כמו "פאר הדור" על מרן החזו"א מתקבלת תמונה לפיה אכן העריך מרן החזו"א את הר' קוק? תשובתו היתה: "פאר הדור אינו ספר מוסמך, יש שם מכתבים וחומר אוטנטי מוסמך אך הספורים המובאים שם אינם מוסמכים. אני אישית מסרתי להם כמה סיפורים ואת כולם הכניסו בתוך הספר שלא בדיוק כמו שספרתי להם...".


אגב, רבני וסופרי הציונות הדתית לא מפסיקים להזכיר כי החזו"א פנה במכתבו הראשון לר' קוק בתואר מרן [ובספר דת הציונות חלק ב' הסברנו מדוע אין בכך ולא כלום] ולא מספרים כי במכתב שכתב לו אח"כ כבר אין תואר כזה או תואר אחר כלל [ראה אגרות לראי"ה אגרת שי"א].
למאמר זה התפרסמו 8 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  מאמר מצויין   י"ח חשון
רק כדאי לענ"ד גם לשאול ולברר את דעתם של בני משפחתו של החזו"א, כגון הגר"נ קרליץ שליט"א , ואחרים, שבוודאי גם להם יש שמועות בנושא.
אלמוני  
2.  מה עם הפגישה של הרב קוק והחזוא אחרי הנחת אבן הפינה   ג' כסלו   ללא תוכן  
 
3.  מה שאלתך בקשר לביקור הר' קוק אצל החזו"א??   ד' כסלו   ללא תוכן  
יואל אלחנן  
4.  יש עוד חומר רב בנושא   י"ב אלול
לי ידוע שהגאון ר' שמריהו גריינימן שאל את החזו"א אם הר' קוק יהיה בגן עדן או בגיהנם, והחזו"א ענה לו שיושיבו אותו ויעבירו לפניו את מה שעשה ויגידו לו "תראה מה שעשית". (כמדומני שהגאון ר' דב לנדו שליט"א שמע זאת מפיו, כדאי לברר).


צריך להדגיש שרק כשהגיע החזו"א לארץ הוא כתב לו בשלושה מכתבים "מרן", אבל כשנודעו לו דרכיו התייחס אליו באופן שונה לגמרי.וכדאי להתייעץ עם הרה"ג ר' צבי יברוב איך ניתן לברר הדברים מפי תלמידיו.


כמו כן הרה"ג ר' דוד פרנקל זצ"ל שמע מהרב מבריסק זצוק"ל דברים כדרבונות בשם הגר"ח מבריסק (שהוא כמו יל"ג בהשקפות). וצריך לברר מפי יודעי-דבר וביניהם הגאון ר' דב לנדו שליט"א.
נ. ב. רבי יעקב הלפרין היה נכבד ופעל גדולות ונצורות, אבל כמדומני שלא מתאים לכנותו כאחד מגאוני התורה.
 
5.  משהו כאן לא מובן   כ"ב כסלו
"וספר לי ר"פ זצ"ל, שזוכר בעת שהרב הנ"ל בא להנחת אבן הפנה לישיבת בית יוסף בב"ב, ובעת שקם לדרוש קם גם מרן זצוק"ל ועמד כל זמן שעמד, ויש תמונה מזה".

זה הרי שבח שהחזון איש כיבד את הרב בכך שעמד.
הלא כן ?


יעקב  מבני ברק
6.  תשובה ליעקב...   א' שבט
כבר הבאתי ב"דת הציונות" שחלוקת כבוד בכתב , בע"פ או במעשה אינה ראיה מכרחת לשבחו של המכובד ויכולה להיות מטעמים אחרים.
לגופו של ענין בבירור עם תלמידי מרן החזו"א (כמו הרה"ג יוסף דינקלס זצוק"ל) ותלמידי חכמים נוספים מתברר שמרן החזו"א עמד כל העת כדי שלא יצטרך לקום במיוחד כשיגיע הר' קוק וייראה הדבר לרבים כנותן לו כבוד. (וכך גם אמר לי בשיחה הגאון רבי דוד צבי הילמן זצ"ל).

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
7.  נפטר כשפניו אל העם   י"ח כסלו
הרב חרל"פ במכתבו לבנו הרב זבולון מתאר את פטירת מרן הרב קוק זצ"ל ומפרט ש"פניו היו מסובים אל הקיר ובהגיע לנשימות האחרונות פנה פניו אל העם ויצאה נשמתו ב"ד' אחד".
מתוך מכתב ס"ג בספר מכתבי מרום.

אברהם  מירושלים
8.  לאברהם...   כ"ד כסלו
עדות הר' חרל"פ יכולה ללמד כי גם הוא הכיר את הגמ' שאליה התכוון מרן החזו"א ולא רצה לבזות את רבו ולכן כתב כי בנשימותיו האחרונות פנה אל העם, כך שאין בדבריו משום "סתירת" העדות מפי מרן החזו"א וזאת מלבד היותו של הר' חרל"פ נוגע בדבר באופן מובהק באשר לעדות זו. מה גם שכבר הורע כוחו כאשר בנסיונו להיבחר כרב ראשי השתמש בתעמולה שקרית לפיה התענית שקבעו גדולי הדור ביום יסוד הרבנות החילונית הראשית ע"י הר' קוק היתה ל"הצלחת" רבנות זו...(שקר שאין לך מגוחך ממנו).

בברכה, יואל.
יואל אלחנן