י"א חשון ה'תשס"ט

על פרשת הגיור המזויף שנוהל ע"י הר' חיים דרוקמן-חלק ג'על פרשת הגיור המזויף שנוהל ע"י הר' חיים דרוקמן-חלק ג'

בין השאלות הנוקבות שמעלה הרב ישראל רוזן בפני הרבנים הראשיים מועלית שאלה הנוגעת לנדונינו ונתבררת בפנינו בסעיף 4. האם אותם רבנים, פלוני ([הרב חיים דרוקמן-)א.ש([  ואלמוני- ([הרב יוסף אביאור .ש]) יכולים להמשיך ולשבת בדין גיור?.


מכתב זה נשלח גם לרב דרוקמן. במכתבים ששלח הרב י. רוזן להרב ח. דרוקמן לקבל תגובתו ותשובתו להאשמות חמורות של זיוף ונתינת חתימתו לעדות שקר. לדבריו הוא לא זכה לכל התייחסות או תגובה לגופם של האשמות.


במכתב ששולח הרב י. רוזן לכבוד הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א בנדון: בית הדין לגיור אור עציון והעומד בראשו הרב חיים דרוקמן, בו מציין הרב י. רוזן שהראשל"צ הרה"ר הודיעו שהר 'דרוקמן שיהיה חלק מהרכב בי"ד לגיור אך ורק אם ישתתף בכל הדיון, ובשיחה שהיתה לי למחרת אמר לי הר"ח דרוקמן כי "מספיק שיהיה בטבילה ואז יוכל לחתום על מעשה בית דין".


יש להעיר שאם נקבל עדותו של הרב י. רוזן שכך אמר לו הרב ח. דרוקמן, הדברים תמוהים האם המצאות בשעת טבילה שנמשכת דקות מעטות מאפשרת לחתום על מעשה בית דין גיור בו מעיד הדיין החותם "ובא/ה לפנינו המבקש/ת הנ"ל וביקש/ה להתגייר, בדקנוה/ו בדיקה מדוקדקת ונתבררה לנו כנות רצונו/ה להכנס תחת כנפי השכינה לקדושת ישראל, ומתוך כך קיבל/ה על עצמו/ה בפנינו עול תורה ומצות" גם בזה יש עדות שקר למרות שנוכח בטבילה.


באותו מכתב הרב רוזן מדווח לראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א שבהנהלת בתי הדין הרבנייםמ(הרב אליהו בן דהן( נתקבל דווח על שמועה על תיקי גיור שטופלו ע"י הרבנים דרוקמן, אביאור ואלטשולר ובמקביל נודע למנהל הגיור כי ר"ח דרוקמן לא היה כלל בחלק ניכר מן הדיונים.


במסמכים המצויים בתיק תפקוד ביה"ד לגיור, נמצא רק מסמך אחד בחתימתו של הרב דרוקמן בו נמצאת התייחסותו ותשובתו לכל ההאשמות החמורות של זיוף ועדות שקר שהוטלו עליו ועל ביה"ד לגיור שהוא עמד בראשו.


המכתב מופנה לר' אשר טביב מנהל בתי הדין המיוחדים לגיור שבהנהלת בתי הדין הרבניים, בו כותב ר' חיים דרוקמן בזה"ל "באשר למי שיש בידיו עדויות והוכחות ברורות שהדיווחים כוזבים, הכתובת לענין זה היא המשטרה אני מציע לו איפוא לפנות על כך למשטרה". מנהל בתי הדין הרב א. בן דהן, והיועה"מ לשפוט רבני לשעבר עו"ד אשר רוט הציגו בפני הר"ח דרוקמן שאלות הנוגעות לתלונותיו והוכחותיו לענין הזיופים שבמעשה בית דין שהעלה הרב רוזן ממכתבים הרבים ששלח, הרב דרוקמן הבטיח להשיב בכתב, ושוב לא נתנה כל תשובה.


יש לציין שמכתביו של הרב ישראל רוזן ופניותיו לרבנים הראשיים והנהלת בתי הדין הרבניים בענין זיוף עשרות רבות של תעודות מעשה בית דין לגיור נוגעים לתקופה שבין תשנ"ט-ותשס"א.


אמנם הרב י. רוזן מיקד את תלונותיו והאשמותיו בהרב דרוקמן כאב בית הדין לגיור ממרכז שפירא. כמובן, הדברים מייחסים לכל חברי ביה"ד "שכחדא יתיבנא"  ובעיקר כלפי הרב י. אביאור.


בי"ח בשבט תשס"ד פונה הרב ישראל רוזן לעו"ד אשר רוט, היועץ המשפטי לשיפוט רבני לשעבר בתלונה על מעשה בית דין לגיור של הרב אביאור החשודים כמזוייפים.


הנדון: תלונה על מעשי בית דין לגיור של הרב אביאור החשודים כמזוייפים.


לפנייתך, הריני מעשה על הכתב את השורות הבאות. אוכל להרחיב בע"פ, או בכתב, לבקשתך.


בשעתו חשפתי כי הרב אביאור מחתים את הרב דרוקמן על מעשי בית דין לגיור, גם בתיקים שבהם לא נכח כלל. החתימה שלו  כי "במותב תלתא יתיבנא" היא שקרית. הסיבה לנוהג זה היא דרישתו של נשיא ביה"ד הגדול, הגרי"מ לאו שליט"א, כי בכל הרכב לגיור יכהן בעל כושר לדיינות, והוא נעתר לבקשת הרב אביאור להכיר ברב דרוקמן ככזה.


רצ"ב טבלה מתאריך אד"ב תש"ס ובה צוינו ימים שבהם קבלנו עדויות שהרב דרוקמן לא נכח בדיון ובכ"ז הוא חתם על תיקי גיור לתאריכים אלו.


בשעתו התלוננתי לפני נשיא ביה"ד הגדול הגרי"מ לאו שליט"א ובידיעתו פניתי לרבנים אברהם שפירא ומרדכי אליהו שליט"א. שניהם נבהלו מאד, קראו לרב דרוקמן והוא הבטיח להם בפה מלא שלא יעשה כך יותר )כך דיווח לי הרב אליהו וכן בנו של הרב שפירא.) לבקשתך אוכל לצרף התכתבויות בנדון.


לאחרונה נודע לי כי חתימתו של הרב דרוקמן ממשיכה להתנוסס גם בתיקי גיור שלא נכח בהם. הדברים אמורים בישיבות בי"ד המתקיימות בימי ב-ג-ד (ימי כנסת) גם אם הן נערכות בירושלים  (כדי לאפשר לרב דרוקמן, כביכול, להשתתף בהן). אדגיש כי טענותיי מכוונת כלפי הרב אביאור, ולא כלפי הרב דרוקמן, משום שאני משוכנע שהוא איננו יכול לזכור באיזה תיק נכח. נודע לי ממקור מהימן כי ביום רביעי ב' בכסלו תשס"א 29.11.00 גוירו כ- 15מתגיירים, ולמרות שהישיבה נערכה בהיכל שלמה בירושלים הרב דרוקמן לא נכח באף תיק. אבקשך לבדוק אצל ר' אשר רביב ור' דוד מאמו מי חתום על תיקים אלו. יש בידי עדויות נוספות שאין כאן המקום לפרטן...


(המשך בחלק ד' של המאמר)
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר