מאת: יעקב יצחק טייטלבוים
ז' אייר  ה'תשפ"ד  06:38 

דברים קילורים לעינים בענין יום העצמאות


לרגל יום אידם מצורף בזה דברים שנשא כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לקראת יום העצמאות, לפני כמה שנים [מילה במילה מפי ההקלטה]

"כשמישהו שואל, האם הוא [ה באייר] יום שמחה וצריכים להודות להשי"ת, או האם אלו ימים של צער, ולפשפש במעשי ידינו, וכפי שמובא ברמב"ם בתחילת הלכות תענית שאסור לומר על דבר רע שהוא מקרה.
ע"ז תשובתנו, דודאי כשרואים ד"דרך רשעים צלחה", ופורקי עול וכופרים בעיקר שולטים בארץ ישראל, ומיליוני ילדים מתחנכים לכפירה, ואינם יודעים מהו מתן תורה, מהו שבת ומהו יציאת מצרים, אין מקום לשמוח ולומר שעל זה יש להודות להשי"ת. להיפך, זה זמן של בכיה, לבכות ולהצטער על צער השכינה.
ואין אנו יכולים להיות שותפים בנצחונותיהם, לפי שכל הנצחונות שלהם וכל השמחות והצהלות שלהם הוא רק שמחה גשמית של "כחי ועוצם ידי" ולא שמחה של הודאה להשי"ת, ע"ז ש"השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלינו".
רק אדרבה צריכים לבכות על כל האבידות ועל כל ההרוגים, ועל שריפת הגופים ושריפת הנפשות שהתרחש כאן, ושעדיין מתרחש כאן בכל יום ויום.
וצריכים להתפלל להשי"ת, שהשי"ת יצילנו "מכף כל העריצים", וחלילה וחלילה לא יגרום החטא שיהיה ח"ו "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה".מאת: יוסף מאיר
י"ט אייר  ה'תשפ"ד  07:02 

דברים ברורים


אכן דברי דברי האדמו"ר מבעלזא שליט''א הן מרתקים. 
האדמו"ר פשוט מנתח הסיטואציה כאן באר"י, ועפ"י זה פשוט לגמרי שיש לבכות על הכפירה ועל ההרוגים.
מעניין מה שאומר האדמו"ר שגם בענין הנצחונות על הערבים ימ"ש יש לנו גישה שונה לגמרי מהחילונים.
אכן האדמו"ר מבעלזא ישב ב"מועצת" עם הבית ישראל זצ"ל ועם מרן הגרא"מ שך זצ"ל וכל גדולי הדור הקודם, ואכן זהו דעת כל גדולי ישראל מהדור הקודם.
מאת: יוסף
כ"ו אייר  ה'תשפ"ד  10:19 

אכן זו דעת מרן הגרא"מ שך זי"ע


כפי שהתבטא אין ספור פעמים, ואפשר ללמוד בספרו "מכתבים ומאמרים".
ויש לציין כי בשנת תשמ"ט כשהרב שך הקים את מועצת גדולי התורה של דגל התורה, צירף את האדמו"ר מבעלזא שליט"א, והאדמו"ר הוא כיום היחיד מבין חברי המועצת של הרב שך שעדיין חי עמנו לאוי"ט. 
וזו הוא תוכחה מגולה לאלו הסוברים שכאילו המלחמה נגד הציונות הוא נחלת סאטמאר והעדה החרדית. אדרבה, כל גדולי ישראל לחמו נגדם.