מאת: דניאל
כ"ט תשרי  ה'תשפ"ג  19:49 

רבינו הקדוש מסאטמאר מתחנן במר נפשי אבקש!


ומי לא ירא לנפשו להיות מודה בע"ז ולהשתתף באיסורין חמורים כאלה שחמורים מכל התורה כולה "והוא שורש פורה ראש ולענה של כל פירצות הדור" בעוה"ר ע"י האמונה בהניאוץ הגדול והנורא הנעשה ע"י מנאצי השי"ת ותורתו הקדושה בכח מלכות של מינות ר"ל המעכבת גאולתינו ופדות נפשינו מגלות המר והנמהר ברוחניות ובגשמיות וכל מיני צרות צרורות הנמשכין מזה ה' ישמרנו,
"ובמר נפשי אבקש אל נא אחי תרעו לילך אל הבחירות הטמאות האלו"
ובזכות אלה אשר לא כרעו לבעל ירחם עלינו השי"ת ויוציאנו מהחשכות הנורא מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה במהרה בימינו אמן! (ויואל משה מאמר שלוש שבועות סימן קמא).


מאת: משתמט מצ.ה.ל
א' חשון  ה'תשפ"ג  05:01 

במקום אחר כתב מרן ה"ויואל משה" זיע"א..


במילים אלה: "אינני רואה עבירה גדולה יותר מזאת בכל התורה כולה".

האם לא די בכך לכל אדם עם שכל בקודקוד כדי להימנע מלהשתתף במרד נורא זה, הכולל הודאה בכפירה ומינות, שזה גרוע הרבה יותר מאשר להיות מודה בע"ז ? להיות אחראי לעוון חילול ה' שאין לו כפרה ביום הכיפורים ?


מאת: יעקב
ב' חשון  ה'תשפ"ג  09:51 

אין גדול אחד בישראל


תפסיקו לצטט רק גדול אחד....אנחנו לא חסידי סטטאאממררר!!! נמאס דעות שיטות אוקיי..לא להיצמד למשהו אחד וזהו אין עולם!
די די
זה מעצבן לראות שקר בעיניים..כתבתי ואכתוב יש הרבה דברים שאני נהנה לקרוא את דברי יואל אלחנן. הרב חזן.
אבל הקטע של הבחירות משגע אותי לגמרי.
אין הרב שך, אין הרב אלישיב, אין הרב שטיינמן, אין ר גרשון, אין ר דוב לנדוי, אין הרב עובדיה, אין הרב שלום כהן, אין הרב בעדני, אין הרב יצחק יוסף...
שיטה אחת גם אם כל היום יצטטו אותה, זה לא ימחוק את השיטה שרוב ככל הציבור החרדי הולך בא.
(דרך אגב הרב חזן, רבותיך בסלבודקא, לא נראה לי אחזו ככה...).
ולגבי מה שטענו שהחזון בעצמו לא הצביע. שאלתי את גריינימן ואמרו שדעתו חד משמעית להצביע ויש עדים נאמנים לכך עשרות תלמידיו אשר הם גאוני עולם, והרב מונק לא יותר נאמן מכל העשרות הללו נקודה!
כי אחז שאין זה כבוד התירה ולכן שלח שליח עם התעודת זהות שלו, אבל לתלמידיו הורה להצביע.
יש מתלמידיו שחיים איתנו עד היום. לך תשאל את מרן הגראי"ש גריינימן, ואת מרן הגר"מ גריינימן, ואת מרן ר דוב לנדוי.
מצילים מה שאפשר מידי הלסטים!!!!!
מצביעים כדעת רבותינו! וכדעת הסכל והאינטרס האישי, והציבורי, או ג' או ש"ס.
הרב חזן זה לא אישי חס ושלום, זה חורה לי מאוד, למרות ערכתי אליך.
אני לא מתכוון לחפור מידי, אבל צריך שהנכנסים לאתר, ישמעו גם את הקול השפוי של רוב ככל גדולי ישראל, ודעת תשעים ותשע אחוז מהחרדים בארץ, סטאמר היו ויהיו,אנחנו לא סטאמר, ויש לנו גם את רבותינו ודעתינו, התורה לא ניתנה ליואל משה לבד!!!!!!!!!
אם כל הערכה לכל גדול בישראל שהיה ושיהיה!


ו' חשון  ה'תשפ"ג  22:49 

יעקב למה נפלו פניך?


ראשית לגבי איסור ההצבעה בבחירות לא מדובר רק בגדול אחד אלא מדובר בהרבה גדולים (ובראשם רבו המובהק של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרן הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצ"ל) המהווים רוב מובהק אל מול המקלים להשתתף בבחירות (ובפרט לנוכח העובדה שהמקלים שאינם עימנו היום הקלו בכל מערכת בחירות בפנ"ע ולא הורו לדורות כמו שמובא במפורש לגבי מרן הסטייפלער בקריינא דאיגרתא כך שאין לצרפם למקלים כיום).
ב. לא יודע למה זה מעצבן אותך אבל אכן היה גדול אחד יחיד ומיוחד שראה את הנולד והבין את הצורך לחבר חיבור הלכתי מסודר ומפורט בנושא ובו סיבות רבות לאסור את ההשתתפות בכנסת המינים ואת ההשתתפות בבחירות לכנסת מינים זו ואף אחד מכל הרבנים החשובים שהזכרת לא טרח מעולם (בלמעלה מ-60 שנה מאז נתפרסם חיבורו) לכתוב ולו פסק הלכה מנומק אחד שיתיר את ההשתתפות בכנסת המינים או את ההשתתפות בבחירות וכל עוד זה לא נעשה שיטה של יחיד שנימק שיטתו עדיפה מאלף חכמים שלא נימקו את שיטתם כלל וכל שכן שמעולם לא אמרו בפיהם שחולקים עליו (ואדרבה מרן הסטייפלער אף ביקש את כתובתו לבקש ממנו מחילה כשנתפרסמה תשובה שלו (ללא רשותו) באופן שהיה הוה אמינא לחשוב שחולק עליו). ואם יש תשובה הלכתית כלשהי המתירה את ההשתתפות בבחירות שכתב אחד הרבנים מהרשימה שציינת אז במקום להתעצבן תפנה אותנו אליה במקום לשלוח אותנו לכל מיני רבנים או שתאמר לאחד מכל אותם רבנים שיעלה על הכתב את נימוקיו להיתר ואני מבטיח לתת לזה פרסום באתר.

מה שכתבת שמרן החזו"א שלח שליח עם התעודת זהות שלו שיצביע  בגלל שאין זה כבוד התורה ללכת בעצמו הם דברי הבל שאין להם שחר וראה בפירוש בארחות רבנו חלק ה' שהסטייפלער אומר מפורשות שמרן החזו"א לא הצביע כלל (ואגב הוא בכלל לא החזיק תעודת זהות) וכבר הבאתי כאן בפורום שהמובהק שבתלמידיו הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל לא השתתף בבחירות (גם לא לעיריה) וכן הורה לאחרים.

וכל האמור לעיל מתיחס לעצם הנידון של ההשתתפות בכנסת ובבחירות גם היו השלוחים טהורים כמלאכי השרת וכל רצונם היה רק לעשות רצון אבינו שבשמים ואכן כל מטרתם היתה רק להציל מיד הליסטים אבל בזמננו (ויש כמה דעות מתי התחיל ה"זמננו" הזה) השלוחים מודים בעצמם כי הם חלק מחבורת הליסטים כאיש אחד בגוש אחד ומהללים את הליסטים העומד בראש גושם (וראה לקמן מה אמר על זה הגאון רבי בונם שרייבר שליט"א מגדולי ראשי הישיבות הליטאיות בדורנו) כך שכל התירוצים כמו "אנחנו לא סאטמאר" "הקול השפוי של רוב ככל גדולי ישראל" (וכאילו האוסרים הם לא שפויים חס ושלום) שמקורם בתעמולות כזב של המפלגות שאתה כנראה חשוף אליהן יתר על המידה ולכן אתה גם טועה וגם מבזבז עצביך לשווא, אין בהם ולא כלום, ואכן התורה לא ניתנה למרן ה"ויואל משה" לבד אלא לכל אחד ואחד מישראל וכל אחד ואחד מישראל מחוייב ללכת אחרי מה שכתוב בה מפורשות החל מהש"ס ועד לגדולי האחרונים בלי להתפעל כהוא זה מהמולת הרחוב גם אם היא מנסה למראית עין לגייס לשורותיה את גדולי ישראל  כדי לתת כח לליסטים המבעטים ברבותיהם להמשיך לדרדר את הציבור החרדי ולהשריש בתוכו את דעותיהם הכוזבות וההרסניות כדי שיוכלו להמשיך לרדות בו ולקבל ממנו כח להשתרר עליו.(להזכירך עד לא מזמן 99 אחוז מהציבור החרדי גם חשבו שחיים ולדר שר"י הוא איש חינוך למופת...)

ואומר לך עוד דבר עקרוני שאינו נוגע בדווקא לנידון לעיל. אף הגדול בענקים לא יכול לכוף אותך ואותי לסמוך על עסקן פלוני או אלמוני ולבחור בו להיות פרנס על הציבור ואפילו מלך ישראל שאנו יודעים (מפי נביא) שהקב"ה בחר בו למלוך על ישראל ואח"כ אישרו את מינויו בית הדין הגדול (סנהדרין של ע"א דיינים) לא יכול למלוך על כלל ישראל אם לא שכלל ישראל מעצמם ומרצונם המלא ירצו במלכותו. גדולי ישראל יכולים לומר כי מבין כמה מועמדים הם תומכים רק בפלוני או אלמוני או להזהיר מפני מועמד פלוני או אלמוני שאינו ראוי אבל להכריח אותך ואותי לבחור בו אין בכוחם ובסמכותם כך שגם אם לא היה איסור בעצם ההשתתפות בכנסת המינים והבחירה היתה רשות ללא כל חולק אין מושג כזה של להכריח מישהו מישראל לתמוך ולבחור בפלוני ותוכל לראות זאת בתולדות הימים של כל קהילות ישראל

ודרך אגב, מעבר לפגישה של קצת פחות משעה עם ראש ישיבת סלבודקא הגאון הגדול ר' דב לנדו שליט"א בביתו לפני כ-12 שנה לא למדתי מעולם בסלבודקא.

ו' חשון  ה'תשפ"ג  23:08 

דברי הגאון רבי בונם שרייבר שליט"א...


ראש ישיבת נתיב הדעת (קפלן) בירושלים מגדולי ראשי הישיבות הליטאיות בדורנו על הגדרת המפלגות ה"חרדיות" את עצמן כחלק מגוש הימין ועל היחס החיובי למומר להכעיס בנימין נתניהו שר"י). נאמרו בשיחת ועד לתלמידי הישיבה בפרשת כי תצא (תשפ"ב) והובאו שבוע לאחר מכן ב"קובץ גליונות" פרשת כי תבוא: (הדברים נאמרו בהמשך לנושא השיחה על ההבדל בין היחס שהתורה מצווה בפרשת כי תצא כלפי המצרים לבין היחס שהיא מצווה כלפי עמון ומואב ולגבי הכלל שלמדונו חז"ל שקשה המחטיאו לאדם מן ההורגו)

"בשולי הענין יש בנותן טעם לציין מקרה רע שפשה בדור האחרון, לאחר שהתועים השתלטו בכח הזרוע על ארץ ישראל ובנו בתוכה מדינה, שישנה תופעה גם אצל היראים לדבר ה' כביכול יש איזה שהוא יחס בינינו לבינם. כמובן כל אחד מבין שאין חלקנו עמהם ומה לנו שם, אבל כאן המקום לשאול שאלה פשוטה: את מי אנחנו שונאים יותר, האם אותם או את הערבים צמאי הדם שקמים עלינו לכלותנו?".

"אם נשאל את הבריות, ואפילו את יושבי בית המדרש, לא צריך לחשוב הרבה בשביל לדעת את התשובה. אך בזה טמונה הבעיה: 'הא למדת שהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו'. ואם את ההורגו נצטוינו להרחיק מאיתנו רק עוד דור שלישי, הרי לגבי מי  שבא להחטיא אותנו - יש לנו שנאה איומה שלא נותנת לנו להדבק בו עד סוף כל הדורות. אם כן מה היחס בין השנאה שאנו שונאים את הישמעאלים לבין השנאה של מי שבא להחטיא אותנו ? מה מקום בכלל יש לדמות בין זה לזה?".

"לפעמים כאשר הערבים צוררים אותנו לאבד נפשות מישראל, ובחסדי שמים הקב"ה מצילנו מידם, יש תחושה כאילו 'כוחותינו' פגעו ב'כוחותיהם'. אבל כיצד שייך להרגיש כלפי המחטיאים הרגשה של 'כוחותינו' ? איזו שייכות יש בינם לבינינו? כמובן שגם הערבים אינם כוחותינו, ואין בעיה לשנוא אותם, אבל הם לכל הפחות עוד מכונים בני דודים, בעוד שהאחים התועים לא שייכים אלינו כמלוא נימא ואנו מצווים לשנוא אותם שנאה תהומית שלא תפוג לעולם".

"בפרט בשנים האחרונות, כאשר אנו מוכרחים לקיים את חובתנו ולצאת להצביע בבחירות פעם אחר פעם, פשתה איזו הרגשה של חיבור כביכול אנו קשורים לגוש מסויים, וניצחון הגוש הרי הוא נצחוננו, והעיתונים מפמפמים במשך שנים למי אנחנו שייכים - האם לצד זה או לצד אחר. יש גם תחושה של הזדהות עם הנרדף, ועם מי שהלך איתנו מימים ימימה".

"אבל צריכים לדעת את הידיעה הפשוטה, לא בתור קנאות וכדומה כלל וכלל אלא בתור מציאות אמיתית שאין ברורה הימנה", אמר רבי בונים שרייבר ותקף את נתניהו בחריפות: "כאשר מדובר באחד מגדולי מחטיאי הרבים, שבמשך שנים בעומדו בראשות המדינה היה עוכר ישראל, עקר את התורה והוכיח שאין לו חלק באלוקי ישראל, כראותינו בחינוך הילדים ושאר עניינים, צריכה להיות שנאה אדירה כלפיו שאינה ניתנת למדידה, וכיצד שייך להרגיש איזו שהיא הרגשה של חיבור מסויים כאילו יש משהו משותף בינו לבין שומרי התורה? השנאה כלפיו וכלפי הדומים לו צריכה להיות בלי יחס לשנאה שיש לנו כלפי זרע ישמעאל".

ו' חשון  ה'תשפ"ג  23:10 

המשך דברי הגר"ב שרייבר שליט"א...


"אין בכך שום חידוש אלא זהו מה שהתורה מצוה ואומרת, 'לא יבוא להם דור עשירי בקהל ה'', הרי המצרים עמדו עלינו במשך מאות שנים והתנהגו כלפינו באכזריות נוראה, טבחו ללא רחם ורצו להשמיד את ישראל, כמו שיודע כל דרדקי מהכתובים ומדברי חז"ל ולו מעט עד היכן הדברים מגיעים, ועם כל זה אין לנו מצוה לשנוא או תם עולמית אלא כבר דור שלישי יבוא להם בקהל ה', ואילו העמונים והמואבים שרצו להחטיא אותנו - אין בכלל מילים שיוכלו די באר לתאר את הריחוק בינינו לבינם, והתורה רק מזהירה שלעולם לא יבואו בקהל ה'. אמנם יכולים אנשים לבוא ולומר שגם אחינו התועים הם אחינו, וצריכים ללמד עליהם זכות בגדר תינוקות שנשבו, אולם אין כל זה ענין למה שהתורה עצמה מצוה אותנו לשנוא אותם שנאה שאין אחריה כלום. וכבר הפסוקים בתהלים מצווחים ואומרים 'הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי', ללמדך שהשנאה שצריכה להיות כלפי מי שבא להחטיא את ישראל היא 'תכלית שנאה', שנאה שלא שייכת מעליה שנאה גדולה יותר, הכל בגלל שהם באים להחטיא - והמחטיא חמור לאין שיעור ממי שבא להרוג".

"אותם חוטאים ומחטיאים שעומדים ומנהלים את המדינה, הם כאלו שאיבדו ומאבדים מדי שנה מליוני נשמות מישראל ועקרו אותם לנצח, השכיחו מהם את אותם יהודים ועשו את הדבר הגרוע ביותר עלי אדמות, ואין רשעותם מתקרבת למי שרק ניסה להרוג את הגוף ולאבדו מהעולם הזה. הם באו לכלל ישראל והחריבו אותו מתוכו, הוציאו מתוך הכלל אין ספור נשמות שיותר לא ישובו לעולם והורידו אותם לפי שאול, ומי יוכל להגדיר במילים את גודל החורבן שהמיטו עלינו ואת עוצמת השנאה שאנו אמורים להרגיש כלפיהם".

פעם הגיע אדם לאאמו"ר הגאון זצ"ל (רבי פנחס שרייבר זצ"ל גאב"ד אשדוד מ.ו), וסיפר לו שנכדיו של אחד מגדולי המשכילים (י. ג. שר"י) שבו בתשובה, וכיום הם משפחה שומרת תורה ומצוות שמתגוררת בבית שמש. אאמו"ר מיד הגיב: 'לא יתכן, זה לא יכול להיות'. אותו אדם הקשה, שהרי שנינו בגמרא בסנהדרין, שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק... השיב לו אאמו"ר: בני בניו של המן - כן, בני בניו של אותו רשע - לא.. . בין אם אכן זכו אותם נכדים לשוב לכור מחצבתם ובין אם לא, אותה תחושה טבעית של אאמו"ר לא נתנה לו להאמין שכזה אדם יזכה שצאצאיו ישמרו תורה ומצוות. זה היה בעיניו כדבר שלא יתכן לעולם. בשלמא בני בניו של המן, עוד יתכן, הרי הוא רק בא להשמיד את הגופים של כלל ישראל, אבל כזה אדם שהיה חוטא ומחטיא ואיבד את ישראל מאביהם שבשמים - איך אפשר במציאות שצאצאיו ישובו בתשובה?... הרי אין בריה שפלה ממנו עלי אדמות. אז גם כאשר אנו יושבים בעל כרחנו בסביבתם של אנשי המדינה ומצילים מיד הארי, לא שייך להרגיש איזה שהוא קשר כביכול יש חוט המקשר בינם לבינינו. משל למה הדבר דומה. למי שרואה ספר תורה בוער באש, מוציא סיגריה מכיסו ומצית אותה בלהב הכבשן...האם הוא עובר על איסור תורה? האם מפורש היכן שהוא שיש בזה עבירה? הוא לא עבר על שום עבירה מפורשת אבל אין ספק שהוא כגוי גמור לכל דבריו שאין שייכות בינו לתורה ולמצוות. כי מי ששייך לה' ולתורתו- לא יהיה מסוגל בכלל להתקרב, הוא יכאב את השריפה כמו בן שכואב לו שמכים את אביו. והתחושה היחידה שתהיה לו היא שנאה שאין כמותה בלי שתהיה לו שום אפשרות ליהנות מכזה דבר.

על אחת כמה וכמה שיש עלינו לאו דאורייתא לשנוא את משנאי ה', והוא הלאו של 'לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם' שנאמר על העמונים והמואבים, שהלא אין חילוק בין אותם מחטיאים לבין כל מי שעומד על ישראל להרחיקם מאביהם שבשמים. והיחס אל כאלו יכול להיות רק כעיר הנידחת ש'החרם אותה ואת כל אשר בה ולא ידבק בידך מאומה'. אם כן פשוט וברור שזהו היחס שאמור להיות כלפי משנאי ה', יחס של 'תכלית שנאה שנאתים' מתוך ריחוק גמור שאין אחריו כלום. אין בכך שום חידוש ואין זה דבר שצריך לפנים, ולא נדרשנו לכל זה אלא משום שהם דברים שצריכים להאמר ולו פעם אחת וד"ל.

מאת: סלבודקער
ז' חשון  ה'תשפ"ג  22:34 

ערבוב פרשיות


א. אשמח אם תבאר הקשר בין האם גדולי הדור התירו או אסרו להצביע לבין הסגידה הפסולה לביבי?
ב. במאמר אחר שכתבת אמרת לשואל שאותם שהם מכנים גדולי הדור (ציטוט - אנא הואילו בטובכם להפנות אותי למראה מקום אחד בו מסביר מאן דהו מאלה שהם מכנים גדולי הדור כיצד מותר בכלל להשתתף בבחירות), האם אתה חולק שהם גדולי הדור? א"כ נתחייבנו כולנו החובת מחאה גדולה ונמרצת (וכמו"כ אשמח לדעת מה כוונתך שכתבת שלשאלה הלכתית יש לפנות לפוסק מוסמך ע"י גדולי הדור - מי הם לשיטתך?)
ג. אם זכית להיכנס למעונו של הגאון הגדול הגרד"ל שליט"א - למה לא שאלת אותו איך הוא מתיר ובעצמו הולך לבחור בבחירות? או שאולי גם הוא לא גדול הדור מבחינתך?
ד. לומר שהגאון ר' גדליה נדל זצ"ל הוא המומהק שבתלמידיו של החזו"א - מה הסמך לאימרה הזאת להכריע מבין תלמידי החזו"א מי המובהק שבניהם?

ז' חשון  ה'תשפ"ג  01:10 

תשובה לשאלותיך...


א. הסגידה הפסולה לביבי באה רק להראות שעסקני המפלגות מתנהלים בצביעות מכוערת ובעוד הם מדברים גבוהה גבוהה על חובת הציות לגדולי הדור הם עצמם עושים ככל העולה על רוחם ומתעלמים מדברי גדולי הדור ומדעת התורה כלפי אנשים כמו ביבי ודומיו.
ב. גדול הדור אינו מושג שאני או אתה או מישהו אחר מגדירים באופן פרטי אלא הוא נגזר מיחס כלל עולם התורה לאותו גדול וכוונתי בדבריי לא היתה לערער על עצם זכאותו של גדול הדור פלוני או אלמוני לתואר גדול הדור אלא להראות שאדרבה גם מצידם של כל גדולי הדור לא נמצאה התיחסות הלכתית כלשהי למכלול הסוגיות הקשורות לנושא הבחירות באופן שניתן יהיה לומר כי יש כאן בכלל מחלוקת הלכתית  בין האוסרים למתירים וללא מקורות הלכתיים להיתר פשוט לכל בר בי רב שהאיסורים הנוגעים להשתתפות בבחירות הם לכולי עלמא ואין חולק עליהם כלל וא"כ הבסיס להוראה להשתתף בבחירות או להתיר הימצאות של נציגים בכנסת המינים הינו: הוראת שעה לעבור על איסור (וכפי שהתבטא מפורשות הגאון רבי ראובן גרוזובסקי זצ"ל יו"ר מועצת גדולי התורה של אגו"י בארה"ב) וכמו הוראת היתר לאכילת חזיר לחולה הזקוק לכך.
מה שכתבתי שבנוגע לשאלה הלכתית צריך לפנות למורה הוראה שהוסמך להוראה ע"י גדולי ההוראה שבדור הם דברים פשוטים ושוב לא אני מגדיר מי הם אלא עולם התורה וההלכה כך שלא אני צריך להגיד מי הם ורק אומר לך מספר שמות לדוגמא מהתקופה האחרונה: (הגר"ש וואזנער זצ"ל, הגר"נ קרליץ זצ"ל, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הגרמ"ש קליין שליט"א).
ג. הסיבה שהגאון רבי דב לנדו שליט"א הזמין אותי לביתו היתה סוגית הר' קוק ולכן זה הנושא שעליו דיבר ולא הרהבתי עוז בנפשי ליטול מזמנו היקר לנושאים אחרים. שנית, אין לי שאלה לגבי ההוראה להצביע בבחירות, אני מבין אותה ואת המניעים שיש מאחריה לגדולי תורה שהם בעלי אחריות ציבורית על כלל הציבור ועם כל זה אין בה כדי לערער במשהו את דעת האוסרים ואת חובתו של כל מי שמבין את ההשלכות החמורות והשליליות המעשיות כתוצאה מקיום הוראה זו לזעוק כנגדן, וראה בספר "בטוב ירושלים" להמגיד הירושלמי המפורסם רבי בן ציון ידלער זצ"לשאמר לו גדול הדור מרן רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי שאם הוא (רבי חיים עוזר) ישנה משהו בחינוך ממה שהיה נהוג בדורות הקודמים אזי חובתו של רבי בן ציון ידלער לזעוק שהדבר הוא נגד דעת תורה! וראה בספר שיעורי רבנו משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל בעניני השעה וז"ל: "ולצערנו אחד הדברים שאבדו בדור האחרון הוא ענין הדעת, פעם בני התורה היו בני דעת וידעו לנתח כל דבר בשיקול הדעת ובהבנה, וממילא גם במעשי עצמם התבוננו ובחנו את הטוב והישר, וכיום אין דעת עצמית לאדם כלל והכל מושפע מהרחוב והעיתונים, שכל אחד חושב בדיוק כמו שכתוב בעיתון שהוא קורא...ועיי' במדרש רבה (במדבר כא' ב') דאיתא שם שמשה רבנו בשעת מיתתו ביקש מהקב"ה 'רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד ואין דעתן של בניך דומין זה לזה, וכשאני מסתלק מהן בבקשה ממך מנה עליהם מנהיג שיהא סובלם כל אחד ואחד לפי דעתו שנאמר יפקד ה' הרוח אינו אומר אלא הרוחות וכו' עיי"ש. ומבואר דהמנהיג צריך לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו וזה היפך המצב שיש כיום דהמנהיג אומר מילה וזה כמו גזירת הכתוב שאסור לחלוק על זה ולחשוב אחרת, אבל לפי התורה מנהיג צריך לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו. הג"ר ירוחם ז"ל חינך שצריך להיות לבן תורה שכל עצמי ויהיה בר דעת, ויוכל להגיע להכרה עצמית בתורה וביראת שמים, אבל כיום אסור לחשוב בכלל ואסור שתהיה דעה עצמית, ומי שמנסה לחשוב באופן עצמי מיד נחשב שיש לו פגם באמונת חכמים, ומגדלים דור שלם שלא יהיה בעל שכל ובעל דעה, רק ייצמד ל'רבי' וישעבד מחשבתו למחשבתו בלא לחשוב בפני עצמו כלום" (שיעורי רבנו משולם דוד הלוי-דרוש ואגדה, ביאורי תפילה עובדות ועניני השעה עמ' רנ').
ד. מהספרים שיצאו בענין תולדות מרן החזו"א וכן משיחות שקיימתי עם כמה מתלמידי מרן החזו"א עולה כי שני התלמידים המובהקים של מרן החזו"א היו הגאום רבי גדליה נדל זצ"ל והגאון רבי שרגא פייבל שטיינברג זצ"ל וגם אם היו תלמידים מובהקים נוספים שאינם פחותים מהם בדרגת מובהקותם ונאמנותם למרן החזו"א עכ"פ אין חולק כי רבי גדליה נדל זצ"ל היה תלמיד מובהק וודאי שלא היה נמנע מהשתתפות בבחירות ומורה לכל שומעיו לא להשתתף בהן אם הדבר היה בניגוד לדעת מרן החזו"א.
מאת: דניאל
ט' חשון  ה'תשפ"ג  01:11 

פרשת הגט מקליווא


בשנת תקכ"ו היה פרשה של גט שהבית דין של פרנקפורט פסל אותו מפני שחשבו שהמגרש הוא שוטה ורצו לכפות כל הדור לדעתם בלי לבאר טעמם וכל גדולי הדור אז הכשירו הגט וצעקו להם שחייבים לבאר טעמם ואם לאו אין דעתם כלום ונדפס בזה ספר עם הרבה תשובות מגדולי יראל של אז שנקרא "אור הישר" ונעתיק קצת מתוך הספר.
היעב"ץ כתב (סימן כח) "לא שמעו בקול מורים המתרים בהם שיגלו טענותיהם וילמדו זכות על עצמם מה זה ועל מה זה ערב לבם לגשת הלום לבטל מעשה רב בלי שום טענה נכונה באין משען ומשענה" עכ"ל.
הנודע ביהודה כתב (סימן ל) "שומו שמים על זה ומעולם לא שמענו וזקינינו כזה אדרבה מעולם כל חכמי ישראל היו מריצים תשובותיהם זה לזה והגדולים היו נשמעים לקטנים והיום הוסדה הארץ לא נעשה בזיון לכל חכמי הדור כאשר נעשה בזמנינו ובדורינו מאת דייני ק"ק פפד"מ בכרוז הנ"ל...אבל שמהם בעצמם יגזרו אומר על כל חכמי הדור ולסגור דלת ההוראה בפניהם ושמהם לבד תצא תורה להתיר ולאסור בלי טעם וראיה זה דרך לא סלולה...אבל עתה שהם מונעים טעמי תורה וצריך אני לברר משפט העלובה וזו היא מלחמת חובה ובטוח אני שיתקים בנו את והב בסופה...ואפילו סנהדרי אשר בלשכת הגזית טעמם ונימוקם לא היו מעלימים" עכ"ל.
הגאון רבי יהושע העשיל אב"ד שוואבך כתב (סימן לב) "שכדי לצאת ידי שמים ולהיות נקיים מה' ומישראל שמחויבים לא לבד ליתן העתק מפראטיקאהל מהגביות עדות ומכל מה שבנו יסוד פסק שלהם עליהם עם הפסק דין שלהם אף גם שמחויבים לכתוב טעמיהם למה שדנו כך" עכ"ל.
ובסימן לח כתב הנודע ביהודה "מתחלה נכשלו בהוראה ואף להגדולים הקדמונים שהיו גדולי ישראל אירע שגגת הוראה ועכשיו אמנם מחמת כבודם וקנאתם מחזיקים בזרוע בדעתם ועל זה אני בוכה שאני יודע שהאנשים הללו גדולי ישראל המה ונכשלו בזה ועכ"פ זאת מוטל עלי לפרסם שכל הכרוזים שלהם בעסק הך איתתא אין בהם ממש ושום אדם לא יחוש לדבריהם ואף כי כבוד רב מכל מקום בזה שיש בו חילול ה' צריך אני להשגיח על כבוד שמים ועל כבוד התורה" עכ"ל.
ויש עוד הרבה ורציתי עוד להעתיק דברי החזו"א עצמו שכתב באורח חיים סימן ט "ואמנם תמורה היא ההלכה ולא נתנה להיקבע ע"פ סיפורים אלא העיקר עיון בגמרא ופוסקים ומסירת נפש להבין קשט דברי אמת" עכ"ל.
מאת: דניאל
ט' חשון  ה'תשפ"ג  01:38 

לעורר על מצות לימוד תורה


יעקב מה לך עצבים מה לך כעס,האם לפני שאתה צועק ש"אנחנו לא חסידי סאטמר" ו"מצילים מה שאפשר מידי הליסטים" ו"מצביעים כדעת רבותינו" וכד' האם למדת בעיון את הספר ויואל משה וכן תשובות מגאונים וצדיקים שאוסרים את הבחירות?
אם לא אז לידיעתך יש מצות לימוד תורה ואותי לימדו שבמה שלא למדתי אני לא מדבר ואומר "לא יודע",אבל אני לא מתחיל לספר סיפורים וש"רוב ככל הציבור החרדי הולך כך" (אגב אתה יודע מה המצב היום ב"רוב ככל" הציבור החרדי במצב של רוחניות?אתה יודע כמה פירצות יש???
האם למדת קצת ספרים וקונטרסים שמסבירים כמה המפלגות החרדיות הורסות את היהדות?דמעות של מלאכים שיצא לאחרונה,פני הדור,והאמת עד לעצמו,ועוד ועוד.
אף אחד לא מצטט "גדול אחד" אלא פשוט הגדול הזה שנקרא רבי יואל מסאטמאר זיע"א ביאר את שיטתו בע"פ ובכתב אך במחילת כבודם של המתירים לעניות דעתי לא למדו כלל ויואל משה (וספר בעיות הזמן של הרב ראובן גרוזובסקי הרי נפטר בתשי"ח ולא ראה מימיו ספר ויואל משה וכן מי שלמד מכתב היחיד של הסטייפלער רואה באופן ברור שלא ראה ויואל משה כי כבר בויואל משה יש תשובות לכל סברותיו (שלא הביא שום מקור לסברותיו) והרב מנשה פיליפ שליט"א כתב על כך כבר תשובה (וזה מלבד מה שכבר הגאון הגרש"ד מונק בשו"ת באין חזון השיב לו כמה וכמה תשובות וכן סיפר לו קצת מעשיהם של החכי"ם שלא ידע על כך כמובן וזה בדברים גלויים כל שכן בדברים נסתרים שלא ידעו אותם אלה שהתירו הבחירות).
וכל מי שרוצה ללמוד סוגיה זו יכול ללמוד דברי הצדיקים וכן לשאול רבנים משני הצדדים ולראות איזה צד מכון יותר לאמת ולעניות דעתי זה ברור עם מי האמת.