מאת: שלום
ו' אלול  ה'תשפ"ב  08:27 

גדולי הדור


אני לא רוצה להצביע בבחירות,אומרים לי שאני חולק על גדולי הדור ואני צריך לבטל דעתי לדיבריהם גם אם יש לי טענות נגדם האם יש לך תשובה מה לענות להם?
ט' אלול  ה'תשפ"ב  22:37 

תשובה מלאה ומקיפה...


קשה לתת לך במסגרת הפורום כאן באתר אבל בכל זאת כדי לדחות את המלעיגים על גדולי ישראל (שצריך במקרה זה גם לדון אותם לכף זכות כי כל מה שידוע להם על הבחירות הוא מתעמולה של משרדי פרסום  ולכן קוראים למי שחולק על תעמולה מגוחכת של משרדי פרסום "חולק על גדולי הדור") תוכל לענות להם  2 תשובות פשוטות ולשאול אותם שאלה אחת: התשובות הן:

1. גדולי הדור שאסרו את הבחירות נימקו זאת בעשרות מקורות הלכתיים מגמ' ראשונים ואחרונים. אנא הואילו בטובכם להפנות אותי למראה מקום אחד בו מסביר מאן דהו מאלה שהם מכנים גדולי הדור כיצד מותר בכלל להשתתף בבחירות ולהיות חבר בכנסת המינים וכיצד הם דוחים את דברי האוסרים (לא פרסומת בעיתון הקוראת להצביע ולא חוברת תעמולה צבעונית אלא חיבור תורני כלשהו של אחד מגדולי הדור המקלים להשתתף בבחירות. אם אין חיבור כזה ע"י אף אחד מאלה שהם מכנים גדולי הדור אז מי שאינו משתתף בבחירות אינו חולק על אף אחד מגדולי הדור אבל הם שמשתתפים בבחירות חולקים על גדולי הדור שאסרו וזאת ללא מקור תורני הלכתי כלשהו מאלה שהם מתיחסים אליהם כגדולי הדור המתיר להם להשתתף בבחירות.
2. תשובה בשיטת ה"ולטעמיך": אם אסור לחלוק על גדולי הדור איך אפשר להצביע למפלגה שאין בה אפילו רוב ההולך אחרי גדולי הדור. הרי נציג בעלזא שומע רק לאדמו"ר מבעלזא, נציג ויזניץ שומע רק לאדמו"ר/ים מויזניץ, נציג גור שומע רק לאדמו"ר מגור ונציג שלומי אמונים אין לו בכלל רב ופועל לפי מצב הרוח (או יותר נכון מצב הרווח הכספי) שלו (וכל גדולי הדור מלבד האדמו"ר של כל נציג כמאן דליתא וזאת למרות שאדמו"ר בכלל לא נבחר על פי גדלותו בתורה אלא על פי יחוסו המשפחתי לאדמו"ר הקודם) הרי שגם אם נניח ששלשת נציגי 'דגל' מתבטלים לרבם הגר"ג אדלשטיין (הנחה מגוחכת למי שמכיר את המציאות) הרי שמדובר  במיעוט של 3 לעומת 4 שגדול הדור הוא כמאן דליתא עבורם ואם כן איך יכול להיות שפירושה המעשי של שמיעה לגדול הדור תהיה הצבעה למפלגה שלגדול הדור והכרעותיו אין בה למעשה רוב?! היש לך חוכא ואיטלולא מזה?!

והשאלה היא: האם מרן החזו"א ותלמידיו, מרן הרב מבריסק ותלמידיו, מרן הגרז"ר בענגיס  הגר"ע עטיה, הגר"י צדקה, הגרב"צ אבא שאול, ועוד רשימה ארוכה של גדולי ישראל חלקו על גדולי הדור כשהם ותלמידיהם לא השתתפו בבחירות?? אז למה אני שנוהג כמותם חולק על גדולי הדור??


מאת: שלום
י"ב אלול  ה'תשפ"ב  02:04 

ליואל אלחנן


סליחה שלא הובנה שאלתי,אשאל שוב כי זה מאוד חשוב לי ואקווה שתמצא זמן מהר להשיב לי על כך .
אני מוכיח לאנשים שאסור ללכת לבחירות ע"י כל מה שכתוב בספר ויואל משה ואומר להם שאותם גדולי הדור שאמרו להצביע "טעו" בכך ואסור ללכת אחר טעותם.
על הענין הזה שנאמר על אותם ת"ח שאמרו להצביע שהם "טועים" על זה אומרים לי שזה חולק על דברי חכמים ואין לי רשות להגיד עליהם שטעו ואולי אף זה נחשב כמו אהרון חורינר שר"י  שג"כ חלק על גדולי הדור(כמ"ש בשו"ת חתם סופר).
על זה רציתי תשובתך.
ט"ו אלול  ה'תשפ"ב  00:12 

גם כאן צריך אריכות רבה כדי לבאר...


שהטענה כי האומר שאותם ת"ח שהורו להשתתף בבחירות טעו הוא בגדר "חולק על חכמים" אין לה כלל בסיס ומקורה בבורות של הטוענים כך שלא למדו כלל את הסוגיא הן מבחינה הלכתית והן מבחינת דברי הימים של אגו"י ויחס גדולי ישראל אליה מאז הקמתה ועד היום, ובודאי שלא ניתן לעשות זאת במסגרת הפורום.

אך כמו שלגבי עצם האיסור אתה מוכיח להם מדברי ה'ויואל משה' כך גם לגבי הטעות אתה צריך להפ-נות אותם לדבריו שאמר מפורשות כשדרש בביקורו בארה"ק בשנת תשט"ו (והובאו דבריו בספר מהר"י טב דרשות פר' מטות-מסעי (וכן נדפסו ב'דברי יואל' על התורה מהדורה תניינא בפרשת מטות) וז"ל כשמתייחס למתירים להשתתף בבחירות: "ואם כי באמת תלמידי חכמים ויראי ה' המה, אבל דבר זה טעות הוא בידם.

ומנגד אלה שהתירו להשתתף בבחירות מעולם לא אמרו שה'ויואל משה' טועה ושים לב מה כותב מרן הסטייפלער (הגרי"י קנייבסקי זצוק"ל) כשפרסמו תשובה שלו לאנשים מסויימים כאילו היא הוראה לכלל וכאילו הוא חולק על ה'ויואל משה' וכתב שם על אלו שלא משתתפים בבחירות וז"ל: "ומה שטען מעלתו שיש איסורים בדבר הרבה נתיישבתי אם כדאי להשיב כי באמת אין רצוני כלל שחברי נטורי קרתא ישנו את דעתם אם כי איסור אין כאן קנאות לשמו ית' יש כאן וגם זה נחוץ ומועיל לשמירת הדת בחוגים רבים" וראה שם בסוף מכתבו שכותב ששלח מכתב לראב"ד העדה החרדית לפייסו ומבקש גם את הכתובת של מרן ה'ויואל משה' כדי לבקש מחילה על שהיה נראה שחולק עליו.

נמצאת למד שמרן ה'ויואל משה' אומר שההוראה להשתתף בבחירות היא טעות ואילו הסטייפלער כותב שבהימנעות מהשתתפות (כשנובע מקנאות לשמו ית') יש מעלה ומועיל הדבר ונחוץ ואינו רוצה לגרום לנמנעים מההשתתפות לשנות דעתם ולהשתתף בבחירות ולא נחה דעתו עד שרוצה לפייס את האוסרים.