מאת: דוד
י"ד אב  ה'תשפ"ב  04:38 

המדינה


האם עלינו להתפלל על ביטול המדינה הציונית?
ט"ז אב  ה'תשפ"ב  01:40 

מה?! עד עכשיו לא התפללת?!


ודאי שבכל פעם שמתפללים שמונה עשרה ומגיעים לברכת המינים צריך לכוון בין היתר גם על מלכות המינות שקמה בארה"ק בה' באייר תש"ח שהקב"ה יבטל אותה ברחמים כמה שיותר מהר,  ואעפ"י שמי שמתבונן רואה שגם מלכות המינות עצמה פועלת בצורה שלא רחוק הזמן שהערבים יבטלו אותה מכל מקום אין להרפות מלכוון גם על כך בברכת המינים וכמו שכתב הרמב"ם על ברכה זאת שאיבוד המינים הוא הצורך הגדול ביותר של עם ישראל.
מאת: א.א.
י"ז אב  ה'תשפ"ב  20:36 

ולא לשכוח


רק שצריך לזכור שסאטמראר רבי אמר, לכווין שתתבטל המדינה בלי שירע שום נזק לאף בר ישראל.