מאת: דניאל
ו' אייר  ה'תשפ"ב  04:19 

מתוך שו"ת באין חזון


"אולם ראשי אגו"י ראו צורך למשוך את ההמון, ולכן הקימו מוסד עליון, והושיבו בו את המנהיגים שהמון רב נמשך אחריהם, דהיינו דווקא אותן רבנים וראשי ישיבות שיש להם שם מפורסם, ודווקא אותן מאדמו"רי החסידים שיש המון רב נמשך אחריהם, ככל מה שראו תועלת מפלגתית להרבות כח המפלגה; כי כבר שכחו כל מטרה אחרת בעולם חוץ ממצוה אחת בלבד, דהיינו לחזק את אגו"י, וכל מה שאינו מביא לידי מטרה זו של חיזוק אגו"י אינו חשוב בעיניהם, וכל מה שמועיל לחיזוק אגו"י הוא מצוה רבה להם, והכל נדחה מפני מצוה זו. ולכן עשו תעמולה גדולה כאילו באמת יש במועצה זו כח תורני מכריע עבור כל ישראל מצד הדין, וכי כל בר ישראל שאינו מקבל על עצמו מרות מועצה זו אינו אדם כשר, ויש בו שמץ מינות, והרי הוא כחולק על החכמים. ודבר זה מרעיש עולמות, חלילה וחלילה שיהא כח בידי איזה בעה"ב פשוטים להרכיב מוסד תורני עליון, וחלילה שיהא כח בידי שום מוסד תורני בזה"ז להיות בעל דעה מכרעת מצד הדין עבור כל ישראל, ואין זאת אלא(להבדיל) כעין אמונה קאטולית שיש להם אפיפיור שאין להרהר אחריו, דבר זה הוא עקירת התוה"ק ממש, וכל כוונת ראשי אגו"י אינה אלא לחזק את המפלגה, שהיא פרנסתם וכבודם, ולכן לענ"ד כל מי שיש כח בידו להרוס את הרעיון הזה, חייב לעשות כן והרי הוא בכלל כל שיש בידו למחות וכו'; כי מעמד מועצת גדה"ת בפי התעמולה אינה פגיעה בכבוד שאר החכמים בלבד אלא עקירת התוה"ק רח"ל ושינוי עיקרי אמונת ישראל רח"ל, אשרי מי שיזכה לעקור אמונה כוזבת זו מישראל, להוציא מלבם של ישראל את האמונה במועצת גדה"ת, מובטחני שיש לו חלק לעוה"ב!"עכ"ל.
מאת: דניאל
א' סיון  ה'תשפ"ב  13:12 

מתוך ספר ויואל משה ח"א סי' קמג


"וכמו כן הוא ענין האגודה כי הגדולים שהיו עם האגודה היא כפי ראות עיניהם אז אבל לא נתנו הכשר על שם אגודה שאף אם יעשו מעשים אשר לא יעשו מכל מקום שמא גרם זה ודאי שטות והבל שאין לטפל בזה(כמו שעשו המפלגות ה"חרדיות" היום הסכם "יעדים" שמוסרים לשמד הצבא הטמא כל שנה אלפי בחורי ישיבות ולאחרונה התגלה גם שהתחילו בשירות לאומי לבנות חרדיות יהרג ואל יעבור ה' ישמור וקורים לזה "עבודה" והכל מותר וביתד הלא נאמן כתב ש"לא ראוי" דבר זה,יהרג ולא יעבור זה אצלם "לא ראוי"!פלא שהדור היום כל כך פרוץ בכל הפרצות,ולאחרונה גם ביתד הלא נאמן כתבו נגד יראי ה' שפרצו את המחסומים של הסטרא אחרא הכלבים שהשתלטו על ציון רשב"י זיע"א וכתבו שם דברי השכלה כמו ראשוני ומטומטמי המשכילים הרפורמים ששנאו את יראי ה'-המעתיק) ובקובץ מכתבים מהגאון החזו"א איש זלה"ה בחלק השני נדפס לבסוף איזה מכתבים מהגאון ה"ר חיים עוזר מווילנא זלה"ה ושם במכתב ג' שכתב התנגדות גדולה לאותן שעלה בדעתם לייסד אגודת רבנים עולמית באומרם אשר בכח מאוחד יוכלו לעמוד בפרץ והאריך לדחות זה מכמה טעמים,וכתב באמצע המכתב וזה לשונו והעיקר כאשר למדתי מפי הניסיון במדינתינו המרובה באוכלוסי ישאל ורבנים גדולים ויראים שכל הפעולות באגודת הרבנים נעשות ע"י איזה מזכיר ופקיד ואינם מתחשבים כלל עם ראשי המועצות וכמה פעמים עושים בניגוד לדעתם והשפעתם ועושים רק מה שלבם חפץ ואין רצוני להאריך בפרטי הדברים ואיך נוכל לתת אמון ליצור מוסד עולמי אם בהמשך הזמן יתנהל בוודאי על ידי מזכירים ופקידים ואיך נוכל למסור בידם עינינים כללים של התורה והאומה וזה לדעתי צעד מסוכן וסכנה גדולה ואין לנו לקבל אחראיות והתוצאות ממוסד כזה עכ"ל,הנה העיד הגאון ז"ל שאף באגודת הרבנים שמדינתו לבדה לא איגוד עולמי והיה אז בימיו בהאגודת רבנים שבמדינתו גאונים וצדיקים גדולים ואעפ"כ המעשים הנעשים גם מאותה האגודה אינן בהתחשבות עם הרבנים הגדולים יראי ה' וכמה פעמים הוא בניגוד לדעתם והשפעתם אף שהמה בחיים עודנה ואפשר לשואלם על ככה ומכל שכן בגדולים וצדיקים שהמה כבר בעולם העליון ומי יעלה לנו השמימה לשאול את פיהם המה הלכו למנוחות ואותנו עזבו לאנחות והאיגוד עולמי זה תולין בהם בוקי סרוקי אוי לנו שכך עלתה בימינו"עכ"ל.