מאת: דניאל
ו' אייר  ה'תשפ"ב  04:19 

מתוך שו"ת באין חזון


"אולם ראשי אגו"י ראו צורך למשוך את ההמון, ולכן הקימו מוסד עליון, והושיבו בו את המנהיגים שהמון רב נמשך אחריהם, דהיינו דווקא אותן רבנים וראשי ישיבות שיש להם שם מפורסם, ודווקא אותן מאדמו"רי החסידים שיש המון רב נמשך אחריהם, ככל מה שראו תועלת מפלגתית להרבות כח המפלגה; כי כבר שכחו כל מטרה אחרת בעולם חוץ ממצוה אחת בלבד, דהיינו לחזק את אגו"י, וכל מה שאינו מביא לידי מטרה זו של חיזוק אגו"י אינו חשוב בעיניהם, וכל מה שמועיל לחיזוק אגו"י הוא מצוה רבה להם, והכל נדחה מפני מצוה זו. ולכן עשו תעמולה גדולה כאילו באמת יש במועצה זו כח תורני מכריע עבור כל ישראל מצד הדין, וכי כל בר ישראל שאינו מקבל על עצמו מרות מועצה זו אינו אדם כשר, ויש בו שמץ מינות, והרי הוא כחולק על החכמים. ודבר זה מרעיש עולמות, חלילה וחלילה שיהא כח בידי איזה בעה"ב פשוטים להרכיב מוסד תורני עליון, וחלילה שיהא כח בידי שום מוסד תורני בזה"ז להיות בעל דעה מכרעת מצד הדין עבור כל ישראל, ואין זאת אלא(להבדיל) כעין אמונה קאטולית שיש להם אפיפיור שאין להרהר אחריו, דבר זה הוא עקירת התוה"ק ממש, וכל כוונת ראשי אגו"י אינה אלא לחזק את המפלגה, שהיא פרנסתם וכבודם, ולכן לענ"ד כל מי שיש כח בידו להרוס את הרעיון הזה, חייב לעשות כן והרי הוא בכלל כל שיש בידו למחות וכו'; כי מעמד מועצת גדה"ת בפי התעמולה אינה פגיעה בכבוד שאר החכמים בלבד אלא עקירת התוה"ק רח"ל ושינוי עיקרי אמונת ישראל רח"ל, אשרי מי שיזכה לעקור אמונה כוזבת זו מישראל, להוציא מלבם של ישראל את האמונה במועצת גדה"ת, מובטחני שיש לו חלק לעוה"ב!"עכ"ל.