מאת: יצחק
ה' אייר  ה'תשפ"א  22:39 

מה עושים שגוי נותן סטירה ליהודי?


שם משמואל שמות תרע"ז-"וזה לימוד לגלותינו המרה והארוכה הזו לאחוז בשתי המידות יחד להינשא ולהיכנע ולסבול עול הגלות וכמו שכתוב יתן למכהו לחי ישבע בחרפה והרה"ק אדמו"ר הר"ר בונם זצלל"ה מפרשיסחא אמר שבאם גוי קורא על ישראל דברי זלזול והישראל עונה לגוי לעומתו הרי הוא מאריך את הגלות רחמנא ליצלן עד כאן דברו אלא יסבול את הגלות בהתנשאות נפש הפוך הכת הידועה שאינם יכולים לסבול הכניעה וסבלות הגלות ובזה נזכה לפאר תחת אפר בביאת משיח אמן."
מאת: פלוני
ו' אייר  ה'תשפ"א  07:18 

דברי האר"י הקדוש


זכור לי שראיתי פעם שהאר"י הקדוש מביא שאם גוי נותן מכה ליהודי נמחלים לו כל עוונותיו.זה אמנם יסורין קשים מאוד אבל זה מגזירת הגלות שהקב"ה השביע אותנו ועי"ז מקרבים את הגאולה השלימה בביאת משיח צדקינו.
מאת: א.א.
ו' אייר  ה'תשפ"א  16:58 

מקור הדברים באריז"ל זיע"א


בעזה"י

כתב האריז"ל זיע"א ב"שער הפסוקים" (מגילת איכה) על הפסוק "יתן למכהו לחי ישבע בחרפה – ירצה, כי בראות א' מן אומות העולם, הבא להכות את ישראל על לחייו, והישראל נותן לו לחי ומזמינו לקבל ההכאה, אז ישבע הגוי בחרפה ההיא שנתחרף הישראל, וימנע להכותו, ועצה טובה השמיענו בגלותינו". וב"ליקוטי תורה " (גם להאריז"ל. איכה) "יתן למכהו לחי – פי' כי כאשר יתן יהודי למכהו לחי ויזמין לו הלחי שיכהו עליו אז ינצל היהודי ממכהו שכשרואה המכה חרפת היהודי שהזמין לו הלחי לקבל ההכאה אז ירוה צמאונו וישבע בחרפה שקבל ואז לא יכהו".

על פי דברים אלו ביאר רבינו ה"בן איש חי" זיע"א בפי' "בניהו בן יהודע" עמ"ס סנהדרין (דף צא ע"א, לענין דברי הגוי לגביהא בן פסיסא, שאיים עליו שיכהו בגבו, עיין שם) "רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול – נ"ל בס"ד על דרך מה שאמר הכתוב (איכה ג, ל) יתן למכהו לחי ישבע בחרפה, וכתבו המפרשים ז"ל הכונה, שלפעמים ימצא פוגע עכו"ם בישראל וסוטרו על לחייו, הנה כל זה נעשה לטובת ישראל, והיינו שהיה באותו ישראל חלק רע הראוי לאותו עכו"ם, והיה באותו עכו"ם חלק טוב שהוא ראוי לאותו ישראל, ובאותה הכאה שסוטרו על לחייו יוצא אותו חלק הרע מישראל ונכנס בעכו"ם, ויוצא חלק הטוב מן עכו"ם ונכנס באותו ישראל, וז"ש יתן הישראל למכהו זה העכו"ם לחי לסוטרו, אז אותו העכו"ם ישבע בחרפה, שיקבל חלק הרע מישראל, ויוצא ממנו חלק טוב, ונמצא הוא שבע בחרפה הוא הרע וכנזכר בגורי האר"י ז"ל, וכן כאן אותו המין אמר דברים להלעיג, ואך גביהה השיא דברי המין לענין אחר, שהוא דבר טוב והגון ונכון, והוא אחר שאמר לו בעיטנא בך ופשיטנא לעקמימותך, אמר לו גביהה אם זאת הבעיטה תועיל שתפשיט בה עקמימותי שהם הסיגים של הנפש, על דרך שאמר הכתוב יתן למכהו לחי ישבע בחרפה, הנה בודאי רופא אומן תקרא, כי דרך הרופאים להסיר החולי מן האדם במשך כמה ימים לאט לאט, ואם יזדמן רופא שיסיר החולי בשעה אחת, לזה קורין אותו רופא אומן, וכן האדם מסיר חולי הנפש מתיכו לאט לאט ע"י מצות ומעשים טובים במשך ימים רבים, ואתה אם תסיר ע"י הבעיטה עקמימות הנפש בשעה אחת קלה תקרא רופא אומן, ולכן אע"פ שאתה בועט בי ומצער אותי, שכר הרבה תטול ממני".

ועוד עיין ל"מקנה" קידושין דף מ ע"א.

[פעם אמרתי את הדברים בשיעור, והשתתף שם יהודי אחד שהיה שייך לארגון פגועי הצבא שלהם. קצת חששתי משום איבה, אבל אותו יהודי אמר לי בסוף השיעור, שדברים אלו מאוד מחזקים, לדעת שמכות של גוי יכולות לנקות את הנשמה, כנזכר. ללמדך שכל עם ישראל צדיקים מעיקרם, רק שבויים בשבי הציונים. ונשמת היהודי מבינה את האמת, רק שהשלטון מטשטש את הראות. ומעט 'משכני' יתקיים בהם 'אחרך נרוצה'.]