מאת: פלוני
ט"ו ניסן  ה'תשפ"א  02:06 

בחירות


רבי יואל מסאטמר כתב למה אסור להיכנס לבחירות(אני מדבר על עצם ההלכה ולא על המציאות).הרי אפשר לומר שבאמת להיכנס לממשלה זה עבירה אבל זו עבירה לשמה וכמו שאסתר היתה עם אחשורוש להצלת ישראל ושם זה היה בגשמיות כל שכן ברוחניות .
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  17:08 

כבר הובאו דברי מרן הגר"ר גרוזובסקי...


זצ"ל בקונטרס 'בעיות הזמן' גלבי גדר של עבירה לשמה וז"ל:  "ועוד תנאי צריך בזה, כי כיון שאין הוראת היתר השתתפות בממשלה, אלא כעין עבריה לשמה להצלת ישראל, צריך הדבר להיעשות מתוך אונס גמור וכאילו כפאו שד, ושלא ליתהני מעבירה כיעל ואסתר, דטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ושלא לכבדם יותר מהמוכרח ומהמקום המוכרח והאיש המוכרח וכו' עיי"ש (ותראה שתנאי זה לא קויים מעולם) והוא לא פסק זאת הלכה למעשה כי אמר שהגדולים בארה"ק צריכים לדון בזה (ואשמח אם תפנה אותי לאסיפה כלשהי של גדולי ישראל שקבעה שמדובר בעבירה לשמה ומחמת כך התירה את ההשתתפות בבחירות ובכנסת).
וכהיום ברור לכל מי שאינו עוצם עיניו שכל מהות נוכחותם בבית המינים הוא עבור טובות הנאה ללא גבול להם ולמקורביהם בכסף ושוה כסף ומשרות כיד המלך ואם היו נלחמים על ענייני היהדות באחד חלקי מאה ממה שנלחמים על תקציבים וטובות הנאה שונות ומשונות לא היו מדרדרים את הציבור החרדי לאן שדרדרוהו וזאת לשיטתם שמדובר בעבירה לשמה אבל על זה צריכים לדון גדולי הדור בכל מערכת בחירות מחדש ופוק חזי מתי דנו בזה בכלל ומתי הגדירו זאת כ"עבירה לשמה" וצא וראה מתי אי פעם אמר מישהו מהשלוחים האלה בפירסומיהם שמדובר בעבירה לשמה והרי מפרסמים הפוך שזו מצוה ובודים מלבם שגם החזו"א זצ"ל והרב מבריסק זצ"ל ותלמידיהם קיימו מצוה זו (בה בשעה שהימנעותם יחד עם תלמידיהם  מלקחת חלק כלשהו בבחירות אלה הוא מן המפורסמות). 

.
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  17:17 

וכבר כתב מרן הגר"א וסרמן הי"ד...


וז"ל: "והדבר פשוט שלא ניתנה המדה הזאת של "עבירה לשמה" רק לרז"ל ולא לנו, ובפרט לנוגעים ובעלי דברים, ואם תינתן הרשות לכל שיחפוץ להשתמש בהיתר "עבירה לשמה", לא הנחנו מקום לדת תוה"ק" (קובץ מאמרים ואגרות עמ' קמא') ועיי"ש גם במכתבו לר' יעקב רוזנהיים עמ' קמב'-קמד').