מאת: פלוני
י"ג אייר  ה'תש"פ  23:21 

קיבוץ גלויות


שלום אברהם חזן,
ראיתי ב... שהמשיב טוען שלפי הרמב"ם משמע שיהיה קצת קיבוץ גלויות לפני ביאת המשיח כדי להלחם מלחמות וכו' ולאחר מכן המשיח יקבץ גלויות (וידוע לי שהמשיח יתגלה בארץ ישראל אז לכאורה צריך להיות כאן ציבור גדול..)
תוכל להשיב על כך?
(יש שם בתשובה הרבה שיבושים כמובן והרבה מדבריו הם טעויות גמורות..)
י"ז אייר  ה'תש"פ  00:05 

הרמב"ם בעצמו השיב על שאלתך...


בפרק יב' ה"ב וז"ל:
וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו:
מאת: פלוני
י"ז אייר  ה'תש"פ  00:31 

זה בדיוק אחד המקורות עליו הם נשענים


אנשי המזרחי מביאים את הקטע הנ"ל מהרמב"ם כאשר תגיד "משיח יקבץ גלויות" "עם ישראל יחזור קודם בתשובה" "בית המקדש יבנה קודם לקיבוץ" וכו...
הם טוענים שהנה אנחנו רואים שמתקבצים יהודים ולכן רואים שיש קיבוץ גלויות ואף אחד לא ידע איך זה יהיה עד שיהיה והנה זה נעשה "לנגד עיננו".. (כביכול) 
 ואולי יציעו פיתרון כמו "ההבטחה היא שמשיח יקבץ את הנשארים" וכד' 
ואגב אשמח ליותר פירוט בתשובה לשאלתי (תשובה עניינית על דיבריהם)
י"ז אייר  ה'תש"פ  01:24 

הם לא נשענים על אף מקור ביהדות...


הם נגשים לרמב"ם אחרי שרבותיהם למדו אותם ש'קבוץ גלויות' זה כשספינת מעפילים מביאה יהודים מפולין לנמל חיפה או כשמטוס אל על מביא יהודים מתימן ומנחית אותם בארץ ישראל ושמלחמת מצוה זה המלחמות של צה"ל ושביבי ובגין זה מלכות ישראל וכשהמושגים הבסיסיים מעוותים אז גם את הרמב"ם מעוותים ואז כשכתוב ברמב"םשהמשיח יעשה מלחמות אז פשיטא להם שהוא יצטרך את החיילים שבאו לכאן מפולין ומתימן וממילא מוכח שהגלויות יתקבצו לפני ביאת המשיח אבל הרמב"ם מדבר מפורשות שקבוץ גלויות הוא לא כשיהודים באים לארץ גרידא אלא כשהם מתקבצים אל מלך המשיח וכלשונו שם בסוף דבריו "ויתקבצו אליו כל ישראל" וגם אז לא נשלם הקבוץ כי צריך ליחסם כל אחד לשבטו ברוח הקודש שתהיה רק למלך המשיח (ולא לאיזה פקיד במשרד הפנים) וגם לפני כן לא כתב אלא "ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו" ולא כתב שקודם ביאת המשיח יהיה קיבוץ גלויות כי זה תרתי דסתרי דאיך יהיה קיבוץ גלויות קודם ביאת המשיח אם ענין הקיבוץ הוא שמלך המשיח יקבצם אליו וייחסם איש לפי יחוסו ולפי שבטו?! וכל דבריהם הם על פי דמיונותיהם ואין להם קשר לאף מלה שכתובה ברמב"ם או בשאר מקורות היהדות ופוק חזי גם בספרים שדיברו בהרחבה מענין הגאולה כמו ספר הגאולה להרמב"ן או מאמר הגאולה לרמח"ל ובדבריהם של שאר חכמי הסוד לא תמצא דבר מכל דמיונותיהם ותעתועיהם.
מאת: פלוני
י"ח אייר  ה'תש"פ  12:34 

ראיתי שהמזרחי כתבו כך באחד המקומות:


"יש אפשרות אחת לומר שהתהליך של העלייה ארצה שאנו רואים בעינינו איננו חלק מקיבוץ הגלויות של הגאולה - אם נניח שח"ו הקב"ה מתכוון להחריב את ארץ ישראל ולהגלות ממנה את היהודים שהתקבצו בה, ורק אחרי כן להתחיל את התהליך האמיתי של קיבוץ הגלויות של הגאולה. האם תרחיש כזה נראה לך סביר? אנחנו כמובן לא יכולים לדעת את תוכניותיו של הקב"ה, אבל קשה מאד לדמיין דבר כזה, שהקב"ה הביא לכאן כל כך הרבה יהודים רק על מנת להוציא אותם שוב לגלות ואז להחזיר אותם שוב ארצה. נראה לי שאפילו סאטמר לא מתארים תרחיש כזה, ואם כן, גם לשיטתם בהכרח אנחנו כבר נמצאים באמצע קיבוץ הגלויות"
מה דעתך?
י"ח אייר  ה'תש"פ  15:33 

עניתי לך כבר למעלה...


ואין שום חידוש במה ששלחת שמצריך תשובה אחרת. לגבי דעתי-דעתי שצריך להפסיק לבקר באתרים שאנשי המזרחי מקשקשים שם דברים חסרי בסיס וחסרי נפק"מ המיוסדים על דמיונותיהם ועל שעמומם. כדאי ללמוד תורה מבעלי שכל ולא מבעלי דמיונות  שלא יודעים מהו 'קיבוץ' ולא מהי 'גלות' וכל שכן שלא יכולים להבין מה זה 'קיבוץ גלויות'
מאת: פלוני
י"ח אייר  ה'תש"פ  16:40 

אז אני מבין ש...


יש הסכמה על סדר מסויים שמוכרח להיות.. (חזרה בתשובה בצורה כזו או אחרת - שזה התנאי לגאולה, ביאת משיח ולאחר מכן קיבוץ גלויות וכל קיבוץ שלא נעשה ע"י המשיח אין לו קשר לקיבוץ הגלויות עליו הובטחנו) וכוונת הרמב"ם היא לא ממש שאין לנו שום ידיע בעניין אלא ככל הנראה על חילוקים מסויימים בסדר ובאיך יתגשמו ממש הדברים..

תקנני אם אני טועה

ואגב, מה קרה שהפורום חזר לפעול??
י"ח אייר  ה'תש"פ  00:46 

אכן יש סדר כללי לדברים...


אך פרטי הדברים יש בהם קצת מחלוקות בין החכמים ואין שום נפק"מ עבורנו בידיעתם. מה שקשור אלינו הוא רק לקיים "ושבת עד ה' אלקיך" ולקוות שנהיה בין הזוכים לקבל פני משיח צדקנו ולקבל הדרכתו לגבי שאר הדברים.
לגבי חזרת הפורום לפעולה... כרגע, המגפה גרמה לרגיעה זמנית במלחמת המצוה שאני עסוק בה בשנים האחרונות מול אויב ה' המטיל אימתו על הבריות ועל רבני העיר אלעד הליסטים שרוליק פרוש ואני שמח לנצל רגיעה זו כדי לחזור ללימודי בכלל ולעבודת הקודש של אזמרך בלאמים בפרט. והיות ונודע לי כי ליסטים זה נכנס היום למקום קבורת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי (אחרי שבימים האחרונים לא הפסיק מלהזהיר את התושבים בעיר מנסיעה לשם) אקווה כי רשב"י נתן בו עיניו ויעשהו מה שעשה מיהודה בן גרים (גל של עצמות) ואוכל לחזור לפעילות מלאה בפורום ובהוצאה לאור של דבריהם אשר כגחלי אש של רבותינו גדולי הדורות.
מאת: בת קול
ל' סיון  ה'תש"פ  23:35 

בת קול


שלום ,
אני לא מבין מה בכלל ההתעמקות וההתפלפלות הענין האם הקמת המדינה החלה את קיבוץ הגלויות אם לאו - בה בשעה שיש פשט ופסק דין מפורש ברמב״ם , שקיבוץ הגלויות הוא השלב האחרון שקורה רק לאחר הקמת בית המקדש.
ומכיוון שלכל הדעות היום בהר הבית עדיין אין לנו בית המקדש, אלא שועלים מחבלים יהלכו בו, אז ודאי שקיבוץ הגלויות לא בוצע..
להלן השלבים המפורשים  בלשונו המדויקת של הרמב״ם: 
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם: מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות, ככל מִצְוָתָן האמורה בתורה.

כאמור כל הנ"ל הוא פשט ברמבם,
או שאני מפספס על מה הדיון שלכם...??
מאת: בעילום שם
ג' סיון  ה'תש"פ  21:15 

ואם אנית מעפילים אחת או שנים יטבעו


במצולות ים בדרך למדינה, זה לא "ביג דיל", כי מבחינתם של ראשי המדינה והסוכנות, תמיד אפשר לארגן עוד עולים שיגיעו באניות אחרות...

אני זוכר שהציונים בעצמם עשו סרט על אנית המעפילים "אגוז" ושם הראו כיצד ארגנו ספינה רעועה ובלתי כשירה להפלגה עבור היהודים שהם הסיתו לעלות למדינת ישראל והבריחו אותם בצורה בלתי חוקית ממרוקו. זמן קצר אחרי יציאת הספינה ללב ים פרצה סערה והספינה טבעה על כל יושביה (בסרט נשמעות צרחות וזעקות אימים של הנספים לפני טביעתה של הספינה), בהם נשים וילדים, ה' ייקום דמם. 

ולא, איש לא הועמד לדין בגין רצח (ולא בגין גרימת מוות ברשלנות) על מותם של עשרות בני אדם. 


מאת: א' פ'
י"ט אייר  ה'תש"פ  13:08 

בענין קיבוץ גלויות


זה ברור שקיבוץ גלויות לא התחיל. ובעיקר אנחנו מסתמכים על כמה דברים:

הפסוקים בפרשת ניצבים ל' שקודם ישובו כל עם ישראל בתשובה,
הפסוקים ביחזקאל כ' שלפני שיבואו לארץ ילכו למדבר העמים וכל הפושעים לא יגיעו לארץ,
(ועוד הרבה פסוקים שקודם הגאולה יכלו כל הפושעים בה')
הפסוק ביחזקאל לו,לג שרק אחר שיטהרו מכל העוונות ישבו בארץ.
כל ההבטחות בישעיה שקיבוץ גלויות יהיה בכבוד גדול עושר במהירות וניסים גלויים, מה שלא קרה כלל עד היום.
כל הבטחות הנביאים שאחר שיבואו לארץ ישבו כאן בבטחה בלי שום צרה ופחד, מה שלא קרה כלל עד היום.
כל הבטחות הנביאים שתהיה נקמה גדולה ועצומה בכל הגוים, כשזה קם זה נופל, ולא קרה כלל עד היום.

וזה דבר מגוחך לומר שכל החרדים והצדיקים שעלו לכאן עד היום בקושי רעב ומחלות, לא זכו לכל ההבטחות הטובות,
ורק הרפורמים והמתבוללים שבאמריקה ואירופה הם יזכו לבוא לכאן בכבוד ועושר עם המשיח.

מהגמרא במגילה י"ז וברכת תקע בשופר אין שום ראיה שיהיה קיבוץ לפני ביאת המשיח,
כי נוסח הברכה הוא ע"פ הפסוק מישעיה שמדבר על המשיח, וגם לא כתוב שהקיבוץ הזה הוא לא"י, 
וגם הרבה מפרשים שברכת תקע בשופר מדברת על המשיח (הרוקח, אבודרהם, סדר היום),
גם רש"י במגילה שם מפרש שהדין ברשעים הוא לפני שיתיישבו בירושלים.

בברכה רבה.