מאת: שמעון
י"ח חשון  ה'תש"פ  23:36 

בענין הכתוב בספר דת הציונות


שלום רב,
בספר מובאים דברים בשם הגרי"ז מבריסק על הרב קוק שיצא מישיבת וולוז'ין וכו' בשם הג"ר אליקים שלזינגר.
קראתי באתרים מסוימים באינטרנט שכותבים עליו שהוא ותלמידיו שקרנים וכו' (וכן ביטויים חריפים יותר כמו זקן ממרה או ניאו נאצי ח"ו)
ונפשי בשאלתי מי הוא באמת הגר"א שלזינגר והאם יש יסוד לדברי הנ"ל ויש לחשוש שדבריו הם שקר ח"ו?
(יצוין שיש ברשותי את ספרו הדור והתקופה ששם מובאים עוד ענינים ממרן החזו"א ומרן הגרי"ז בין על הציונים שר"י ובין על נושאים אחרים שיש בדברים אלו אילן גדול להתלות עליו)
תודה רבה שמעון.
כ"ה כסלו  ה'תש"פ  22:27 

לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א


הוא מזקני ראשי הישיבות בדורנו וב"ה שאינו מראשי הישיבות שבודקים שדבריהם עולים בקנה אחד עם דעותיהם הכוזבות של הפוליטיקאים ה'חרדים' למיניהם ולכן באתרי השקר למיניהם כותבים עליו תארי גנאי שונים (שאין בהם אלא לשבחו כי מי שאותם אתרים מהללים אותו הוא באמת צריך בדיקה אחריו) וודאי שאין לחשוש לגבי אף אדם מהנאמר עליו באתרי אינטרנט שונים בכלל ואתרים המשועבדים לפוליטיקה ה"חרדית" בפרט.
אגב, באשר ליחס של מרן הגרי"ז מבריסק ואביו לר' קוק ישנם מקורות לא מעטים נוספים המחזקים את דברי הגר"א שלזינגר. כמו למשל המעשה המובא ב"משכנות הרועים" חלק ג' שהגר"א וסרמן שהתוודע בצעירותו לר' קוק (היות ומשפחתו התגוררה בבויסק שם כיהן הר' קוק כמרא דאתרא לפני שעלה לארץ לקבל את רבנות יפו) ושלח להודיע לרבו הגר"ח מבריסקכי בבויסק יש אדם שעטור בטלית ותפילין ומתענה תעניות והוא עם דעות של 'אחד העם'. וכששאל הגר"א וסרמן הי"ד את השליח אם מילא שליחותו ומסר הדברים להגר"ח מבריסק השיב לו השליח כי אכן מילא את השליחות והגר"ח מבריסק מסר לו לומר לגר"א וסרמן כי יש לו טעות אחת והיא שהוא (הר' קוק) לא מתענה תעניות אלא אוכל טוב...(ואת המעשה הזה זה סיפר לי גם הגאון רבי דב לנדו שליט"א ששמע אותו אישית מהגר"א יהושע סולובייצ'יק נכד מרן הגרי"ז). ואגב, הפגישה עם רבי דב לנדו שליט"א היתה בעקבות כתבה שקרית של יעקב ב. פרידמן עלי ועל ספר דת הציונות בעקבות הביקורת שיש בו כלפי הר' קוק. תלמיד של ישיבת סלבודקא ראה את הכתבה וסיפר עליה לרבי דב לנדו ורבי דב לנדו הזמין אותי לביתו ובמשך קרוב לשעה סיפר לי על הר' קוק וחיזק את ידי ואמר: "כל מה שכתבו עליו הקנאים נכון ואני לא יודע אם זה לא נכון עוד יותר ממה שכתבו עליו". 
מאת: יעקב בער טייטלבוים
ג' טבת  ה'תש"פ  20:57 

הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור


הנני להגיב על תשובה זו.
דודאי יכול להיות שאכן הסיפור הזה אמת, וכל מה שמספרים על קוק יש מקום שהוא אמת, וכדברי מרן הגאון ר' דוב לנדא שליט"א הנ"ל.
אבל ר' אליקים שלזינגר אינו מקור מוסמך ואף פחות ממוסמך.
לדוגמא קטנה אציין שר' אליקים הנ"ל מעיד ששמע מפי הרה"ק מבעלזא זי"ע מפורשות שחייבין להישמע להוראת ביד"צ העדה החרדית ולמנוע מלהשתתף בבחירות ע"כ עדותו.
והרי הרה"ק מבעלזא חתם פעמיים בכרוזי הבחירות, ובבחירות תש"ט אף הוציא כרוז מיוחד שנכתב בדקדוק ע"פ לשון קדשו. וממילא הוה עדות זו כ"בא הרוג ברגליו" וד"ל.
ויש על זה עוד הרבה דוגמאות. 
ועיי'בס' דת הציונות שיואל אלחנן כותב שם בהערה לגבי הסיפור הנ''ל, שדיבר בעצמו עם ר' אליקים הנ"ל ונראה היה מדבריו שאינו זוכר הפרטים המובאים בס' הדור והתקופה. עיי"ש בד' יואל אלחנן, ודו"ק
מאת: המגיב
ג' טבת  ה'תש"פ  00:11 

לא יתכן


לא יתכן שהרב שלזינגר שליט"א ישקר במילתא דעבידא לאגלויי שאמרו בו חז"ל (ראש השנה כב עמ' ב) דלא משקרי בה אינשי.
הרב הזה עמד עשרות בשנים בראש כמה ישיבות ועדיין ממשיך להרביץ תורה,עד מאה ועשרים שנה.
מאת: השואל
ג' טבת  ה'תש"פ  01:52 

בענין דברי יעקב בער


היכן הג"ר אליקים מעיד בשם הה"ק מבעלז?
ובנוסף, קשה מאד לומר על גברא רבה דכוותיה שבגלל איזה מעשה לא מדוייק כבר כל דבריו אינם נאמנים.
מה גם יתכן שהיתה איזה הוראה פרטית מהרה"ק מהר"א מבעלז לאחד מחוגי העדה"ח וכיו"ב. כבר שמענו על הרבה דברים שגדולים הורו ליחידים הוראות לא כמו שהורו לרבים מסיבות מסויימות. 

מאת: המגיב לשואל
ז' טבת  ה'תש"פ  05:57 

בגדולי ישראל מהדורות הקודמים הוא חושד...


שהרי כותב בתגובתו "יש מקום והוא אמת" בכל הנוגע לר' קוק. כלומר, מבחינתו מה שפסקו להלכה גדולי ישראל מכל העדות והזרמים לגבי הר' קוק, כל החומר שתועד במסמכים היסטוריים, כל שראו עינינו לגבי המזרחי ומעלליו בדור הזה ומה יצא מהם (תלמידי תלמידיו של הר' קוק), יש מקום והוא שקר...

מי שמסופק בדברי גדולי ישראל מהדורות הקודמים וחושד אותם באי אמירת אמת לא הייתי מנהל איתו דיון בשום נושא. 
מאת: יעקב בער
י"ח שבט  ה'תש"פ  00:44 

תגובת יעקב בער


לפני בחירות תשעג פירסם הרב שמואל שלמה טעללער (מנהל בית רחל דסאטמאר) סדרת מאמרים נגד ההשתתפות בבחירות ושם הביא את עדותו של הרב שלזינגר.
ובכלל, עדות זו של הרב שלזינגר היא רק אחד מני רבים מהסיפורים המוזרים שהרב אליקים סיפר, ורק שבסיפור זו השקר היא שחור על גבי לבן.
ולגבי ההערה הקודמת דהוה שקר במילתא דעבידי להתגלות, קודם כל ישנם הטוענים כל מיני תירוצים של הבל לתרץ את המכתב של הרבי מבעלז וממילא יכול להיות שהרב שלזינגר  גם כן בנה על התיאוריות המשונות.
ושנית, גם אם שפיר הוה בכלל של מילתא דעבידי לאתגלויי, אכן צר לי מאוד אבל זה בעיה של רב שלזינגר, וזה גופא כתבתי דסיפוריו אינם מוסמכים.
מאת: עוד מגיב
ג' טבת  ה'תש"פ  05:08 

חתם פעמיים בכרוזי הבחירות..


ומנין לך שחתימתו על כרוז הבחירות לא זויפה פעמיים ? כרוז בחירות זהו מסמך פוליטי, שאפשר לזייפו בנקל וזה לא ראיה קבילה לסתור עדות ת"ח.

אפשר לחשוב שקדושי עליון הם העומדים מאחורי פרסום תעמולה פוליטית ותלייתה בחוצות עיר. ה"קדוש" ישראל פרוש, למשל, עשה דברים דומים באלעד יותר מפעמיים, שלוש. וגם ה"קדוש" קוק זייף איזה צוואה של חותנו מרן האדר"ת זצ"ל, ככה נודע לי אגב קריאת החומר המובא כאן.

חוץ מזה לרב שלזינגר שליט"א אין לו שום תועלת או רווח אישי לומר דברים כאלה (כמו שררה, משרה ברבנות הראשית או תועלת כספית). להיפך, נראה שהוא זכה על כך לקיטונות של גידופים באתרי הערב רב. אז למה שישקר ?
ה' אייר  ה'תש"פ  00:57 

תוספת לתגובת עוד מגיב...


עיון בספר 'מקטוביץ עד ה' באייר' יוכיח כמה וכמה מעשי זיוף נעשו בנוגע ל"קריאה" של גדולי תורה להשתתף בבחירות ע"י אגו"י ותעמולניה השונים עד כדי כך שהביאו חתימותיהם של רבנים שנפטרו עוד לפני תאריך כתיבת הכרוז ועוד שקרים משקרים שונים ועד היום משקרים את ציבור בוחריהם כדרך חיים יום יומית. כך שאין במעשה של הכרוז של האדמו"ר מבעלזא כדי לפקפק בסיפוריו של הגאון ר' אליקים שלזינגר ולא כלום. (מה גם שמצד לדון לכף זכות כשיש ספק טוב יותר לנטות לכיוון שלא היה שותף לקריאה להצביע מאשר לנטות לכיוון שתמך בהשתתפות בבחירות הן מצד ההלכה והן מצד מה שאמרו אדמור"י בעלזא שקדמו לו באשר להתחברות עם הציונים) והרבה יותר מסתבר שאנשי התעמולה של אגו"י ישקרו כי מקבלים עבור שקריהם מיליוני ש"ח מאשר לחשוד את הגר"א שלזינגר שליט"א בשקר (וכל שכן כשמדובר בראש ישיבה חשוב ומזקני ראשי הישיבות בדורנו). 

ואיך שלא יהיה אין כאן שום נפק"מ כי בודאי אין בסיפור מעשה כשלעצמו משום ראיה חד משמעית אלא שסיפור יכול לחזק עובדות הידועות ממקור מוסמך ובמקרה של סיפורו של הגר"א שלזינגר לגבי הרחקתו של הר' קוק מוואלאז'ין יש חיזוקים לכך ממשפחתו של מרן הגר"ח מבריסק וחוץ מזה שהדברים שכתב הר' קוק ומתפרסמים מכתב ידו בשנים האחרונות (אחרי שהוסתרו במכוון מהציבור בכלל ומתלמידי ממשיכיו בפרט) יש בהם כדי לחזק את העובדה שהיה בעל דעות כוזבות ואפיקורסיות יותר מכל סיפור מעשיות כלשהו אודותיו.


ה' אייר  ה'תש"פ  01:07 

הערה חשובה נוספת...


גם אם היתה עדות מוסמכת לכתיבת כרוז תמיכה של האדמו"ר מבעלזא בהשתתפות בבחירות אין בכך כדי לערער על דברי הגר"א שלזינגר כלל דייתכן שלבני תורה או לחסידים שידע בהם שלא ישתתפו בבחירות אמר מפורשות כי יש להישמע לבד"ץ העדה החרדית ולא להשתתף בהן ואילו לאלה מן  הציבור שקראו בשקיקה את הכתבות ב'המודיע' המבשרות בהתרגשות על פתיחת המושב הראשון של כנסת המינים או על ההכנות לחגיגות ה' באייר והיה ברור שאם לא יצביעו לאגו"י יצביעו למפא"י ואז בניהם כבר ילכו בכל אורחות חייהם אחרי הבלי החילוניות וישכחו בכלל מאין באו ולאן הם הולכים קרא לכל הפחות שיצביעו לאגו"י כדי שלכל הפחות ישארו שומרי תורה ומצוות. (ולדעתי כן הוא ברוב ככל הגדולים שחתמו על  קריאה להשתתפות בבחירות ועוד חזון למועד להוכיח זאת בצורה מסודרת בעז"ה).