מאת: פלוני
ה' סיון  ה'תשפ"א  10:03 

ד"ת מהמנחת אלעזר זצ"ל


בדברי תורה מהדורה שתיתאה בסימן קי הביא שם את פירוש של אביו הצדיק בעל הבאר לחי רואי על הזוהר שפירש את התיקוני זוהר בדף פח שמה שהשבועה שלא ירבו בתחנונים כמו שכתב רש"י היינו בלא דחילו ורחימו וכן הביא את המהרש"א בכתובות שכותב שם שלא יראה בעינים כאילו הקץ דחוק ורחוק אלא שיראה להם שהוא קרוב(בכל יום ביבוא).וצריך להתפלל לא בדרך עצבות אלא בדרך של השתוקקות .
גם בסימן קיא שם כותב שאם יעברו על השבועות זה לא הפיתרון לזאת שהגוים שופכים דמם של ישראל כי אדרבה זה מביא כמו שכתוב "הריני מתיר וכו'".
אולי יואיל לנו בטובו הרב אברהם חזן שליט"א למסור שיעור או לכתוב מאמר שבענין המלחמה של הציונים בערבים.על כל פנים שיהיה בעזרת ה' בגשמיות ורוחניות.