מאת: מאיר
כ"ד תמוז  ה'תש"פ  17:10 

ישוב הארץ אם גרים בה תחת שלטון של גוים


האם מקיימים מצוות ישוב הארץ אם גרים בה תחת שלטון של גוים (כמו בימי שלטון הטורקים)?
ט' אב  ה'תש"פ  15:54 

תשובה לשאלתך


לדעת חלק מהפוסקים מקיימים מצות ישוב א"י רק אם מקיימים גם את הכיבוש של הארץ מידי הנכרים ששולטים עליה ולכן לדעתם בזמננו שאין יכולים לקיים כיבוש א"י אין מצות ישוב א"י אבל לדעת חלק גדול מהפוסקים מצוות ישוב א"י קיימת גם בזמננו כל זמן שלא עוברים על השבועות וניתן לקיימה גם ע"י רכישת קרקע מגוי בכסף (ללא כיבוש).

כמובן שכל זה מדובר לגבי מי שעולה לארץ בכוונה לשמור בה תורה ומצוות. אם עולה כחילוני אין בזה מצווה כלל ואינה עליה כי אם ירידה. הקב"ה יזכנו לשוב בתשובה שלמה ולהיות זכאים לדור בארצו הקדושה בדין ולא בחסד ויזכנו לגאולת א"י מהנכרים ובכללם מהערב רב שהשתלטו עליה ע"י משיח צדקנו ויזכנו לראות מהרה בבנין בית המקדש ונזכה במהרה ל"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" אכי"ר.
מאת: א.פ
ג' אלול  ה'תש"פ  22:46 

לענ"ד


לענ"ד צריך להזהר לא לכוון לקיים מ"ע של ישוב א"י,
שהרי יש בזה חשש לאו דאורייתא של "בל תוסיף" (עי' רמב"ם הל' ממרים פ"ב) *
שהרי לדעת רוב הראשונים אין בזה מצוה דאורייתא בזה"ז,
וכל ספרי המצוות לא הזכירו כלל מצוה זו (רס"ג, בה"ג, רמב"ם, סמ"ג, סמ"ק, היראים ,החינוך)
גם רבנו הב"י לא מזכיר את שיטת הרמב"ן שהיא מ"ע - בשום מקום.

ויש יותר מ-15 אחרונים הסוברים ברמב"ם שאינה מצוה מדאורייתא,
והם הרשב"ש, מגילת אסתר , כנסת הגדולה , מהר"י אלגאזי , החיד"א , הגר"ח פאלאג'י , 
זובח תודה , פאת השולחן , בית יצחק , ישועות מלכו , שדי חמד , בית הלוי , תורה תמימה , 
דבר אברהם , שבט הלוי  ועוד.
וכן המשנה למלך בספר 'דרך מצותיך' כתב שהרמב"ם והרמב"ן חלוקין במצווה זו. 

ורבנו הגרי"ז זצ"ל אמר שהרמב"ן שיטה יחידאה, ובהמצב שיש כעת בא"י גם הרמב"ן 
מודה שאין כעת מצות ישוב א"י (ספר זכרון ניצוצי צבי מאיר עמ' קיג).

__________________________

וכמו שמצאנו בפוסקים שהזהירו בענין קריאת פרשת זכור וספירת העומר שלא לכון למצוה דאורייתא
הואיל וישנם רבים הסוברים שהם מדרבנן (עי' אורחות חיים סי' תפט סק"ד בשם ספר מאורי אור, 
דברי הגאונים סק"ד, שו"ת פאת שדך ח"ב סי' קמ"ה, תשובות והנהגות ח"ב סי' רמ"ז).