מאת: יצחק
ח' אייר  ה'תש"פ  22:27 

טול קורה מבין עיניך


לכבוד המכנה עצמו "יואל אלחנן",
עד שאתה טורח לתקוף את הצינות הדתית, ומתיימר כביכול להביא את דעות הגדולים החולקים על שיטתם, אני מציע שלפני כן תתחיל להתמודד עם הטענות החמורות העולות נגד שיטת ה"ויואל משה" (שאתה אוחז בשיטתו) שנטענו לגביו טענות אלו ממש, ועוד חמורות מאלו,ראה להלן בקישור לספר פוקח עורים(מסקנת המחבר שם, היא שהיות והרבי מסטמאר מוחזק לתלמיד חכם ולא מסתבר שיכתוב דברי בורות, כנראה ששלטה בספר יד עסקנים) 
י"ב אייר  ה'תש"פ  21:37 

אתה מתכוון אולי...


שיש ספר של חבורת ליצנים עורים הרחוקים מהבנה יסודית של דעת תורה וטועים לחשוב שגם שאר העולם הולך בחושך כמותם ויאמין לדברי הבל שהספר ויואל משה זויף בה בשעה שיצא לאור בחיי מרן האדמו"ר מסאטמאר וכשהיה מגיע לארה"ק היה הוא עצמו נותנו לגדולי תורה אשר נפגש עמהם אך גם מזה אתה למד עד כמה גדולה היתה השפעתו של ספר קדוש זה בעולם עד שלא מצאו הרוצים ללחום נגדו אמתלא כי אם להכחיש את הידוע לכל ולומר כי מזויף הוא ומן הסתם מחברו העִוֵר של הקונטרס אשר לא ראה אור של לבנה בעיבורה מימיו ובא להכחיש את השמש בצהריים היה אף הוא ממלחכי פינכא של הציונים והמשתחווים להם מלא קומתם ארצה (ולא פלא שהוציאו הספר בשנה של בחירות לכנסת המינים.) ואם ראית איזה דבר של טעם הנראה לך כקושיא על מרן הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל אתה מוזמן להקשות ובעז"ה כפי הבנתנו הדלה והפעוטה בדבריו נשתדל להשיבך דבר.ו וכאברהם העברי אשר כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני הרעיד מרן הגה"ק מסאטמאר את השמים והארץ בדברי רבותינו  אשר כגחלי אש ומנה את שקריהם וכזביהם אחת לאחת והעמיד על תלה את השקפת היהדות הצרופה ללא מורא וחת משום אדם עד שלא נותר למתנגדיו כי אם לצאת בעלילות דמיוניות כאילו לא הוא כתב את ספרו בשלל הבלים וכמובן בהסתתרות מוחלטת מאחורי תלמידים בדויים שכתבו את הספר של רבם "מרן" הבדוי אף הוא כדרכם של הרוצים לשקר המרחיקים  עדותן וב"ה הם צפצפו הבליהם ועברו מן העולם ותורת מרן הגה"ק מסאטמאר הולכת ומתפשטת יותר ויותר ונכנסת ללבבות ישראל הצמאים למימי האמת של תוה"ק אחרי שלא הועילו והכזיבו כל בארות מים הרעים והמלוחים של הדעות הכוזבות של עקבתא דמשיחא.
י"ב אייר  ה'תש"פ  21:43 

ועוד דבר...


בהסכמת מרן הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצוק"ל בעל ה"מנחת יצחק" וראב"ד עיה"ק ירושלים לחלק הראשון של הספר "מושיען של ישראל" (להרה"ח שלמה יעקב געלבמאן ז"ל) העוסק בתולדותיו של מרן ה"ויואל משה" כותב ה"מנחת יצחק כך:"כרועי ישראל מקבלי התורה מסיני לדורותיהם ז"ל שמסרו נפשם וקדשו שמו הגדול ברבים, קדשו לשעתו וקדשו לעתיד לבוא להורות לבני א'ל חי הדרך אשר ילכון בה, הלך רבינו הקדוש ז"ל בעקבותיהם ובדרכיהם הסלולות, ובראותו כי מחיצת כרם בית ישראל שנפרצה מצירוף אחר צירוף, מליבון אחר ליבון מגודל ריבוי הנסיונות משלטנותא דערב רב ופור התפוררה הארץ מהתגברות נחשולי הכפירה וחבלי משיח, ירד רבינו הקדוש ז"ל אל העם ללמד את דבר ה' זו הלכה בחברו את חבורו הקדוש והענקי ויואל משה אשר הוא "חובת הלבבות" של דור אחרון, דרשו מעל ספר ה' וקראו אחת מהנה לא נעדרה ורוחו הוא קבצן, והוא חיברן היוצר מתחילה כאשר שמעתי מפיו קדשו בעת היותי בביתו נאוה קודש, בהאי לישנא: "הספר ויואל משה כתבתי, ערכתי, והגהתי מתחילתו ועד סופו" וזאת התורה לא ימוש מפינו ומפי זרענו עד עולם, והיה כל הנשוך מארס הזמן ותחלואיו והביט אל הספר הקדוש הזה וחי". מה גם שהספר יצא לאור כל השנים ע"י שמשו בקדש נאמן ביתו רבי אפרים יוסף דב אשכנזי זצוק"ל.
ועיי' בספר הנפלא "שומרים לבוקר" (מאנסי, תשע"ז) במאמר התשיעי "והם בדאים" מה שחשף היותו של חובר החיבור 'פוקח עורים' מכת הזייפנים והבדאים אשר תורת האמת של רבותינו בכלל ומרן הגה"ק בעל ה'ויואל משה' בפרט לצנינים בעיניהם (עיי"ש בעמ' תל' -תלב')
מאת: פלאי
י"ג אייר  ה'תש"פ  13:12 

הערה קטנה


מוציא לאור ספר מושיען של ישראל, הרה"ח רבי שלמה יעקב געלבמאן ז"ל- כבר נפטר כארבע שנים. 
י"ז אייר  ה'תש"פ  21:56 

תודה על התיקון המצער...


יהי זכרו ברוך.
מאת: יצחק
י"ג אייר  ה'תש"פ  13:56 

יצחק


בתגובתך לא עשית הרבה מעבר להכרזה שהשקפת סאטמר היא הנכונה והאמיתית, ושהרבי מסאטמר היה גאון וקדוש.
הספר הנ"ל בסה"כ מביא את דברי גדולי ישראל, בדיוק כמו שאתה מתיימר לעשות (ולא בדיוק עושה..), גם אם הדברים אינם נעימים לאזנך. 
גם עליך ניתן לטעון שאתה ליצן ואפיקורוס. 

י"ז אייר  ה'תש"פ  22:53 

לגבי השקפת סאטמאר...


השקפת סאטמאר או ליתר דיוק ההשקפה היוצאת מדברי מרן הגה"ק המבוססים על מקורות היהדות מחז"ל דרך הראשונים והאחרונים היא השקפתם של כל גדולי ישראל כולל אלה שנמצא מהם קריאות כאלה או אחרות להשתתף בבחירות. המחלוקת בין גדולי ישראל ל"ויואל משה" לא היתה מעולם בעניני השקפה ואם יש מי שניסה להציג מחלוקתם כמחלוקת השקפתית הרי הם עסקני האגודה שבהיותם בעלי בתים שלאט לאט אימצו דעות והשקפות ציוניות למחצה לשליש ולרביע ולא היה ניחא להם להציג את עצמם כמי שהשקפתם עומדת בסתירה מוחלטת להשקפת גדולי התורה ולכן ניצלו את העובדה שלמרות הכל הורו גדולי תורה להצביע עבורם בבחירות כדי לאחז עינים כאילו השקפתם של גדולי ישראל תואמת להשקפתם הם וממילא יש מחלוקת השקפתית בין מרן ה"ויואל משה" לגדולי ישראל. (כדוגמא בלבד אתה מוזמן לקרוא את הספדו של מרן הגרא"מ שך על מרן ה'ויואל משה' ולהבין מה היתה השקפתם של גדולי ישראל ואיך "חלקו" השקפתית על מרן ה"ויואל משה".

לגבי הטענה שה'פוקח עורים' בסה"כ מביא דברי גדולי ישראל. אם היה כדבריך והיה רק מביא את דבריהם של הקוראים להצביע בבחירות ניחא אבל עצם העובדה שנזדקקו לשקרים ולזיופים באשר לספה"ק'ויואל משה' מראה רק דבר אחד: שהם הבינו שדברי ה'ויואל משה' חזקים ישרים ונכוחים יותר מכל הכרוזים שקראו להצביע בבחירות מצד הגדולים שחתמו עליהם והבינו שהדרך היחידה לתת משקל יתר לדברי המקילין להשתתף בבחירות הוא רק אם יפיצו שקרים ובדותות על הספה"ק ויואל משה ואז יוכלו לאחז עינים כי החולקים על המקילין להשתתף בבחירות לא היו אלא עסקנים קטנים המזייפים את דברי ה'ויואל משה' ולא קיימו בזה כי אם את דברי חז"ל: "הפוסל במומו פוסל".
כך שלא העובדה שהדברים "אינם נעימים לאזני" היא המקור לדבריי על ה'פוקח עורים' ואם בגין זה מסקנתך היא שגם עליי ניתן לטעון כי אני ליצן או אפיקורס או כל כינוי אחר שתבחר אתה מוזמן לכנות אותי בכל כינוי שתרצה.
זה לא יגרע מאומה מהדברים שכתבתי ובטח לא יגרע מקוצו של יו"ד מדברי קדשו של מרן ה'ויואל משה' ואכן זכיתי שגם עבורי (כמו עבור רבבות יהודים בכל העולם המעיינים ולומדים ספר זה גם בימינו אנו) היה ספר זה בבחינת 'פוקח עורים' והציל רבים מדעות המינות שניסו העומדים מאחרי ה'פוקח עורים' להחדיר באמצעות זיופים בדותות  שקרים וביזוי ת"ח כדי להגדיל את כוחם הפוליטי 


מאת: פלוני
ט"ו אייר  ה'תש"פ  01:34 

איפה ניתן להשיג הספר?


לא מצאתי בשום מקום את הספר "שומרים לבוקר" 
גם לא באתר של "השקפה ברורה"..
אפשר להעלות קובץ שלו?
י"ז אייר  ה'תש"פ  21:39 

בחנות הספרים של סאטמאר ברח' ישמח משה...


בבני ברק. אם גם שם לא תמצא צור קשר. את הפרק בנושא הבחירות יש בידי בקובץ בפני עצמו ואם אקבל רשות מהמו"ל אעלה אותו לאתר בל"נ. 
מאת: יצחק
ה' סיון  ה'תש"פ  13:02 

קישור לקניית הספר


שומרים לבוקר - דחיקת הקץ - גלות וגאולה
מאת: פלוני
ט"ו אייר  ה'תש"פ  01:42 

רבי בנימין מנדלזון אב"ד קוממיות


ראיתי שטוענים בויקיפדיה/המכלול שגם אב"ד קוממיות דיבר על זיופים בספר, ידוע לכם על כך?
י"ז אייר  ה'תש"פ  21:36 

גם באשר לדברי ההבל הללו והוצאת הלעז...


על גאב"ד קוממיות זצ"ל תמצא מרגוע לנפשך בספר 'שומרים לבוקר' בפרק והם בדאים הנ"ל בתגובתי הקודמת.
מאת: hmje thhzhe khpah.
י' סיון  ה'תש"פ  13:48 

פוקח עיורים? מלביש ערומים!


עד שאתה מדבר על פוקח עיורים כדאי שתקרא את "מלביש ערומים" שהוציאו בתגובה לפוקח, ומוכח למעשה שבפוקח עיורים נכתבו דברי שטות והבל [לגבי הטיילונג בהונגריה שהוא ממש שיקר על השתלשלות הענינים] הגובלים בפקפוק בצורת הפסיקה הנהוגה בכלל ישראל [לדוגמא קושיא מפירוש רש"י על הפסוק בתנ"ך על פירוש רש"י בגמרא לגבי אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה ומכח זה הסקת מסקנות מרחיקות לכת שהכוונה לשלטון הרומאי, או שמותר לאדם לעבור עבירה בכדי להציל וכו'] 

ובכלל יש מכתב מגדולי הדור הקודם כמו השבט הלוי ולהורות נתן ועוד רבנים נגד הקונטרס  הטמא "פוקח עיורים" שכתובים בו דברי זלזול בצדיקים. 

נסיתי לצרף את הקבצים אבל לא הצלחתי, אם תרצה תפנה אלי לדוא"ל dvarh0@gmail.com