מאת: אליהו נ.
י"ח תמוז  ה'תשע"ח  09:26 

בענין העלון המשובש נחלת ה'באתי להזהיר מפני העלון בעל הדעות המשובשות הנקרא "נחלת ה'", אשר במסווה של חיבת ארץ-ישראל מנסה להכניס דעות זרות ומשובשות לתוך ציבור יראי ה', וייתכן כי מאחרי העלון עומדים אנשים דתים-לאומיים אשר עקב כשלונותיהם בכיבוש הארץ כאשר החילונים הפנו להם עורף, וכעת מנסים להכניס את ערך הארץ בקרב הציבור החרדי.

ניכר מאוד שהם מושפעים מהספר המזוייף קול-התור, ופעמים רבות מנסים להוכיח שאנו כעת בתקופת משיח בן יוסף והגאולה מתקדמת קמעא קמעא בדרכי הטבע. וכן טוענים שוב ושוב שהגאולה תבוא בעיתה גם אם לא יהיו ישראל זכאים להיגאל (כדי להוכיח שהמציאות הקיימת יכולה להיות תחילתה של הגאולה). גם כותבים הרבה שעיקר התורה היא בארץ-ישראל ומדברים בהתפעלות עצומה על שגשוגו של הישוב היהודי בארה"ק והניסים והבטחון המלא אשר זוכים לו כל תושבי ארה"ק, בניגוד לכל יושבי חו"ל המסכנים אשר חיים בפחדים וחרדות תמידיות.

(נראה שכדי להסתיר את עצמם הם נזהרים להביא רק דברים של רבנים חרדיים ונזהרים שלא להזכיר שום רב ציוני).

הם מרבים לצטט מתוך הרמח"ל והרמ"ד וואלי, וכמובן מביאים רק מה שמתאים לשיטתם ומתעלמים מדברים אחרים שכתבו, כגון מה שכתב הרמ"ד וואלי (תהלים סו,ו) שעתיד הקב"ה לעשות לישראל הניסים עצמם שעשה עמהם בצאתם מארץ מצרים, כי הכל יהיה ודאי דרך נס ופלא ולא בדרך הטבע לפי שבזמן הגאולה "ונגלה כבוד ה'", וכל הניסים והנפלאות יעשם בכבודו ובעצמו וזהו שאמר "עושה נפלאות לבדו" (שם עב,יח).

ועוד כתב (פ' האזינו על הפסוק כי ידין) מה שפירשו "זכו אחישנה לא זכו בעיתה" - הוא דרך משל ולא משמעותיה דקרא, שהכל ענין אחד כי כאשר תבוא הגאולה 'בעתה' דהיינו באותו הזמן הקצוב ממנו יתב' שלא ידחקו ישראל את השעה בסוד אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אז ימהר הש"י להביא כל הטובות בבת אחת דהיינו קיבוץ גלויות בנין ביהמ"ק ותחיית המתים.

ועוד ביאר הרמ"ד וואלי (תהלים יב,ח) שבדור שכולו חייב השי"ת גונז את החסד ואינו מגלה אותו, דלא שקיל טיבותיה ושדי אחיזרי (אינו נוטל את הטובה וזורקה על הקוצים, ב"ק פ"ג), וכשיראה דור שכולו חייב התיקון לא יושלם ולא יהיה גילוי החסד עד שיהפך להיות כולו זכאי, כי בהיותו להיפך מן המכוון אינו ראוי לקבל את החסד עד שיתוקן וכמו שאמרו חז"ל שהקב"ה מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן ומחזירם למוטב, שהקב"ה מהפכו בעל כרחו לדור שכולו זכאי ואז נעשה ראוי לקבלו.

אם אמונתם חזקה כל-כך בדברי החפץ-חיים שאמר "ובהר ציון תהיה פליטה", מדוע א"כ לא יאמינו גם לדברי משה רבנו שקודם קיבוץ גלויות ישובו כל ישראל בתשובה (דברים ל,ב) ויחזקאל הנביא שכל הרשעים והמורדים בה' לא יגיעו לארץ בגאולה העתידה (יחזקאל כ') ?