מאת: יעקב יצחק טייטלבוים
ז' אייר  ה'תשפ"ד  06:38 

דברים קילורים לעינים בענין יום העצמאות


לרגל יום אידם מצורף בזה דברים שנשא כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לקראת יום העצמאות, לפני כמה שנים [מילה במילה מפי ההקלטה]

"כשמישהו שואל, האם הוא [ה באייר] יום שמחה וצריכים להודות להשי"ת, או האם אלו ימים של צער, ולפשפש במעשי ידינו, וכפי שמובא ברמב"ם בתחילת הלכות תענית שאסור לומר על דבר רע שהוא מקרה.
ע"ז תשובתנו, דודאי כשרואים ד"דרך רשעים צלחה", ופורקי עול וכופרים בעיקר שולטים בארץ ישראל, ומיליוני ילדים מתחנכים לכפירה, ואינם יודעים מהו מתן תורה, מהו שבת ומהו יציאת מצרים, אין מקום לשמוח ולומר שעל זה יש להודות להשי"ת. להיפך, זה זמן של בכיה, לבכות ולהצטער על צער השכינה.
ואין אנו יכולים להיות שותפים בנצחונותיהם, לפי שכל הנצחונות שלהם וכל השמחות והצהלות שלהם הוא רק שמחה גשמית של "כחי ועוצם ידי" ולא שמחה של הודאה להשי"ת, ע"ז ש"השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלינו".
רק אדרבה צריכים לבכות על כל האבידות ועל כל ההרוגים, ועל שריפת הגופים ושריפת הנפשות שהתרחש כאן, ושעדיין מתרחש כאן בכל יום ויום.
וצריכים להתפלל להשי"ת, שהשי"ת יצילנו "מכף כל העריצים", וחלילה וחלילה לא יגרום החטא שיהיה ח"ו "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה".מאת: יוסף מאיר
י"ט אייר  ה'תשפ"ד  07:02 

דברים ברורים


אכן דברי דברי האדמו"ר מבעלזא שליט''א הן מרתקים. 
האדמו"ר פשוט מנתח הסיטואציה כאן באר"י, ועפ"י זה פשוט לגמרי שיש לבכות על הכפירה ועל ההרוגים.
מעניין מה שאומר האדמו"ר שגם בענין הנצחונות על הערבים ימ"ש יש לנו גישה שונה לגמרי מהחילונים.
אכן האדמו"ר מבעלזא ישב ב"מועצת" עם הבית ישראל זצ"ל ועם מרן הגרא"מ שך זצ"ל וכל גדולי הדור הקודם, ואכן זהו דעת כל גדולי ישראל מהדור הקודם.
מאת: פלוני
כ"ב אייר  ה'תשפ"ד  00:46 

ליואל אלחנן


למה אתה מביא כאן דבריו של האדמו"ר מבעלזא ,כולם יודעים שהוא תומך בגיוס לצבא ולמשטרה (מכונה "שומרים") תומך בהכנסת לימודי ליב"ה לתלמודי תורה ועוד ועוד. 
אף פעם לא ראיתי אותו אומר שום דבר נגד הציונות, שאני אומר ציונות אני מתכון למחשבת התקוממות מהגלות או אפילו לכל הפחות לכך שעצם מדינה חילונית היא מרידה באלוקים, אם תדקדק בדבריו תראה שהוא אף פעם לא אומר זאת, הוא רק אומר שאין לשמוח בגלל שסוף סוף יש הרוגים בנשמות ובגופים, אבל לא אומר שהמלחמות הן נגד דעת התורה או שכל עצמה של המדינה היא נגד דעת התורה. 
מאת: יוסף
כ"ו אייר  ה'תשפ"ד  10:19 

אכן זו דעת מרן הגרא"מ שך זי"ע


כפי שהתבטא אין ספור פעמים, ואפשר ללמוד בספרו "מכתבים ומאמרים".
ויש לציין כי בשנת תשמ"ט כשהרב שך הקים את מועצת גדולי התורה של דגל התורה, צירף את האדמו"ר מבעלזא שליט"א, והאדמו"ר הוא כיום היחיד מבין חברי המועצת של הרב שך שעדיין חי עמנו לאוי"ט. 
וזו הוא תוכחה מגולה לאלו הסוברים שכאילו המלחמה נגד הציונות הוא נחלת סאטמאר והעדה החרדית. אדרבה, כל גדולי ישראל לחמו נגדם. 
מאת: ברוך צבי
י"ב סיון  ה'תשפ"ד  04:24 

אכן דעת הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זי"ע


היתה שוה עם דעת הרה"ק מסאטמאר זי"ע בהתנגדותם האיתנה לציונות ולרשעים. ונחלקו אך ורק ב"דרכי הפעולה" איך "להלחם" נגדם.
ולדאבונינו כיום אנשי האגודה שכחו שדעתם ודעת סאטמאר אחת הוא. אוהבי ה' "שנאו רע". וכל החילוקים הוא בדרכי המלחמה, ולא ח"ו להתחבר עמם.
מאת: אלעזר יונה
כ"ב סיון  ה'תשפ"ד  05:41 

הקלטה


האם מישהו יודע איפה יכולים לשמוע ההקלטה מדבריו של האדמו"ר מבעלזא שליט"א?
ד' תמוז  ה'תשפ"ד  03:59 

ניתן לקבל את ההקלטה למייל


ציין כתובת מייל ונשלח אליך את  ההקלטה
מאת: דוד סלמון
ג' תמוז  ה'תשפ"ד  11:13 

לכבוד יואל אלחנן


אכן דבר חשוב הוא להביא מגדולי ישראל של האגודה וכדו' דברים חריפים נגד הציונות. כי כהיום נשתרבבו הגבולות, והתשקורת החרדקית עושה תעמולה רעשנית בעד הציונות, ומסלפת דעת גדולי ישראל.
צא ולמד כשהם רוצים הם מגדלים את מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, וכשהוא מתבטא נגד הגיוס מזלזלים בו.
ואותו ענין כשהאדמו"ר מבעלזא מדבר נגד זה שה"רבנים" מנסים למצוא חן בעיני הממשלה, ונגד שינויים בחינוך, משתיקים את זה. וכן בכל גדולי ישראל.
ואני רוצה להציע להעלות על האתר בקביעות מכל גדולי ישראל נגד הציונות, למען ידע הדור הצעיר כי יש תמימות דעים בין גדולי ישראל בענין אסון הציונות.