כ"ה אב ה'תשס"ז

מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים זצ"ל- האדמו"ר מסאטמאר וראב"ד עיה"ק ירושלים- שלשים שנים להסתלקותו.מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים זצ"ל- האדמו"ר מסאטמאר וראב"ד עיה"ק ירושלים- שלשים שנים להסתלקותו.

(פורסם לראשונה לפני חמש שנים במלאת חצי יובל לפטירת מרן הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל)


היום כ"ו באב התשס"ט חל יום עליתו בסערה השמימה של מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים האדמו"ר מסאטמאר וראב"ד ירושלים זצוק"ל שעלה בסערה השמימה לאחר צ"ג שנים של חיי קדושה וטהרה, עמל התורה, מסירות נפש לכל יחיד ויחיד מישראל, ועל כולנה מלחמת קודש נגד כל המחבלים בכרם ה' המסיתים ומדיחים ללא מורא וחת. ברחוב הדתי לאומי (וגם בחלק מהרחוב החרדי) ניסו להציגו כ"דעת יחיד" כ"קיצוניות קנאית" אך גדולי הדורות גם אלה שלכאורה היו בצד שכנגד סברו לגמרי אחרת כפי שתוכלו לראות להלן (וזה רק מעט מן המעט ממה שדברו אודותיו גדולי ישראל).

מרן הגרא"מ מן שך זצוק"ל: "הננו מספידים גברא רבא שקשה לתארהו, אדם גדול בענקים זקן ושבע ימים, שבע ימים בתורה, שבע ימים ביראת שמים, שבע ימים במעשים ובפעולות, שהוא דבר נדיר עד מאד שיתאחדו אצל אדם אחד מעלות רבות כל כך...חסר לנו לעתיד אדם גדול כזה, אין לנו האדם עם תקיפות שכזאת. אין לנו מי שיאמר את דבר ה' האמיתי בתקיפות.. כולנו, כל אחד לפי דרגתו צריך להתבונן דאזל גברא דמסתפינא מיניה, הוא היחיד אשר פחדו ממנו...האדם הזה שאנו עסוקים בהספדו עד כמה עד כמה עצר ושמר על גבולות "ואבדיל" (אתכם מן העמים להיות לי..), עד כמה היה גדר חזק וחומה בצורה במיוחד לשמור על תחומים אלה. אדם בעל מעשים כבירים שהשפיע על אלפים והיא השפעה לדורי דורות אלה פעולותיו של המנוח הזה. מי יתן לנו תמורתו.. איתא בחז"ל מושג של "גזע ישישים", אין לתאר ואין להשוות אדם בן צ"ג שנים עם השגות מלפני ג' דורות, עם הגדלות והאמיצות של הדורות ההם, אל דורנו, הרי דרדקי וטפלי אנו לעומתו...הרי הוא היה קדוש מרחם, שנים על גבי שנים לוחם מלחמת השם לא חת מפני כל, "לא תגורו מפני איש", ללא מורא ופחד, לאדם כזה אנו סופדים כעת. התבוננו נא רבותי היש לנו אף דמות או דמיון או תמונה כדמות האדם הזה, הלא גם זאת אין לנו...לא ירדנו לסוף דעתו בדרכו, לא חונכנו בזאת, אולם הוא הבין כך לחוות דעתו בדרך זו, וכולם הושפעו ממנו בעקיפין, ואלמלא הוא מי יודע עד היכן היינו מגיעים.. (מתוך הספד שמר מרן הרב שך בכולל "חזון אי"ש" ביום י"ב אלול התשל"ט שבועיים לאחר פטירת האדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל).

מרן רבי ישראל אבו חצירא (ה"בבא סאלי") זצוק"ל (מתוך הספר "הסבא קדישא-בבא סאלי" של חתנו הרב דוד יאודיוף זצ"ל):

"כאשר רבינו ה"בבא סאלי" זצ"ל עלה ארצה בפעם האחרונה, ביקש מחתנו, שיקנה לו את ספרו של האדמו"ר מסאטמאר "ויואל משה", וכאשר קבלו, פנה מכל לימודיו, הסתגר בחדרו וקרא בו בעיון נמרץ מרישא לסיפא. וכאשר סיים את קריאתו, יצא מחדרו ואמר לחתנו: "אין לנו גדול בדור בזָכּוּת העיון ובסברא ומשיב תשובה ניצחת, כר' יואל יצ"ו, הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל אותם שגיבבו דברים על גבי דברים, ולא השאיר זוית ופינה, שלא ענה עליה תשובה ניצחת, ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה, סעודת סיום הספר "ויואל משה", כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורנו, בדור המעורפל הזה, דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלות, ור' יואל הוא "עמודא דנהורא" ולאורו נלך עד ביאת משיחנו". בכל הסעודה היה רבינו חוזר ומשנן בעל פה על דברי הספר, מתפעל מחריפותו של ר' יואל, ומבקיאותו הרבה בכל דברי רבותינו ובמדרשיהם, ומודה לקב"ה ששתל בדורנו צדיק, גאון וקדוש, המדריך עדת יראים בדרכי ה' יתברך האמיתיים ללא כל פשרות".

מרן הרב יצחק יעקב וייס זצוק"ל (בעל ה"מנחת יצחק",ראב"ד עיה"ק ירושלים):

"רבנו ז"ל בירר הרבה הלכות מש"ס ופוסקים, אכן בבירור הענינים הנוגעים לא"י לציונות, מסר נפשו עליו, והלכה כמותו" (תפארת יואל חלק ב' דף ק"ח).

מרן הגאון רבי פנחס עפשטיין (ראב"ד ירושלים עיה"ק): "גם אני ידעתי מכל הענינים המבוארים בספר "ויואל משה", אולם זה לא היה בידי, להראות על כל ענין ראיות רבות כאלו מש"ס ופוסקים, שאפשר מזה לראות בחוש שזהו דעת התורה האמיתית. זהו גדלות עצומה שאין כדוגמתה" ("זכור ימות עולם" ח"ד דף פ"ד).

מרן הגה"ק בעל ה"חזון אי"ש":

"סיפר הגה"ק רבי משה אריה פריינד זצ"ל (ראב"ד ירושלים עיה"ק): דכירנא כי תחת אחד השיחים שהיה לי עם מרן החזו"א זיע"א, והתאוננתי בפניו שכמה מהצורך היה שיהא רבנו הקדוש (בעל ה"ויואל משה") יחד איתנו עתה, והניח החזו"א את דעתי ואמר לי, כי אף שמשמים סבבו כן שישהה רבנו הקדוש בחוצה לארץ כדי לפעול שם גדולות ונצורות, ולהציל את שארית הפליטה הנמצאים שם, בכל זאת השפעת קדושתו היא על העולם כולו, אף במקום שאינו נמצא שם בפועל". ("עטרת יהושע"-פרשת ראה).

הרה"ג רבי שמואל ואזנר שליט"א (אב"ד "זכרון מאיר" בני ברק, מגדולי וזקני דורנו)על ספר "ויואל משה":

"דבריו הקדושים אין צריכים חיזוק ונכתבו בקדושה וטהרה-איברא היות כי נתגלה לעינינו בעוונותינו הרבים המצב העגום והמסוכן בארצנו הקדושה- ואשר אדם גדול הזה ראה בעיניו הקדושות, א"כ יש בדבריו גם חיזוק באמונה- אמונה בה' ובדברי חז"ל הקדושים המדברים מזה. ומצוה להתחזק באמונת גאולת ישראל וביאת משיח כאשר חזו נביאי ה'".( מתוך מכתבו על ספר "ילקוט אמרים- ויואל משה").

מרן הגה"ק דוד יונגרייז זצוק"ל (ראב"ד ירושלים עיה"ק: "היה מרגלא בפומיה שבהלכות הנוגעים לציונות, רבנו הקדוש בעל "ויואל משה" זיע"א הוא הרמ"א (היינו הפוסק המובהק בזה כמו הרמ"א בשו"ע)

הגאב"ד דטשעבין זצוק"ל( הרב דב בעריש וידנפלד, מראשי מועצת גדולי התורה של אגו"י):

"הרב מבריסק מפליא את הבקיאות שלי, ואני מפליא את החריפות שלו, ואנחנו שנינו מתפעלים גם מהחריפות וגם מהבקיאות של האדמו"ר מסאטמאר".


מרן ה"פחד יצחק" זצוק"ל (רבי יצחק הוטנר): לאחר חורבן יהדות אירופה, זמן קצר לפני הקמת המדינה הציונית נערך בארה"ב כנס של גדולי הרבנים וראשי הישיבות בו נכחו בין השאר מרן ה"פחד יצחק" ומרן ה"ויואל משה" מסאטמאר זצוק"ל. הרבי מסאטמאר דבר קשות על הסכנות הצפויות לכלל ישראל באם חלילה תצליח מזימתם של הציונים לייסד מדינה בא"י. באמצע דבריו הפסיקו אחד מראשי הישיבות ואמר: "כבוד הרב, איננו רגילים כאן באמריקה לדיבורים תקיפים שכאלו". מרן ה"פחד יצחק" קם על רגליו ואמר: הנה מצינו בזמן המבול שנֹח נענש על כך שפעם אחת בלבד אחר בהספקת מזונותיו של האריה והדבר תמוה. במשך כל זמן המבול מסרו נח ובני ביתו את נפשם למען כל החיות בתיבה. כל חיה האכילו בזמן שונה ועד שנחו מעט מהאכלת החיות היה עליהם לדאוג מהר לפינוי הפסולת שבתיבה והרי לא היה להם לא יום ולא לילה. אם כן מה המקום להעניש את נח על איחור חד פעמי שבודאי לא נבע מבטלה חלילה או מהזדה. השיב מרן ה"פחד יצחק"- הכל נכון, לא היה ספק בכונותיו הטובות של נח או פקפוק בגודל מסירות נפשו ובזמנים רגילים ייתכן שלא היה כלל מקום לתביעה כלפיו אבל שאני הכא!!כאן לא מדובר בהאכלת אריה גרידא, אלא בהאכלת האריה האחרון!! לו ימות האריה לא ישאר זכר בעולם למעשה ידיו של הקב"ה הנקרא "אריה" ונמצא נח מחריב את העולם (כי עולם ללא פרט אחד אינו עולמו של הקב"ה). ואז פנה מרן ה"פחד יצחק" אל אותו ראש ישיבה ואמר לו כל ענקי התורה אריות הדור הקודם עזבו אותנו בחורבן הנורא באירופה. אריה שואג אחד בלבד נשאר שריד מאותו דור דעה הלא הוא מרן האדמו"ר מסאטמאר!! ואת האריה האחרון אתה רוצה להשתיק....?! (מתוך הספר "עולמות שחרבו")
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל- אמן.למאמר זה התפרסמו 4 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  מזל שנשאר אריה אחד שואג!   י"ז טבת   ללא תוכן  
 
2.  מקורות   ט"ז טבת
נא לציין מקורות על כל הנכתב
 
3.  אם הלכה כמותו אסור להשתתף בבחירות   כ"ח אב   ללא תוכן  
צבי  
4.  יישר כח   כ"ו אב
ייש"כ לדבריך הנפלאים, זכותו הגדול יגן עלינו.