שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

דעת תורה לרגל המצב והסכנה בארה''ק

בזמן הקרוב נביא לפניכם דברים מאלפים מהגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק זצוק"ל מתוך הספר "שיעורי רבנו משולם דוד הלוי"-דרוש ואגדה, ביאורי תפילות, עובדות, עניני השעה" המאירים את חשכת תקופתנו באורה של תורה. (הדברים הם מחלק עניני השעה שבספר סי' ח"י ובבחינת והחי יתן אל לבו). ברצוני להתריע אודות דעות ורוחות זרות הנושבות לתוך מחנינו, ולדעתי מי שחסר לו בהירות בענינים אלו הרי הוא לקוי חס ושלום באמונה בתורתנו הקדושה. ואין כוונתי לבוא בדברים אודות הציונות והמדינה עצמה, כי הרי הדברים פשוטים וברורים הם לעין כל רואה, וכמו שכבר כתב עליהם הגר"ח ז"ל [הגאון רבי חיים מבריסק] שכל מטרתם היא לעקירת הדת ושכחת התורה, ולהפוך את כלל ישראל לאומה ככל האומות וככל הגויים בית ישראל רח"ל, זוהי כל מגמתם, ואם בשעתו אמר זאת הגר"ח ז"ל בגדר חכם עדיף מנביא, הרי היום כבר נתבהרו הדברים ופשוטים הם לעין כל רואה, ולא על זה אבוא בדברי עתה. אמנם מה שעומד על הפרק הם דברים הנוגעים ליסודי הדת ולכמה מתוך י"ג העיקרים שסידר לנו הרמב"ם, והרי מי שחסר לו הידיעה והאמונה השלימה באלו העיקרים הוא לקוי ביסוד אמונתו. בין הי"ג עיקרים נצטוינו להאמין שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, וכמובן שבכלל זה שאין שום דבר אפילו הקטן ביותר שלא נעשה ע"פ רצונו יתברך, ומי שאינו מאמין בזה כבר כפר במציאות הבורא יתברך. ועוד מכלל העיקרים שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, ונכלל בזה שהנהגת הבורא בעולמו הוא ע"פ שכר ועונש כמבואר בתורה, וכל עניני שכר ועונש תלויים הם בקיום התורה ומצוותיה ולהיפוך בחטאים ובעבירות על ציווי התורה רח"ל, דמי שמקיים מצוותיה ואזהרותיה יקבל שכרו, ומי שעובר עליהם יבוא על עונשו, וכלעיקר מציאות המיתה בכלל ישראל היא רק בגלל החטאים, כפי המבואר במדרש רבה דכשקיבלו ישראל עליהם את התורה בסיני אמר הקב"ה למלאך המות שאין לו יותר רשות בהם, אולם כשחטאו בעגל חבלו במעשיהם וחזרה למלאך המוות שליטתו עליהם, וזהו שנאמר אכן כאדם תמותון כאדם הראשון שחטא ונגזרה עליו מיתה, וכל כל התנהגות השי"ת עם ישראל תלויה בקיום התורה והמצוות, וכפי שנאמר להדיא בפרשת בחקתי 'אם בחקתי תלכו וגו' שאז יהיו כל הטובות, ואם לא תשמעו לי וגו' הרי התוכחה מבוארת. ונמצא שכל הוויות העולם הם מהקב"ה וכל הרעות הבאות על ישראל הרי הם מחמת החטא, והחטא הוא המביא את העונשים, ומי שאינו מאמין בזה כפר בעיקרי האמונה, וכל זה הם דברים פשוטים וברורים. עוד צריך לדעת שכל הסיבה שאנו עתה בגלות הוא כפי שאומרים בתפילה מפני חטאינו גלינו מארצנו, דמחמת זה גזר עלינו הבורא יתברך גזירת הגלות, וכל דבר שנגזר מן השמים אין האדם יכול לשנותו בכוחות עצמו כלל ועיקר, וכל תקוותינו וציפיתנו היא לביאתם של אליהו הנביא ומשיח צדקינו בב"א שאז יתגלה כבודו יתברך ויתגלה לעין כל הנהגתו למעלה מדרך הטבע, ואז ירד לנו מן השמים בית המקדש של אש, ויערה עלינו רוח טהרה ממרום ומלאה הארץ דעה את ד', ועל זה אנו מתפללים כי לישועתך קיוינו כל היום, וכל זה בכלל יסודות הדת הם, ועד שלא יפקדנו ברחמיו הרי אנו בגלות ועלינו לקבל על עצמנו גזירת המקום, וגם לא נוכל בכוחות עצמנו להועיל מאומה לשנות הגזירה זולת ע"י תשובה שתזרז את גאולתנו. ולפי כל זה הדבר פשוט שמי שמדמה בעצמו שע"י הסכמים שונים [ובפרט אלו הנעשים ע"י הציונים פורקי העול המכנים את עצמם מנהיגי ישראל תוך התכחשות גמורה להנהגה העליונה וחילול כל התורה והמצוות] תיפסק שפיכות הדמים בארצנו הקדושה, או להיפך שע"י עריכת ההסכמים תתגבר השפיכות דמים, ובכלל זה מה שסבורים שצריכים להתעמק ולדון האם ע"י ההסכמים ישתפר המצב או יהיה גרוע יותר ועפ"ז לחוות דעה האם להמשיך במשא ומתן עם הערבים או להמנע, כל מי שחושב בדרך זו הרי הוא טועה בהנהגת העולם, כי הדבר ברור כי אין השפיכות דמים נובעת אלא כתוצאה מהחטאים, ובפרט בשעה שכאן בארה"ק מנותקים מאות אלפי ישראל ממקור מחצבם ומשמירת המצוות, ורובא דרובא מילדי ישראל מתחנכים בארה"ק לחינוך של כפירה בתורה ומצוות. והנה כל הציונים ללא שום הבדל בין אלו המכונים שמאל ובין אלו המכונים ימין, הצד השווה שבהם הוא שיש להם מטרה אחת שיהיו ככל הגויים בית ישראל, בהנהגות ככל העמים ובפריקת עול תורה ומצוות. ובאמת במעשיהם אלו כבר איבדו כל זכות השייכת לעם ישראל, דכל מה שנאמר והובטח לעם ישראל אינו אלא אם ילכו בדרכי אבותיהם, דהנה אפילו עשו היה יכול להיחשב זרע אברהם ויצחק ורק משום שלא הלך בדרכם הופקע מלהיקרות זרעם כמש"כ ב'בית הלוי' (בראשית כה' ל') דבשעה שפקר עשו ויצא לתרבות רעה אז הפקיע עצמו מלהיות זרע אברהם, וכמ"ש שם 'דמי שילך בדרכיו של אברהם ודתו הוא הנקרא זרעו ועליו הוא דחל השיעבוד, אבל מי שאינו הולך בדרכיו אינו נקרא זרעו כלל ע"ש בדבריו, וכן מבואר מלשון הרמב"ם (פ"י ממלכים ה"ז) 'כי ביצחק יקרא לך זרע, ויצא עשו שהרי יצחק אמר ליעקב ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך, מכלל שהוא לבדו זרו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה' ע"כ, ומבואר דזהו כל המהות של כלל ישראל זרע אברהם מה שהולכים בדרכיו של אברהם ודתו, אבל בלאו הכי אין חשיבות לעם ישראל ולזרע אברהם דגם עשו היה מזרע אברהם ויצחק, ומי שחושב שעם ישראל הוא עם ככל האומות בגלל שיש לו מדינה ודגל ושפה הרי זו כפירה בכל המהות של כלל ישראל, והוא היפך הגדלות של עם ישראל, שכלל ישראל אינו שייך לגשמיות ולכחי ועוצם ידי, וכל מעלתו היא בקיום רצון ה'. ובאמת הציונים אינם ראויים להיקרא זרע אברהם שהרי ודאי אינם 'מחזיקים בדתו ובדרכו הישרה', אלא להיפך מורדים בגלוי בדתו ובדרכו הישרה, ואין להם כלל שום זכות שמגיעה לעם היהודי. ומה גדולה הסכנה אשר לאחרונה נשתרבבה במחנינו, סברא חדשה להבדיל בין חוטאים למיניהם ובין הימניים שבהם לשמאלנים שבהם, אשר אף שודאי שייך חילוקים בזה, אולם כל זה הוא במה שנוגע לכל יחיד ויחיד בדינו כלפי שמיא, אבל כשמדובר ברעיון של לאומיות בכלל ישראל ובמחשבה הכפרנית כי כלל ישראל אינו מושתת על קיום תורה ומצוות, הרי בזה שווים כולם דכבר כפרו בכל מהותו של כלל ישראל והתורה כולה, שהרי גם אנשי הימין והממשלה בראשותם מחללים שבת בריש גלי ומחטיאים את הרבים לא פחות, אלפי ילדים גדלים על ידם בכל שנה לכפירה באלקים חיים ולחילול שבת וכל העבירות. [ובירידה לחילוקים אלו כמעט מן הנמנע שלא יתקרר ויפיג מאיתנו את הסלידה והפחד מהחטא, כי הרי באמת נמצאים אנו במדינה שכל כולה פריקת עול תורה ומצוות וסביבנו נמצאים תדיר מחללי שבת בפרהסיא ואוכלי נבלות וטרפות, ואנו זקוקים לרחמים רבים שלא תחלש אצלנו ההרגשה והאמונה ברוע החטא. ועל כן ההצלה היחידה היא לכל הפחות לבנות ולגדור חומה מסביבנו, ולהתרחק ולהתנזר מהם ככל שאפשר, לשנן את הידיעה כי משנאיך ה' אשנא, שצריך לשנוא את החטא ואת עושי הרשע, ולהתבונן ברוע החטא והשפעתו לרעה על כל הבריאה, כי אין לנו מושגים בהשפעתו הרוחנית של כל חטא וחטא על הבריאה כולה וגודל הטומאה היורדת בעולם מחמתו. אולם כאשר הוסרה החומה המבדילה בינינו לבינם, ומשתפים פעולה עימהם וחיים בשלום ובשלוה איתם, ובפרט כאשר מחלקים בין סוגי הכופרים הללו למיניהם שהללו יותר טובים מאלו, לאלו מותר להתקרב ולאלו לא, הרי אנו מרעילים את נפשינו בקרירות לכל ענין רוע החטא]. ועל כן לא יעלה על הדעת לחשוב ולהתדיין האם מותר או אסור לערוך ההסכמים הללו, כי הרי נצטוינו להאמין שהקב"ה מעניש לעוברי מצוותיו אם בכה ואם בכה, וכל ההסכמים לשווא הם. הם טועים לסבור שהכל הוא בטבע ובמקרה רח"ל, וממילא הכרעותיהם הם ע"פ הנהגה טבעית, ומשום כך דנים ושוקלים שהדרך היחידה לישב בשלוה היא ע"י הסכמי שלום והחזרת שטחים, ובפרט שאין להם דרך אחרת מגודל הלחץ שלוחצים עליהם אומות העולם. ומשל למה הדבר דומה, לשביל שהיה עובר ע"י גדר ומאחורי הגדר עמד אחד ומקלו בידו והיה מכה בו לכל מי שעובר לפני הגדר באופן שאינו נראה, כאשר עברו הימים התאספו העוברים והגיעו למסקנה כי אין מנוס אלא להתפייס ולהתאחד עם המקל ואולי יסיר חרונו מהם, בהתעלמם מן המציאות כי המקל לא יכה בלי שיהא בו כח המרימו, וצריך לבדוק מי הוא המכה ועמו לדבר ולא עם המקל, וכך נוהגים הציונים באיוולתם לשאת ולתת עם המקל במקום לדון עם המכה במקל. אבל אנו שמאמינים בתורה הקדושה כי הכל מאתו יתברך, ממנו השלום וממנו המלחמות, ואין תלוי כלל בהסכמים של שלום בין האנשים, וממילא אין כל הענין הזה נוגע לנו כלל. והנה אף שתמיד הלכו המזרחי יד ביד עם כל הציונים, נהיה לאחרונה קצת קרע ביניהם ובין שאר הציונים בגלל העקמומיות שלהם בענין ארץ ישראל השלימה, ובמקום שהיהודים החרדים יתנערו ויתרחקו לגמרי מהמזרחי עוד משתפים עמם פעולה בענין הזה, ונעשים עוד יותר 'פרום' מהם בענין החזרת שטחים וכדומה, ונוסעים באותה עגלה של המזרחי, עד כדי כך שבאחרונה יצאו בקריאה להפסיק את השיחות עם הערבים עד שייפסק הטרור ושאסור להחזיר שטחים וכו', ולא פעם אחת בלבד אלא כמה פעמים יצאו בקריאה זו, והנה מלבד שאין בזה שום תועלת חוץ מהתגרות בעלמא שהרי בלאו הכי אין שומעים להם, הלא דיבורים אלו אם להחזיר שטחים או לא, ואם השלווה תבוא ע"י שיילחמו או ע"י שיעשו שיחות שלום וכו', כל זה נוגד את היסודות של עם ישראל וכמו שנתבאר. ואין לטעות ולחשוב כי יש כאן שאלה של ויתור על ארץ הקודש, כי לא בכיבושם נתחזקה אחיזתנו בארץ ישראל המובטחת לנו, ולא שייך שום כיבוש וחזקה מדעתינו קודם ביאת גואל צדק ובעת שיעלה הרצון לפני הבורא יתברך שמו, ובפרט בכיבושם של הני פורקי עול בודאי לא ניוושע כלל, וממילא אין כאן שום וויתור בהעדר שלטונם. והדבר ברור ופשוט שאין בשלטון המדינה על ארץ ישראל להחשיבה תחת ידינו, ולא בביטול שלטונם להחשיב שהיא נשללת מאיתנו, אלא אנו באמונתינו כי הכל תלוי ברצונו יתברך בהשגחה העליונה, והתנהגותו בשכר ועונש מותנית בשמירת מצוותיו ותורתו וחלילה להיפך בהעברה על רצונו. ובאמת שכל זה הם דברים פשוטים וברורים רק שמחוסר שימת לב קורה שאפילו בני תורה טועים בזה ועל כן ראיתי צורך לאמרם. [ושורש הטעות שטועים אחריהם זהו מחמת שכשהאדם רחוק מלימוד התורה כראוי, ממילא הוא רחוק מדעת תורה עד שאין לו כלל מושג מהי דעת תורה, ואם מישהו היה לומד אפילו שנה אחת תורה כראוי ומתפלל ברצינות ובכוונה היה מגיע קצת לדעת תורה אמיתית, אבל לפי המצב של הלימוד היום הלימוד שטחי ואין יראת שמים וממילא רחוקים מדעת תורה. זכורני לפני עשרות שנים שהוצרכתי ללכת ברחוב קינג ג'ורג, וכשעברתי שם היה שם הפגנה של ההסתדרות לרגל הראשון במאי ובין המפגינים היו גם אנשים עם זקנים ופיאות וציצית, היו אלו תימנים וספרדים שההסתדרות נתנה להם עבודה, ולכן כשאמרו להם ללכת להפגין בראשון במאי הלכו להפגין, ככה זה כשחסרה ידיעת התורה לא מועילים מעשי המצוות ונשארים רחוקים מאד מדעת תורה, וכלל לא ראו דבר גרוע ללכת להפגנה של הקומוניסטים, בזמן שעצם הענין של הקומוניזם היא כפירה ועקירת כל התורה].
נכתב ע"י: יואל אלחנן