שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אם הרמב"ם היה כותב שצריך סנהדרין...

למינוי מלך מסברא שלו היה מקום לבקשתך לקבל מקור כי גם הרמב"ן סובר כך, אבל הדין שצריך בית דין של שבעים ואחד הוא מפורש בחז"ל בתוספתא למסכת סנהדרין פרק ג' שם כתוב במפורש: אין מעמידין לא מלך ולא כהן גדול אלא בבית דין של שבעים ואחד, ואדרבה אם אתה מכיר מקור אחר בחז"ל שעל פיו הרמב"ן סובר אחרת אתה מוזמן להציגו.
נכתב ע"י: יואל אלחנן