שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לגבי דברי הרמב"ם...

הרמב"ם לא כתב שהוא רק לכתחילה אלא כתב "בתחילה" דהיינו כשממנים מלך חדש שלא קיבל המלכות ירושה מאביו. והרמב"ן אכן הביא שייתכן הקמת מלך גם בזמן שאין נביא, אבל סנהדרין לעולם צריך והרמב"ם כתב מפורשות בסוף הקדמתו לספר המצוות כי כל מה שקשור במלך אינו נוהג אחר החורבן. ופשוט שגם לאו ד"לא תוכל לתת עליך איש נכרי" הוא לעיכובא וגם בשאר מינויים של הנהגה שאינם מלכות אין זכות בחירה כלל לנשים, לרשעים או למומרים ובטח לא לכופרים כך שלא רק שאינם יכולים להתמנות בעצמם אלא אינם יכולים כלל לחוות דעה בענייני ציבור כלשהם ובבחירת פרנסי ציבור.
נכתב ע"י: יואל אלחנן