שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

מעיקרי אמונתנו...

שהקב"ה משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים וכן שרשעים בחייהם קרויים מתים וא"כ המתפלל על רשע (היינו על הצלחתו או על רפואתו וכד') הרי מתפלל שימשיך ברשעתו וימשיך במיתתו ואין לך סכלות גדולה מזו. והתפילה היחידה הרלבנטית לגבי רשעים היא שיזכו לחזור בתשובה וכל מי שמתפלל עליהם אחרת הוא מתאכזר אליהם או שאיננו מאמין בשכר ועונש. ולצערנו היום כ"כ נתדלדלה דעת התורה עד שמתפללים על רשעים (דהיינו על כאלה שחייהם ללא תורה ומצוות) שיצליחו במלחמה וישובו בשלום להמשך עבירותיהם וכן על השבויים בעזה מתפללים שישובו למשפחותיהם על אף שיודעים שמשמעות הדברים היא שישובו לחיים של עבירות על כל התורה כולה, ואם תקשה עליהם כיצד עושים זאת יאמרו לך כי הרשעים הם תינוקות שנשבו ולא ישימו לב כי גם אם אכן כן הרי הם מתפללים עליהם שייצאו משביה אחת לשביה אחרת...(שהיא קשה מהראשונה בהרבה כי קשה המחטיאו לאדם יותר מההורגו) וידוע שבזמן שמרן החזו"א הגיע לבני ברק וחלק גדול מבני ברק היה אז פרדסים ואנשי ה"הגנה" היו מתאמנים שם בשבתות עם נשק כי האימונים בנשק היו אסורים עפ"י השלטון הבריטי בארץ ופעם אחת באו לביתו של מרן החזו"א אותם בריונים של ה"הגנה" והודיעו לו כי אם ישמע קולות של ירי במהלך השבת לא יחשוש שמא הערבים מתנפלים על בני ברק אלא ידע כי מדובר באימון של אנשי ההגנה ואמר להם החזו"א כי מהירי שלהם בשבת הוא מפחד הרבה יותר מאשר מהאפשרות שערבים יתקפו את בני ברק. וכשנאנח בפניו אדם על המצב בארה"ק שכמעט כל פעם שומעים על עוד נרצח מהתקפות הערבים השיב לו כי לא רחוק מכאן ישנו בית ספר שמחנך ילדי ישראל לשמד ושם מאות תלמידים מתחנכים לכפירה בעוד שמההתקפות של הערבים נהרגים יחידים ואם כן עליו להצטער על מה שנעשה לילדי ישראל במוסד זה הרבה יותר ממה שמצטער על הנפגעים מפעולות הערבים.
נכתב ע"י: יואל אלחנן