שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

יצחק היקר תנוח דעתך...

ראשית, ודאי שכוונת הודאתנו לקב"ה על מפלתו של הליסטים שרוליק פרוש לא באה לסתור את הנאמר כאן באתר באריכות לגבי כלל המפלגות ה"חרדיות" למיניהן וודאי שכל הדברים שכתבת נכונים ואליהם התכוונתי כשאמרתי בסוף דבריי שלא השתתפתי בבחירות לרשויות המקומיות. ואעפ"י כן ראינו לנכון להודות לקב"ה על מפלתו של שרוליק פרוש בדיוק כמו שהיהודים הודו לקב"ה על מפלתו של המן אעפ"י שעדיין "עבדי אחשוורוש אנן"
וצריך אריכות רבה כדי לבאר מה ההרס והחורבן שהביא פרוש ליהדות החרדית בכלל ולתושבי אלעד בפרט (מעבר להרס הכללי של כלל המפלגות וכפי שציינת).

ומה שצויין שכל המחזיקים בידו נטשו אותו אין זה בא לומר שעשו תשובה כדבעי וודאי שהיה בהפניית העורף אליו גם שיקולים פוליטיים כדרכם ואעפ"י כן מי שמכיר את המציאות באלעד יודע שרק חסד ה' הביא לכך שכולם הפנו לו עורף כולל אלה שמבחינה פוליטית וגשמית נח היה להם להמשיך להחזיק בידיו.

נכתב ע"י: יואל אלחנן