שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אני מבין שהיטב חרה לך על סתירת טענות החוקרים למיניהם...

ולא נתקררה דעתך עד שרתמת את רש"י להגנתך כדי לבטל את דבריי ובאופן מעוות להציג את דבריי כמאשימים את רש"י באפיקורסות ח"ו כשאתה מביא את דבריו בפרשת שלח (מבלי לצטט את דבריו של רש"י ששמחזאי ועזאל היו מלאכים שנפלו מן השמים. וכיון שציינת שאתה מהציונות הדתית ששם כששומעים אחזה דבר ביטול על אודות סכלותם של חוקרי מדע אפיקורסים למיניהם ובפרט שביטולם וסכלותם מתגלה ע"י תורה"ק ממהרים למצוא דופי כביכול שמי שחושף את סכלותם מאשים גם את רז"ל באפיקורסות ולכן אין ראוי להתייחס לדבריו. ובכן: התוה"ק בפרשת נח ז' פס' ח') מבארת את סיכום תוצאות המבול: "וימח אֶת כָּל הַיְקוּם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד בְּהֵמָה עַד רֶמֶשׂ וְעַד עוֹף הַשָּׁמַיִם וַיִּמָּחוּ מִן הָאָרֶץ וַיִּשָּׁאֶר אַךְ נֹחַ וַאֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה" כלומר, חוץ מנח ואשר אתו בתיבה נמחו כל בני האדם אלא שקשה על זה לכאורה מהגמרא (נדה סא.) ששם מובא שמה שנאמר אח"כ (בפרשת לקיחתו של לוט בשבי במלחמת המלכים) שבא הפליט לבשר לאברהם כי לוט נלקח בשבי מכוון לעוג שבישר לאברהם ובארת שמה שנקרא שמו הפליט הוא משום שנפלט מדור המבול (מה שלכאורה סותר את הפסוק לעיל) ועוד יותר קשה שהגמרא שם אומרת שעוג וסיחון היו אחים ושניהם היו בניו של אחיה בר שמחזאי וכתבו ע"ז התוספות שם שאם כך גם סיחון נפלט מהמבול. אך למעשה לא קשה כלל דלגבי עוג איתא בפרקי דרבי אליעזר פרק כג' וז"ל: והמים גברו מאד מאד ונמחו כל היקומים אשר על פני האדמה שנ' וימח את כל היקום חוץ מנח ואשר אתו בתיבה שנ' וישאר אך נח וחוץ מעוג מלך הבשן שישב על עץ אחד תחת סילונית של תיבה ונשבע לנח ולבניו שיהיה להם עבד עולם מה עשה נח נקב חור אחד בתיבה והיה מושיט לו מזונו בכל יום ויום ונשאר גם הוא שנ' רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים..." כלומר שעוג ניצל ע"י התיבה (ובבעל הטורים ובתוס' על התורה כתבו ש"אך נח" עולה בגימ' עוג). ולגבי סיחון כתב המרש"א (על דברי התוס' הנ"ל בנדה ס"א.) וז"ל: "בתוס' ד"ה זה עוג שפלט כו' ה"נ נפלט סיחון מדור המבול כו'. ע"ש. והוא דחוק דלא לישתמיט תלמודא במסכת זבחים למימר דסיחון נמי נפלט מדור המבול בצידי התיבה כדאמרינן שם בעוג וראם ושמעתי דאיתא במדרש שזה אחיה בר שמחזאי אביו של עוג בא בזנות על אשת חם בן נח קודם המבול והיתה הרה ממנו בבואה אל התיבה וילדה בתיבה את סיחון ומזה הטעם כשראה חם שאשתו כבר הרה שימש עמה בתיבה ודע דבב"ר איתא למה האריך עוג שנים כל כך אחר המבול עד דורו של משה וז"ל ויבא הפליט גו' אמר הקב"ה חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל כו' ע"ש אבל לפי סוגית תלמודינו שגם סיחון האריך שנים כ"כ הוא קשה דליכא ביה האי טעמא ולפי הסוגיא לא תקשי הא דכתיב וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה די"ל כיון דניצולו על צידי התיבה כדאמרינן בזבחים בעוג וראם ה"ל כאילו יצולו בתוך התיבה אלא שא"א היה להם ליכנס בתוכה כדאיתא שם והרא"ם תירץ בדחוקים ע"ש ודו"ק": הרי לך שגם עוג וגם סיחון מבני אחיה בן שמחזאי ניצלו מהמבול רק בזכות תיבת נח ולא קשה על דברי רש"י ולא על דבריי בתשובתי ומשה אמת ותורתו אמת והן (חוקרי הציוילזציה המתעלמים מתוה"ק) בדאין.
נכתב ע"י: יואל אלחנן