מאת: יצחק
ט"ז אדר  ה'תשפ"א  00:12 

רבי מאיר


רבי מאיר אומר על טמא טהור ועל טהור טמא זה לא הראי"ה קוק חידש.
י"ז אדר  ה'תשפ"א  22:02 

את עצם הגישה שאפשר לערוך השוואה בין תנא


קדוש כמו רבי מאיר ל(להבדיל אלף אלפי הבדלות) אדם כמו הראי"ה קוק חידש הר' קוק כי כל שיטתו היתה שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולא צריך אפילו להראות פנים או מראה מקום לדבריך כדי שיוכל המתבונן בהם לבחון את אמיתתם מול מקורות היהדות השונים ולכן היום כל מדריך בבני עקיבא מרשה לעצמו לחלוק על תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים ולא רואה לעצמו שום חובה לבדוק אם יש מקום לדבריו עפ"י תורה"ק אם לאו שהרי כך ראה אצל הר' קוק שכתב ככל העולה על רוחו (וגם התנהג כך הלכה למעשה) בלי להראות מקום כלשהו לדבריו במקורות תוה"ק.

ובכל זאת כדי להשקיט את דעתם של ליצני הדור שעוד יכולים לראות מטענתך הליצנית כי אכן יש פה איזה מקום להשוואה, דברי הגמרא מכים עוד יותר על קודקודו של הר' קוק כי בגמ' שם (עירובין יג:) איתא: "אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים".
והיינו שלמרות גדלותו העילאית של רבי מאיר שיכל להראות פנים (בתוה"ק) לומר על טמא טהור וכן להיפך, כיון שהיה זה באופן שחכמי דורו לא יכלו לעמוד על דעתו לא קבעו הלכה כמותו במקרים כאלה על אחת כמה וכמה שמי שאומר על טהור טמא ועל טמא טהור והמקור היחיד לדבריו אפשר למצוא  בכתבי ברנר ושפינוזה, אחד העם ושאר אפיקורסים (שאת כתביהם היו קוראים תלמידיו במרכז הרב לפני השינה כי הר' קוק לימד אותם שכשלומדים תורה בעיון אין סתירה בין אחד העם לש"ס ולראשונים [כמו שמעיד הרמ"צ נריה ביומנו האישי הנדפס בספר 'שחר אורו']) לא רק שאין לקבוע הלכה כמותו בשום ענין (וכמו שנקטו למעשה כל גדולי דורו גם אלה שהחניפו לו באונס או בשגגה או שטעו בו מחמת צביעותו) אלא שצריך להרחיק ממנו ככל שניתן וברוך הוא וברוך שמו שזיכני להיות מן המשתדלים להרחיק ממנו ולהציל בזה נפשות רבות מאחב"י.

ואלה שהולכים ב"שיטתו" לא מחמת שירדו לסוף דעתו או שהבינו מה המקור לדבריו אלא משום שזה בדיוק מה שחיפשו: רב שלא יגיד להם כלום ויוכלו להבין מדבריו מה שרוצים ולהמשיך במעלליהם ללא כל נקיפות מצפון ולהסתפק בנתון (שלא מעלה ולא מוריד) שרבים מגדולי ישראל שיבחוהו בתואר כזה או אחר והיה לבוש ספודיק ובעל זקן ארוך...