מאת: דמוס.קרטוס
ט"ז שבט  ה'תשע"ח  15:31 

האיסור להשתתף בבחירות כולל גם עיריות...


מועצות מקומיות וכל מוסד אחר שיש לו זיקה, אפילו קלושה ביותר, לחבורת הליסטים הכובשים באכזריות את עם ישראל וזהותו מאז שנת 1897.

הציבור צריך לדעת שהצבעה בבחירות לראשות העיר זה בדיוק כמו הצבעה בבחירות לכנסת המינים. רק לאחרונה ראינו איזה קטסטרופה זה גרם באלעד ובעוד מקומות. גדולי ישראל מהדורות הקודמים הודיעו בצורה חד משמעית שהאשמה רובצת לפתחם של המצביעים והם עתידים לתת דין וחשבון על הכפירה הנראית מהתנהגותם זו. ולא זו בלבד, אלא שייתנו דין וחשבון על כל הנזקים שנגרמו באשמתם ליהודים בארץ ובעולם. 

אין כמו העבירה הזאת, שם צרורות העבירות הכי נוראות שרק ניתן להעלות על הדעת בכמויות אינסופיות. איזה אדם יכול לקחת על כתפיו אשמה כזאת - אשמה שאין לה התחלה ואין לה סוף !

מה יועיל לאדם כל התורה שלמד אם הוא הולך ומצביע בבחירות ובכך מבטל בשישים את כל הזכויות שצבר במהלך חייו ?? 

ו' אדר  ה'תשע"ח  00:36 

לגבי הבחירות לעיריות...


אני לא חושב שנכון להגדיר זאת באותה חומרה של הבחירות לבית הכסא של כנסת המינים (וגם לאמצאתי שמרן ה'ויואל משה' התייחס לכך ואם מישהו מכיר התיחסות שלו לנושא זה אשמח לשמוע). אבל ודאי שגם זה אסור וגם העיריות מנוהלות היום ע"י ליסטיות (כולל הערים בהן יש רוב למפלגות ה"חרדיות" שהופכות את עסקני הקהילות השונות לשודדי נדל"ן שלא בוחלים בשום אמצעי בדרך להשגתן מטרותיהן תוך התעללות באלה שאין להם כח פוליטי בעיריות) וודאי שראוי לכל ירא שמים להימנע מהשתתפות בבחירות אלה ומשותפות לליסטיות הנעשית ע"י הנציגים ומקורביהם מכח בחירתו.
מאת: דמוס.קרטוס
ו' אדר  ה'תשע"ח  01:57 

חמור בדיוק באותה מידה


חיפשתי ומצאתי קול קורא מטעם גדולי ישראל נגד הבחירות לראשות העיר והמועצות המקומיות. נאמר שם כך:

"מטעם רבותינו שבגולה כ"ק מרן מסאטמאר והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

שמעו דבר ד'

אל אחינו בני ישראל דרי אה"ק הע"י

היות ונתחדש לאחרונה מטעם השלטון הציוני חוק שכל הנבחר להיות במועצת עיר חייב להישבע אמונים למדינתם כמו חבר כנסת, וכל מי שמצביע בבחירות גורם בכך לבא כוחו להישבע אמונים למדינת הכפירה ר"ל. 

על כן שליחותא דקמאי עבדינן

להורות לרבים דעת תורתו הבהירה של מרן רבינו הקוה"ט בעל ויואל משה זי"ע שבירר הלכה זו בספרו ויואל משה במאמר ג' שבועות סי' פ"ח וז"ל:" ואותו השבועה עצמה גרועה הרבה יותר ממודה בע"ז דמודה בע"ז אינו אלא דיבורא בעלמא וזה הוי הודאה בשבועה וכו' ואין שום ספק שעל אותה שבועה בלבד אף אם לא יהי' חבר הכנסת צריך מסירות נפש ממש שלא להוציא מפיו שבועה כזו וכו'. ובסי' פ"ט וז"ל:" אין ספק שאיום ונורא הוא להראות אפילו איזה תנועה של הסכמה לאותה המלוכה הטמאה וכו' שמתקשרין עמהם בשבועה לאותה המלוכה המנאצת ומכשירין את התועבה הרעה הזאת לעיני כל ישראל קצרה היריעה מהכיל ואין די מילים לתאר את הניאוץ הנורא שעושין בזה". עכלה"ק.

ובאשר כי בימים הקרובים עומדים להתקיים בחירות לעיריות ולמועצות מקומיות בארץ ישראל הננו לגלות דעתנו דעת תורה כי 

איסור חמור להשתתף בבחירות אלו לשלטון העירוני בכל ערי ומושבות א"י

והשומע לדברינו ישכון בטח ושאנן

וח"ש הביד"צ ערש"ק נח תשס"ט לפ"ק

נאם הק' יקותיאל יהודה טייטלבוים אבדק"ק סאטמאר

נאם ישראל חיים מנשה פרידמאן ראב"ד

נאם שלמה לייב ויינבערגער 

נאם יקותיאל יהודה פילאפף

נאם חיים דוד כ"ץ 
מאת: משה כהן
ז' אדר  ה'תשע"ח  19:45 

יש איסור מרבני ירושלים מדור הקודם.


יש איסור מרבני ירושלים נגד הבחירות  "לועד העיר ליהודי ירושלים" כמבואר בספר עמודא דנהורא.